Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuwe beroepenclassificatie in het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Uw werknemers zullen opnieuw moeten worden ingeschaald en hebben mogelijks recht op een loonsverhoging.

10 maart 2022

Ter uitvoering van de cao XII werden op 13 december 2021 en 25 februari 2022 enkele cao’s afgesloten in het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PC 152.100 en PC 225.100). Deze cao’s voeren een nieuwe beroepenclassificatie in, die in werking treedt vanaf 1 januari 2022.

Uw werknemers zullen opnieuw moeten worden ingeschaald en hebben mogelijks recht op een loonsverhoging. Er wordt een systeem uitgewerkt via het Tewerkstellingsfonds om terugbetaling van de gemaakte kosten te vorderen.

Indeling in barema’s in plaats van categorieën

De nieuwe beroepenclassificatie herschrijft de functie indeling. Er wordt niet meer gesproken over categorieën 1 tot en met 6, maar over barema 1 tot en met 6.

Verhoging van de laagste lonen

Werknemers die in 2021 tewerkgesteld werden in barema 1 kunnen een verhoging krijgen naar barema 2. Ze krijgen deze verhoging op voorwaarde dat er een sectoropleiding werd gevolgd of dat ze zich vanaf 1 januari 2022 engageren om dergelijke opleiding te volgen.

Gelet op de verplichting tot 2 dagen vorming per jaar, zouden alle werknemers onder barema 1 aan deze voorwaarde moeten voldoen, tenzij ze expliciet weigeren om een opleiding te volgen.

Vanaf 1 januari 2022 verhogen de werknemers onder barema 1 dus naar barema 2.

Deze loonsverhoging is echter retroactief van toepassing vanaf 1 september 2021. Om de periode 1 september 2021 tot 31 december 2021 in te vullen, werd voorzien in een éénmalige premie bovenop het loon van januari 2022.

Nieuwe functie-indeling

De verschillende functies worden heringedeeld. Sommige functies worden weggelaten of vervangen door een nieuwe omschrijving.

Zo worden technische functies gegroepeerd en ingeschaald onder barema 4. Voor de arbeiders gaat het bijvoorbeeld om volgende functies: “schrijnwerker, schrijnwerker- meubelmaker, mechanicien, elektricien, schilder, metselaar, tuinier, technisch onderhoudsmedewerker en technisch medewerker IT”. Voor de bedienden gaat het om volgende functie: “technisch medewerker IT”.

Voor de arbeiders worden de functies “geschoold onderhoudswerkman” en “onderhoudswerkman” vervangen door “technisch onderhoudsmedewerker” (barema 4) en “assistent-technisch onderhoudsmedewerker” (barema 2).

De cao verduidelijkt de functie “assistent-technisch onderhoudsmedewerker” als volgt: “Onder “assistent technisch onderhoudsmedewerker” wordt een werknemer verstaan die niet zelfstandig kan werken en steeds onder toezicht staat van een collega met een technisch profiel”.

Het is dus niet de scholing van de werknemer die telt, maar de mate van zelfstandig werken, die het onderscheid bepaald.

Overname anciënniteit en éénmalige verhoging

Uw werknemer wordt ingeschaald in het nieuwe barema met behoud van de opgebouwde anciënniteit. Bijvoorbeeld een werknemer met 4 jaar anciënniteit in categorie 1, wordt vanaf 1 januari 2022 ingeschaald onder barema 2 met 4 jaar anciënniteit.

Voor functies die worden ingeschaald onder barema 2 tot en met 5 wordt nog een éénmalige verhoging voorzien, wanneer de werknemer 5 jaar anciënniteit heeft opgebouwd in deze of een gelijkaardige functie.

Een concreet voorbeeld: een geschoold onderhoudswerkman met 11 jaar ervaring, die onder categorie 3 viel, wordt vanaf 1 januari 2022 ingeschaald onder barema 4 op basis van zijn functie als “technisch onderhoudsmedewerker”. Hij heeft echter al 11 jaar anciënniteit opgebouwd, waardoor hij onmiddellijk een verhoging krijgt naar barema 5 (met 11 jaar anciënniteit).

Deze verhoging is éénmalig. Er wordt dus niet opnieuw een verhoging toegepast na 5 jaar, zolang de werknemer in dezelfde functie tewerkgesteld blijft.

Werknemers die worden ingeschaald onder barema 6, krijgen na 5 jaar anciënniteit een éénmalige verhoging van het brutoloon.

Wat met hybride functies?

Het is aangeraden om twee aparte arbeidsovereenkomsten af te sluiten, als uw werknemer twee verschillende functies uitoefent. Op deze manier kunt u het juiste barema toekennen aan de toepasselijke functie.

Is het niet mogelijk om met twee arbeidsovereenkomsten te werken? In dat geval wordt aangeraden om het hoogste barema toe te passen voor de totale arbeidstijd.

Terugbetaling via het tewerkstellingsfonds

Door de invoering van de nieuwe beroepenclassificatie hebben sommige van uw werknemers recht op een loonsverhoging. Om deze verhogingen te betalen, zal de Vlaamse overheid een budget ter beschikking stellen aan het tewerkstellingsfonds.

Het tewerkstellingsfonds werkt momenteel aan een aangiftesysteem waarmee u de gemaakte kosten kunt terugvorderen. U zult hierover op de hoogte worden gebracht door het tewerkstellingsfonds.

Wat doet Securex voor u? / Meer weten?

Voor bijkomende vragen kan u steeds terecht bij uw Legal of Client Advisor via myHR@securex.be

Bronnen

  • Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2021 betreffende de classificatie- en loonvoorwaarden (PSC 225.01)
  • Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2022 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2021 (PSC 125.01)
  • Tewerkstellingsfonds Vrij Onderwijs Vlaanderen
Sectornieuws