Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

PC 337 en 329.01: verplicht overleg over telewerkmogelijkheden

Ben je werkgever in het paritair comité voor de non-profit (nr. 337) of in de Vlaamse socio-culturele sector (nr. 329.01)? Dan moet je binnen jouw organisatie bekijken wat de telewerkmogelijkheden zijn.

15 juni 2022

Welke werkgevers zijn betrokken?

De werkgevers van de paritaire comités nr. 337 en 329.01 zijn verplicht om over de mogelijkheden rond telewerk te overleggen.

Paritair comité 337 is het aanvullend paritair comité voor de non-profitsector. Alle vzw’s die niet onder een specifiek paritair comité vallen, behoren tot dit paritair comité.

De werkgevers van persoonlijke assistenten in het kader van een PAB- of PVB-budget zijn niet betrokken (PC 337.999).

Paritair comité 329.01 is het paritair comité voor de Vlaamse socio-culturele sector. Bij Securex gaat het om

Wat moet je precies doen?

Stap 1. Overleggen

Alle werkgevers uit de bovengenoemde sectoren moeten op ondernemingsvlak besprekingen voeren met de aanwezige overlegorganen. Dat kunnen de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk of de vakbondsafvaardiging zijn.

Zijn er geen overlegorganen, dan moet je jouw werknemers zelf informeren over de telewerkmogelijkheden.

Stap 2. Maak afspraken

Als werkgever moet je samen met jouw werknemers concrete afspraken maken. Die afspraken moeten over de volgende punten gaan:

 • Afbakening van de functies die voor thuiswerk in aanmerking komen
 • Principe van vrijwilligheid, zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Dat betekent dat er een schriftelijk akkoord/addendum bij de arbeidsovereenkomst moet worden afgesloten
 • Afspraken rond de noodzakelijke minimumaanwezigheid/-bezetting op de werkplaats
 • Frequentie van mogelijkheid van thuiswerk (bijvoorbeeld: maximum aantal dagen per week, al dan niet gerelateerd aan job time…)
 • De overeengekomen uurregeling en arbeidstijd tijdens thuiswerk
 • Afspraken rond bereikbaarheid en onbereikbaarheid
 • Afspraken rond beschikbare apparatuur en technische ondersteuning: laptop, smartphone, IT-ondersteuning, …
 • De toepassing van het ondernemingsbeleid inzake veiligheid en gezondheid op de werkplaats op de telewerkers

Stap 3. Afspraken vastleggen

In organisaties met een bevoegd overlegorgaan (ondernemingsraad, CPBW of vakbondsafvaardiging) worden de onderling gemaakte afspraken vastgelegd:

 • In een ondernemings-cao
 • In het arbeidsreglement
 • In een telewerkpolicy, na bespreking met het bevoegde overlegorgaan
 • In een bijlage bij de arbeidsovereenkomsten, na bespreking met het bevoegde overlegorgaan

In organisaties zonder overlegorgaan worden de onderling gemaakte afspraken vastgelegd

 • In het arbeidsreglement
 • In een telewerkpolicy
 • In een bijlage bij de arbeidsovereenkomsten

Nodige apparatuur en gemaakte kosten

Beide paritaire comités vallen terug op de algemene regels uit cao nr. 85 van de Nationale Arbeidsraad (NAR) betreffende het telewerk. Dat betekent dat je werkgever verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van het nodige materiaal (laptop, randapparatuur…). Jouw werknemer kan ook zijn of haar eigen materiaal gebruiken. In dat geval moet jij als werkgever die kosten vergoeden. Deze afspraken worden best allemaal op papier vastgelegd.

De kosten voor de internetverbinding die verband houden met het telewerk zijn ook ten laste van jou als werkgever.

Je kan ook nog een kantoorvergoeding geven om de kosten van gas, elektriciteit, waterverbruik enzovoort te dekken. Dat is echter niet verplicht. Momenteel aanvaarden de RSZ en de fiscus een forfaitair bedrag van € 140,15.

Gezien het gaat om kostenvergoedingen, zijn al deze bedragen vrij van RSZ-bijdragen en belastingen.

Loon- en arbeidsvoorwaarden

De telewerkers genieten dezelfde arbeidsvoorwaarden als de andere werknemers. Dat wordt gegarandeerd door cao nr. 85.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je een telewerkpolicy nodig? Je Securex Legal Advisor kan je hiermee bijstaan. Je kan hem of haar contacteren via myHR@securex.be.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een ondernemings-cao of een bijlage bij de arbeidsovereenkomst? Dan kan je onze Legal Consultants contacteren via consultinglegal@securex.be.

Bronnen

 • Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2022 ter uitvoering van het intersectoraal kaderakkoord met betrekking tot thuiswerk/telewerk (PC 329.01)
 • Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2022 betreffende (structureel) telewerk (PC 337)