Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

RSZ-korting voor werkgevers in bepaalde sectoren, waaronder de evenementensector en discotheken

Binnenkort zal een tijdelijke steunmaatregel worden ingevoerd voor werkgevers in de evenementensector, discotheken, dancings en binnenspeeltuinen.

25 januari 2022
Update 21/02: voor meer informatie over deze maatregel kunt u terecht in ons artikel van 4 februari 2022.

De maatregel past binnen een wetsontwerp dat steunmaatregelen ten gevolge van Covid-19 vaststelt, dat onlangs bij de Kamer werd ingediend.

Het gaat om een premie voor de betaling van de RSZ-bijdragen voor deze werkgevers. Zonder deze steun zouden ze verplicht zijn personeel te ontslaan.

De onderstaande informatie wordt u onder voorbehoud gegeven, in afwachting van de publicatie van de definitieve versie van de wet:

Een inwerkingtreding met terugwerkende kracht is gepland op 1 januari 2022. Bovendien wil de regering deze maatregel uitbreiden voor alle werkgevers van binneninrichtingen die gesloten werden voor het publiek.

Voor welke werkgevers? 

De volgende werkgevers uit de privésector die nog actief zijn:

1° Werkgevers die ressorteren onder het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf of van wie de hoofdactiviteit in de evenementensector bestaat uit:

 • Beoefening van uitvoerende kunsten
 • Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
 • Ontwerp en bouw van podia
 • Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
 • Ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
 • Beoefening van scheppende kunsten
 • Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
 • Exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst
 • Exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden
 • Beheer en exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele evenementen
 • Organisatie van congressen en beurzen
 • Organisatie van sportevenementen

2° Werkgevers die worden beschouwd als discotheken of dancings, die voor het publiek zijn gesloten op grond van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 in zijn versie van 4 december 2021

3° Werkgevers die op grond van hetzelfde KB als binnenspeeltuinen worden beschouwd

Mogelijke uitbreiding van deze maatregel

De regering wil deze maatregel uitbreiden voor werkgevers van binneninrichtingen die gesloten werden voor het publiek (subtropische binnenzwembaden, trampolineparken, bowlingzalen, snooker- en biljartzalen, dartszalen, escape rooms, inrichtingen voor paintball- en lasergames). We houden u uiteraard op de hoogte.

Een premie om de werkgelegenheid te behouden 

De premie moet worden aangewend om tewerkstelling te behouden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022.

Begrensde premie

De premie zal worden begrensd tot 80% van de aan de RSZ aangegeven brutolonen voor het betreffende kwartaal, met inbegrip van de socialezekerheidsbijdragen voor deze periode. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de brutolonen en de socialezekerheidsbijdragen van in die periode ontslagen werknemers, met uitzondering van werknemers die om dringende reden zijn ontslagen.

Wat u dus niet mag doen

Als u recht hebt op de premie, mag u tijdens de  periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022:

 • Geen dividenden uitkeren aan uw aandeelhouders
 • Geen bonussen uitkeren aan de leden van uw raad van bestuur en aan het leidinggevend personeel van de onderneming
 • Geen eigen aandelen inkopen

De steun mag alleen worden gebruikt om uw loonkosten tijdens deze moeilijke periode te verlagen.

Er moet een aanvraag worden gedaan bij de RSZ 

Om aanspraak te maken op de premie, moet u een aanvraag indienen bij de RSZ door middel van een beveiligde elektronische applicatie. Wij zullen u op de hoogte brengen wanneer de applicatie beschikbaar is. De premie zal dus niet automatisch worden toegekend.

Uiterlijk op 4 maart 2022 ingediende aanvragen 

Als u uw aanvraag uiterlijk op 4 maart indient, wordt de premie door de RSZ berekend en toegekend in twee fasen.

Eerste fase

In de eerste fase berekent de RSZ voor de werkgevers die actief zijn in het eerste kwartaal 2022 een premie waarvan het bedrag overeenkomt met het hoogste van de volgende bedragen:

 • Het bedrag van de voor het tweede kwartaal 2021 verschuldigde nettowerkgeversbijdrage, in voorkomend geval vermeerderd met de door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het tweede kwartaal 2021
 • Het bedrag van de voor het derde kwartaal 2021 verschuldigde nettowerkgeversbijdrage, in voorkomend geval vermeerderd met de door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het derde kwartaal 2021

Het bedrag van de premie wordt eerst aangewend ter betaling van de aan de RSZ verschuldigde bedragen die betrekking hebben op het eerste kwartaal 2022 en vervolgens, in voorkomend geval, op de overige aan de RSZ verschuldigde bedragen en dit met aanwending op de oudste schuld.

Als er na toerekening een saldo overblijft, kunt u vragen dat het wordt uitbetaald. Doet u dat niet, dan wordt het saldo aangewend voor de eerstvolgende nog te vervallen bedragen die verschuldigd zijn aan de RSZ.

Tweede fase

In de tweede fase berekent de RSZ voor de werkgevers die actief zijn in het tweede kwartaal 2022 een premie waarvan het bedrag overeenkomt met de voor het vierde kwartaal 2021 verschuldigde netto werkgeversbijdrage, in voorkomend geval vermeerderd met de door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het vierde kwartaal 2021.

De RSZ vergelijkt deze premie vervolgens met de in de eerste fase berekende premie.

 • Wanneer het bedrag van de in de tweede fase berekende premie lager is dan het bedrag van de in de eerste fase berekende premie, dan blijft de in die eerste fase berekende premie verworven.
 • Wanneer het bedrag van de in de tweede fase berekende premie hoger is dan het bedrag van de in de eerste fase berekende premie, dan ontvangt u een bijkomende premie voor het bedrag van het verschil.

Het bedrag van die premie wordt eerst aangewend ter betaling van de aan de RSZ verschuldigde bedragen die betrekking hebben op het tweede kwartaal 2022 en vervolgens, in voorkomend geval, op de overige aan de RSZ verschuldigde bedragen en dit met aanwending op de oudste schuld.

Als er na toerekening een saldo overblijft, kunt u vragen dat het wordt uitbetaald. Doet u dat niet, dan wordt het saldo aangewend voor de eerstvolgende nog te vervallen bedragen die verschuldigd zijn aan de RSZ.

Tussen 5 maart tot en met 15 mei 2022 ingediende aanvragen 

Als u actief bent in het tweede kwartaal 2022 en uw premieaanvraag indient in de periode van 26 februari tot en met 15 mei 2022, berekent de RSZ een premie waarvan het bedrag overeenkomt met het hoogste van de volgende bedragen:

 • Het bedrag van de voor het tweede kwartaal 2021 verschuldigde nettowerkgeversbijdrage, in voorkomend geval vermeerderd met de door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het tweede kwartaal 2021
 • Het bedrag van de voor het derde kwartaal 2021 verschuldigde nettowerkgeversbijdrage, in voorkomend geval vermeerderd met de door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het derde kwartaal 2021
 • Het bedrag van de voor het vierde kwartaal 2021 verschuldigde nettowerkgeversbijdrage, in voorkomend geval vermeerderd met de door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het vierde kwartaal 2021

Het bedrag van die premie wordt eerst aangewend ter betaling van de aan de RSZ verschuldigde bedragen die betrekking hebben op het tweede kwartaal 2022 en vervolgens, in voorkomend geval, op de overige aan de RSZ verschuldigde bedragen en dit met aanwending op de oudste schuld.

Als er na toerekening een saldo overblijft, kunt u ook hier vragen dat het wordt uitbetaald. Doet u dat niet, dan wordt het saldo aangewend voor de eerstvolgende nog te vervallen bedragen die verschuldigd zijn aan de RSZ.

Werkgevers die in het eerste kwartaal 2022 actief zijn worden aangemoedigd om hun aanvraag reeds tegen 4 maart 2022 in te dienen om van de voorlopige premie te kunnen genieten voor het eerste kwartaal van 2022.

Nettowerkgeversbijdrage 

Hierboven was sprake van nettowerkgeversbijdrage. Het bedrag van de nettowerkgeversbijdrage is het bedrag van de globale basiswerkgeversbijdrage die u verschuldigd bent, verminderd met de verminderingen van socialezekerheidsbijdragen.

Wat doet Securex voor u?

Er wordt in het vooruitzicht gesteld dat de regering indien nodig deze steunmaatregel kan verlengen, voor de werkgevers die zij bepaalt.

Er is ook voorzien in een belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven ten gevolge van, bijvoorbeeld, annulering.

Wij volgen dit dossier op de voet en zullen u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Bron