Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuws van de ministerraad

Op 18 en 25 maart 2022 heeft de ministerraad enkele beslissingen genomen die u aanbelangen. Wij komen ten gepaste tijde terug op de belangrijkste punten.

28 maart 2022

Antidiscriminatiewetten en welzijnswet: bescherming van slachtoffers van discriminatie

De ministerraad keurde op voorstel van de minister van Werk en de staatsecretaris voor Gelijke Kansen in tweede lezing een voorontwerp van wet goed betreffende de wijzigingen aan de anti-discriminatiewetten en de welzijnswet inzake de bescherming van slachtoffers van discriminatie tegen represaillemaatregelen.

Oprichting eDossier-platform

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed omtrent de wijziging van het Sociaal Strafwetboek met het oog op de oprichting van het eDossier-platform.

Diverse bepalingen inzake fiscaliteit

De ministerraad keurde op voorstel van de minister van Financiën een voorontwerp van wet goed omtrent diverse fiscale bepalingen. Dit voorontwerp van wet bevat de volgende wijzigingsbepalingen:

  • Wijzigingen betreffende de inkomstenbelastingen
  • Wijzigingen met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde
  • Bepalingen omtrent douane en accijnzen
  • Bepalingen betreffende de fiscale procedure en de strijd tegen fraude
  • Bekrachtiging van een aantal koninklijke besluiten met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing, de bijlage III van het KB/WIB 92 en BTW

Instemming met het verdrag over de vastlegging van minimumlonen

De ministerraad keurde in tweede lezing op voorstel van de minister van Buitenlandse Zaken een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag nr. 131 over de vastlegging van minimumlonen, in het bijzonder wat de ontwikkelingslanden betreft.

Onderzoekers, stagiairs en vrijwilligers

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet omtrent de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De wet van 15 december 1980 wordt gewijzigd opdat onderzoekers, vrijwilligers en stagiairs in het kader van een Europees vrijwilligersprogramma effectief de waarborgen en rechten kunnen genieten van de richtlijn 2016/801 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders.

Bronnen

Fiscaal nieuws
Welzijn op het werk
Sociale inspectie en sancties