Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuwe verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid tijdens jaarlijkse vakantie

Wordt je werknemer ziek tijdens diens vakantie? Vanaf volgend jaar zijn die vakantiedagen overdraagbaar. De werknemer moet wel enkele verplichtingen naleven, die nu zijn verduidelijkt. Vanaf 2024 moet je een nieuwe vermelding opnemen in je arbeidsreglement. Securex biedt je hiervoor een gratis model aan.

3 augustus 2023
ill, sick

Voordat we in detail ingaan op de vier nieuwe maatregelen die in 2024 in werking treden, geven we je een kort overzicht van wat er vanaf volgend jaar verandert op het gebied van jaarlijkse vakantie. Dit zal je helpen begrijpen waarom er in 2024 nieuwe regels worden ingevoerd.

Als je meteen wilt weten wat er nieuw is bij ziekte tijdens vakantie, begin dan met het lezen van onze uitleg over meedelen van de verblijfplaats en het medisch getuigschrift.

Wat verandert er in 2024 voor jaarlijkse vakantie?

Onmogelijkheid om vakantie op te nemen

Vanaf 1 januari volgend jaar kunnen werknemers hun vakantie overdragen naar de volgende jaren als ze deze niet op tijd hebben kunnen opnemen door bepaalde schorsingen van hun arbeidsovereenkomst, zoals ziekte.

Je werknemer kan deze dagen dan opnemen tot 24 maanden na het einde van het vakantiejaar.

Voorbeeld

Kim heeft op 1 december 2024 nog vijf vakantiedagen over. Ze wil deze dagen aan het einde van het jaar opnemen.

Ze wordt echter ziek van 5 tot en met 31 december 2024. Hierdoor kan ze deze vakantie niet opnemen in 2024. Ze kan die vijf dagen opnemen tot en met 31 december 2026.  

Samenloop van vakantiedagen en arbeidsongeschiktheidsdagen

Vanaf 2024 kunnen werknemers hun vakantie soms later nemen. Dat is enkel mogelijk voor bepaalde schorsingen van de arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld bij ziekte tijdens de vakantie.

Voorbeeld

Philippe neemt zijn vakantie van 13 tot en met 28 juli 2024. Maar hij wordt ziek van maandag 22 tot en met vrijdag 26 juli en bezorgt je een medisch getuigschrift.

Philippe kan zijn verloren vijf vakantiedagen later opnemen, normaal ten laatste op 31 december 2024. Tenzij hij de vakantie om een andere reden niet voor het einde van het jaar kan opnemen. In dat geval kan hij die tot twee jaar na 31 december 2024 opnemen.  

Raadpleeg voor meer informatie over deze nieuwe regel ons artikel van 17 maart 2023.

We bekijken nu wat er verandert als een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt.

Meedelen van verblijfplaats en medisch getuigschrift

De eerste nieuwe maatregel gaat over twee afwijkingen van de gewone regels bij arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie.

De wet op arbeidsovereenkomsten is aangepast om rekening te houden met deze specifieke situatie. Concreet worden twee nieuwe verplichtingen ingevoerd:

  • Een werknemer die zijn jaarlijkse vakantiedagen wil behouden, moet zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn verblijfplaats als hij zich niet op zijn thuisadres bevindt (bijvoorbeeld als hij in het buitenland is). Hij kan dit telefonisch, via e-mail enz. doen.
  • De werknemer moet ook een medisch getuigschrift bezorgen aan de werkgever, zelfs als dit normaal gezien niet vereist is door het arbeidsreglement of een cao, en  zelfs als het om de eerste dag van arbeidsongeschiktheid gaat. Bij overmacht (denk aan opname in het ziekenhuis) moet dit getuigschrift binnen een redelijke termijn worden bezorgd.

Wat moet op het medisch getuigschrift staan?

Het medisch getuigschrift vermeldt de arbeidsongeschiktheid, de vermoedelijke duur ervan en of de werknemer al dan niet zijn woning mag verlaten.

Bij koninklijk besluit zal een facultatief model van getuigschrift worden vastgesteld. Dit model biedt de werknemer echter het voordeel dat hij zich niet kan vergissen, want alle informatie die moet worden meegedeeld is in dit model opgenomen.

Als het om een andere oorzaak van schorsing gaat, moet een ander getuigschrift worden bezorgd. Bij adoptieverlof moeten bijvoorbeeld de documenten worden bezorgd die deze gebeurtenis staven.

Sanctie voor de werknemer

Als de werknemer deze verplichtingen niet naleeft, kan hij zijn jaarlijkse vakantie niet behouden. Die dagen gaan dan verloren.

Recht op gewaarborgd loon

In de wet op de arbeidsovereenkomsten wordt een tweede verduidelijking ingevoerd over het recht op gewaarborgd loon.

Een werknemer die ziek wordt tijdens een periode van jaarlijkse vakantie heeft altijd recht op gewaarborgd loon, ook tijdens de collectieve vakantie.

Zodra het saldo van het gewaarborgd loon is opgebruikt, valt de werknemer ten laste van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Voorbeeld

We nemen terug het voorbeeld van Philippe, die vakantie opneemt van 13 tot 28 juli 2024, maar ziek wordt van maandag 22 tot vrijdag 26 juli. Philippe is arbeider. De onderneming is tijdens zijn vakantie collectief gesloten.

Volgens de regels die gelden tot 31 december 2023:

  • Philippe valt tijdens de periode van collectieve vakantie ten laste van het ziekenfonds als de ziekte vóór de collectieve vakantie is begonnen. Volgens de wet hebben werknemers alleen recht op gewaarborgd loon voor de dagen waarop ze normaal gesproken hadden moeten werken.
  • Philippe wordt niet als arbeidsongeschikt beschouwd als hij ziek wordt wanneer de collectieve vakantie al begonnen is.

Voor ziektedagen die samenvallen met collectieve sluitingsdagen (ongeacht wanneer de ziekte is begonnen) heeft Philippe vanaf 2024 recht op gewaarborgd loon ten laste van zijn werkgever. Zelfs als hij tijdens de periode van collectieve vakantie niet had moeten werken.

Melding van behoud van vakantiedagen

Een derde nieuwe verplichting gaat over de expliciete informatie die werknemers moeten geven als ze hun vakantiedagen willen behouden.

Als de werknemer van plan is om zijn vakantie op een later tijdstip op te nemen, moet hij dit melden aan zijn werkgever. Deze informatie hoeft niet apart te worden gegeven als het model van medisch getuigschrift wordt gebruikt. Dit model zal de mogelijkheid bevatten om deze informatie in te vullen.

De werknemer moet dit uiterlijk bij het bezorgen van het medisch getuigschrift meedelen.

De vakantie kan worden verlengd als de werkgever hiermee instemt.

Voorbeeld

In ons voorbeeld moet Philippe:

  • Zijn werkgever het adres van zijn verblijfplaats meedelen als hij van plan is om tijdens zijn periode van arbeidsongeschiktheid naar zijn tweede woning aan zee te gaan
  • Zijn werkgever een medisch getuigschrift bezorgen
  • Als hij de vakantiedagen die hij niet heeft kunnen nemen wil overdragen, moet hij dit melden aan zijn werkgever

Doet hij dat niet, dan kan hij zijn vakantiedagen niet naar een later tijdstip overdragen.

Neem de nieuwe verplichte vermelding op in je arbeidsreglement met behulp van ons gratis model

Tot slot moet je deze nieuwe verplichtingen tegen 2024 opnemen in je arbeidsreglement.

We hebben echter twee keer goed nieuws:

  • Deze toevoeging kan worden gedaan zonder dat je de gebruikelijke procedure voor het wijzigen van je arbeidsreglement hoeft te volgen. Je moet echter een kopie van de wijziging aan je werknemers bezorgen en de andere door de wet voorgeschreven bekendmakingsregels naleven.
  • Wij stellen je een gratis model ter beschikking waarin deze nieuwe verplichtingen worden verduidelijkt. Je vindt het in de downloadsectie van deze pagina.

Wat doet Securex?

Wacht niet en download meteen de noodzakelijke aanpassing aan je arbeidsreglement, die we je gratis ter beschikking stellen op deze pagina. Informeer je werknemers goed over hun nieuwe verplichtingen door hen een kopie van deze aanpassingen te bezorgen.

Heb je vragen over de nieuwe verplichtingen? Contacteer je Legal Advisor Securex op het adres myHR@securex.be.

Bron

  • Wet van 17 juli 2023 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen met betrekking tot de samenloop van jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid, Belgisch Staatsblad van 31 juli 2023
Jaarlijkse vakantie
Ziekte en ongeval