Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Ontslaan tijdens tijdskrediet of thematisch verlof

Voltijds loon of verminderd loon?

De wet verduidelijkt hoe het loon vanaf 10 november moet worden vastgesteld in geval van vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van tijdskrediet of thematisch verlof. Raadpleeg onze handleiding voor meer duidelijkheid.

7 oktober 2022

Update 31 oktober 2022:

Deze nieuwe maatregelen staan in het wetsontwerp dat de Work-Life-Richtlijn omzet. De wet werd vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De maatregelen treden op 10 november 2022 in werking. 

Een tijdskrediet of thematisch verlof heeft als gevolg dat jouw werknemer ofwel verminderde prestaties verricht, ofwel geen enkele prestatie meer uitvoert. Het is vooral in die eerste situatie dat er naar aanleiding van een ontslag discussies durven ontstaan over de berekening van de verbrekingsvergoeding. Hierna bespreken we alle mogelijke situaties.

Vermindering van de arbeidsprestaties en opzegging

Je voltijdse werknemer heeft zijn arbeidsprestaties verminderd in het kader van tijdskrediet of thematisch verlof. Je wil hem ontslaan. Hoe ga je te werk?

Denk aan de bescherming tegen ontslag

Een werknemer met tijdskrediet of thematisch verlof is beschermd tegen ontslag. Dit verbod is echter niet absoluut: ontslag is mogelijk maar je moet kunnen aantonen dat het niet rechtstreeks verband houdt met het tijdskrediet of het thematisch verlof.

Dat is niet altijd gemakkelijk. Aarzel niet om bij twijfel advies te vragen aan je Legal advisor Securex. Je kunt contact met hem of haar opnemen op het adres myHR@securex.be.

Je wil dat je werknemer zijn opzegtermijn presteert

Deze situatie is erg duidelijk en roept geen juridische discussies op.

De opzegtermijn wordt berekend alsof je werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd in het kader van tijdskrediet of thematisch verlof.

Bovendien moet je werknemer de opzegtermijn presteren volgens de aangepaste arbeidsregeling in het kader van het tijdskrediet of het thematisch verlof. Als de opzegtermijn na het tijdskrediet of het thematisch verlof blijft lopen, moet de werknemer het saldo presteren volgens zijn gebruikelijke arbeidsregeling.

Je wil de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigen en een opzegvergoeding betalen

Welk loon zal als grondslag dienen voor de berekening van de opzegvergoeding? Moet je die vergoeding berekenen op het voltijds loon of op het verminderde loon? Deze vragen hebben al veel pennen in beweging gebracht.

De vraag naar de berekening van de verbrekingsvergoeding bij vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van tijdskrediet of thematisch verlof wordt herhaaldelijk gesteld. Van geval tot geval werd bekeken welke berekeningsregels je moet volgen, afhankelijk van de situatie van de werknemer en de stand van de rechtspraak. Het wordt dus tijd dat de wetgever op dit gebied voor meer duidelijkheid zorgt.

Huidige toestand bij tijdskrediet

Als de werkgever een compenserende opzegvergoeding betaalt, wordt die vergoeding in principe berekend op het verminderde loon.

Dit moet echter worden genuanceerd in het licht van een arrest van het Hof van Cassatie van 22 juni 2020. Dit arrest oordeelde dat de berekening moet gebeuren op basis van het voltijdse loon voor een tijdskrediet dat verband houdt met het motief ‘opvoeding van een kind’. Het is niet zeker dat dezelfde beslissing voor andere motieven zou worden genomen. Het argument van het Hof houdt verband met het feit dat volgens de statistieken meer vrouwen dan mannen dit soort tijdskrediet opnemen.

Huidige toestand bij thematisch verlof

De berekening van de door de werkgever betaalde compenserende opzegvergoeding verschilt naargelang van het soort verlof:

  • Bij verlof wegens ernstige ziekte van een gezins- of familielid wordt de vergoeding berekend op het verminderde loon (arrest van het Grondwettelijk Hof van 28 juni 2012)
  • Bij verlof voor palliatieve zorgen wordt de vergoeding berekend op basis van het normale loon, alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd (arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 december 2013)
  • Bij ouderschapsverlof is de situatie heel duidelijk omdat de wet bepaalt - naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie van de EU dat België veroordeelde - dat de vergoeding wordt berekend op basis van het normale loon, alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd (artikel 105 van de wet van 22 januari 1985)
  • Ten slotte moet bij mantelzorgverlof het verminderde loon in aanmerking worden genomen (zoals bij het verlof wegens ernstige ziekte van een gezins- of familielid)

Toekomstige situatie voor tijdskrediet en thematisch verlof

De verschillende regels worden vanaf 10 november 2022 meer op elkaar afgestemd.

Wanneer de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd tijdens een periode van verminderde arbeidsprestaties in het kader van tijdskrediet of thematisch verlof, en op voorwaarde dat de vermindering van de arbeidsprestaties niet van onbepaalde duur is, zal bij de berekening van de ontslagvergoeding rekening worden gehouden met het loon waarop de werknemer krachtens zijn arbeidsovereenkomst recht zou hebben gehad als hij zijn arbeidsprestaties niet had verminderd. Er is sprake van een vermindering van arbeidsprestaties van onbepaalde duur als je werknemer tijdskrediet landingsbaan opneemt tot aan de pensioenleeftijd.

Voorbeeld 1

Sonja werkt voltijds. Ze beslist echter haar arbeidsprestaties tot halftijds te verminderen in het kader van een tijdskrediet, en dit gedurende een bepaalde tijd van 12 maanden. Wordt ze tijdens deze periode met een ontslagvergoeding ontslagen, dan moet die vergoeding berekend worden op basis van haar niet-verlaagde, d.w.z. voltijdse loon.

Voorbeeld 2

Paul wil voor onbepaalde tijd gebruik maken van zijn recht op een halftijdse loopbaan. In de praktijk komt het er dus op neer dat hij tot aan zijn pensioen tijdskrediet landingsbaan opneemt.

Wordt hij tijdens deze periode met een ontslagvergoeding ontslagen, dan moet de ontslagvergoeding berekend worden op basis van zijn verminderde, d.w.z. halftijdse loon. Omdat de vermindering van de arbeidsprestaties niet in de tijd beperkt is, is de regel dat de verbrekingsvergoeding berekend wordt op basis van het niet-verlaagde loon, niet van toepassing.

Volledige schorsing van de arbeidsprestaties en opzegging

Je werknemer heeft zijn arbeidsprestaties volledig geschorst in het kader van tijdskrediet of thematisch verlof. Je wil hem ontslaan. We frissen de regels even op. Deze regels veranderen niet, in tegenstelling tot de regels over vermindering van de arbeidsprestaties.

Je wil dat je werknemer zijn opzegtermijn presteert

Wanneer je de overeenkomst opzegt met een te presteren opzegtermijn worden de aanvang van de opzegtermijn en van het ontslag geschorst tot het einde van het voltijds tijdskrediet of thematisch verlof. Als de opzeg uitgaat van de werknemer kan de opzegtermijn echter beginnen te lopen tijdens die periodes.

Voorbeeld 1

Je brengt aan Sofie een te presteren opzegtermijn ter kennis die begint op maandag 10 oktober 2022. Ze is tot en met 16 oktober 2022 in voltijds ouderschapsverlof. De opzeg kan pas daadwerkelijk ingaan vanaf maandag 17 oktober.

Voorbeeld 2

Zelfde situatie, maar ditmaal dient Sofie haar ontslag in met een opzegtermijn die ingaat op 10 oktober. De opzegtermijn kan op die datum ingaan.

Je wil de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigen en een opzegvergoeding betalen

Als je een compenserende opzegvergoeding betaalt, wordt deze berekend op het normale loon van de werknemer. De door de opzegvergoeding gedekte periode wordt ook berekend alsof de werknemer geen tijdskrediet of thematisch verlof had opgenomen.

Wat doet Securex voor jou?

Je kunt onze informatie over tijdskrediet en thematische verloven raadplegen op Lex4You, onder het thema Vakantie en afwezigheid.

Zodra de regels die we hierboven hebben uiteengezet in werking treden, lees je dat in ons nieuws.

Lees ook: Binnenkort nieuwe oorzaken van schorsing van de opzegtermijn

Bron

 

 

Tijd voor gezin en zorg
Tijd voor de werknemer
Ontslag