Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuws van de ministerraad

Op 25 februari 2022 heeft de ministerraad enkele beslissingen genomen die u als werkgever aanbelangen. Wij komen ten gepaste tijde terug op de belangrijkste punten.

4 maart 2022

Kosten eigen aan de werkgever voor buitenlandse kaderleden en onderzoekers

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verwerking bepaalt op sociaal vlak van de kosten eigen aan de werkgever voor buitenlandse kaderleden en onderzoekers.

Het ontwerp heeft tot doel het sociaal stelsel van de buitenlandse kaderleden af te stemmen op het nieuwe belastingstelsel voor de buitenlandse kaderleden en onderzoekers die door bedrijven worden aangeworven.

Klokkenluiders: naar een omzetting van de richtlijn

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht of op het nationale recht binnen een privaatrechtelijke rechtspersoon melden.

Het voorontwerp beoogt de omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. De bedoeling van de richtlijn is de toepassing van het recht en het beleid van de Unie op specifieke gebieden te versterken door gemeenschappelijke minimumnormen vast te stellen die een hoog niveau van bescherming waarborgen voor personen die inbreuken op het Unierecht melden.

Het voorontwerp van wet zet die 'klokkenluidersrichtlijn' ten aanzien van rechtspersonen uit de private sector om in het licht van de verplichtingen van de federale overheid.

Verplichte vaccinatie in de zorgsector uitgesteld

Tenslotte keurde de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed betreffende de verplichte vaccinatie van gezondheidszorgbeoefenaars tegen COVID-19.

Het voorontwerp, dat een sui-generis-kader bevat voor de verplichte vaccinatie van gezondheidszorgbeoefenaars tegen COVID-19, werd aangepast aan de opmerkingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.

Er werd beslist om:

  • Het personele toepassingsgebied van de verplichte vaccinatie niet uit te breiden
  • De inwerkingtreding uit te stellen tot 1 juli 2022, met de mogelijkheid om deze datum verder op te schuiven naargelang de epidemiologische situatie
  • De overgangsperiode sterk te vereenvoudigen
  • De communicatie naar de stakeholders niet meer te baseren op het push-principe maar wel op een pull-mechanisme

 

Bron

Kosten eigen aan de werkgever
Coronavirus
Klokkenluidersrichtlijn