Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Steun aan pilootprojecten inzake innoverende arbeidsorganisatie

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft, samen met de FOD Werkgelegenheid, een subsidiëringssysteem voor pilootprojecten inzake innoverende arbeidsorganisatie uitgewerkt. Die projecten worden gefinancierd met bijdragen die de ondernemingen storten voor de risicogroepen.

6 mei 2022

Ondernemingen en sectoren kunnen subsidieaanvragen indienen tussen 1 april 2022 en 31 mei 2022.

Welke projecten kunnen subsidies krijgen?

Het gaat om subsidies voor projecten die nieuwe manieren van werken organiseren, waarbij een synergie wordt gezocht tussen de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid.

Een innoverende arbeidsorganisatie komt dus zowel de werkgever als zijn werknemers ten goede.

De sociale partners zijn op zoek naar projecten die tot doel hebben om in ondernemingen: 

 • Een soepelere arbeidsorganisatie voor de werkgever in te voeren EN
 • De balans tussen werk- en privéleven en de werkbaarheid van de loopbaan voor de werknemer te verbeteren

De looptijd van die projecten bedraagt maximum 18 maanden.

Voorwaarden

De NAR hanteert de volgende criteria voor de ontvankelijkheid van de subsidieaanvraag:

1°  Het moet gaan om een project inzake innovatieve arbeidsorganisatie: 

 • Het moet gaan om nieuwe acties/interventies (m.a.w. de voorgestelde acties mogen niet reeds elders gefinancierd zijn). De acties kunnen niet gefinancierd worden met preventie-eenheden.
 • Het moet gaan om acties van collectieve aard op het niveau van de onderneming of afdeling ervan (m.a.w. acties die betrekking hebben op de organisatie in haar geheel, op groepen van werkplekken of functies).  

 2° Alle partijen in kwestie moeten er in principe bij betrokken worden

Het dient uit de aanvraag te blijken dat er een engagement is om het project van begin tot einde te realiseren in continue samenspraak met:

 • De werknemers
 • De hiërarchische lijn
 • De afdeling human ressources
 • De overlegorganen (ondernemingsraad of comité voor preventie en bescherming op het werk) en, bij ontstentenis hiervan, de vakbondsafvaardiging in de onderneming
 • De preventieadviseurs
 • En elke andere persoon die kan bijdragen tot het slagen van het project

3° Er moet een beroep op een deskundige begeleidende organisatie/begeleider gedaan worden

4° Er moet reeds enig voorbereidend werk in de onderneming gebeurd zijn 

Meer specifiek zijn voor de ontvankelijkheid van de subsidieaanvraag drie elementen essentieel: 

 • Er dient reeds een zekere visie en strategie rond innovatieve arbeidsorganisatie voor de onderneming voorhanden te zijn. In de aanvraag dient aangegeven te worden welk voorbereidend werk er reeds is gebeurd inzake de arbeidsorganisatie binnen de onderneming/sector. Er moet dus aangegeven worden dat er reeds een begin van visie en strategie over de arbeidsorganisatie is in de onderneming (de verschillende factoren en hun samenhang), evenals over de te bereiken doelen/verbeteringen en de weg daarnaartoe.
 • In de aanvraag dient aangegeven te worden op welke van de volgende fasen gewerkt zal worden (één of meer): de ontwikkeling van acties, de implementatie van acties en/of de evaluatie en/of bijsturing van acties.
 • De interventie die wordt voorgesteld, speelt specifiek in op de organisatierealiteit van de onderneming waarvan de aanvraag uitgaat of waarop de aanvraag betrekking heeft. 

Kwaliteitscriteria

Het project moet bovendien aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoen:

 • 1° De breedte van de benadering: het geïntegreerd en multidisciplinair karakter ervan
 • 2° Het resultaatsgerichte karakter van de benadering en de beoogde resultaten
 • 3° De beschrijving van het proces van de interventie
 • 4° Het innovatieve karakter van de benadering
 • 5° De kwaliteit van de projectbegeleider/begeleidende organisatie

Wie kan een subsidie krijgen?

Zowel ondernemingen als sectoren kunnen een subsidie voor een pilootproject aanvragen. 

Alle ondernemingen die onder het toepassingsgebied van de regelgeving inzake de risicogroepen vallen kunnen vragen om de toekenning van een subsidie voor een pilootproject waarbij het personeel de doelgroep is, ongeacht hun grootte of bedrijfssector.

In principe is die regelgeving van toepassing op alle werkgevers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving. Bepaalde werkgevers worden echter uitgesloten.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het forfaitaire bedrag van de subsidie bedraagt 15.000 euro per project. Voor projecten ingediend door een paritair (sub)comité bedraagt het maximumbedrag van de subsidie 45.000 euro.

De subsidie beoogt de additionele kosten te vergoeden die rechtstreeks verbonden zijn met het project, bijvoorbeeld de projectbegeleider, en niet om de personeelskosten van de aanvrager te vergoeden.

Aanvraagformulieren en bijkomende informatie

Op de website van de NAR vind je het aanvraagformulier en meer informatie over de voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie.

Securex begeleidt jouw pilootproject

Securex is een grote voorstander van projecten zoals deze, die werkgevers aanmoedigen om te innoveren op het vlak van arbeidsorganisatie. Verandering, onzekerheid en ambiguïteit zorgen immers overal voor een complexere werkomgeving.

Het is daarom cruciaal dat je werknemers zich goed voelen in hun werkomgeving, of dat nu op de werkplek of thuis is, en alle kansen krijgen om optimaal te presteren.

Onze experts begeleiden jouw organisatie met jullie innovatief pilootproject en creëren draagvlak voor dat beleid bij jouw medewerkers. Onze begeleiding bestaat uit verschillende onderdelen. Je kiest zelf voor welke onderdelen je onze hulp inroept:

 • Inhoudelijke input
  Informatie delen en je inspireren op vlak van innovatieve arbeidsorganisatie. Voorbeelden van onderwerpen zijn: hybride werken, autonome motivatie, langer kunnen én willen werken en change management.
 • Analyse van data met betrekking tot duurzame inzetbaarheid
  Wij bestuderen de indicatoren die je een inzicht geven over de problematiek die je wenst op te lossen met jouw innovatief project, bijvoorbeeld absenteïsme cijfers.
 • Informatie en sensibilisering
  Je creëert draagvlak voor jouw acties door informatie, voordelen en een schets van de huidige situatie te voorzien aan jouw medewerkers.
 • Actieplan/opleidingstraject
  Je kiest verschillende acties om de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers te verbeteren, aan de hand van jullie behoeftes.
 • Projectmanagement
  Je kan je volledig focussen op de inhoud van het project, want een deel van projectmanagement wordt door ons overgenomen. Denk aan het faciliteren van workshops, meetings, brainstorms.

Wil je meer informatie, of heb je nog vragen? Stuur een mailtje naar wellbeing@securex.be.

Bronnen

 

Nieuws