Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuw regime expats vanaf 1 januari 2022

Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen (BBIB) en ingekomen onderzoekers (BBIO)

Op 27 december 2021 heeft de Belgische regering een wet aangenomen waarbij het bijzonder aanslagstelsel (hierna BAS) voor sommige buitenlandse kaderleden (dat op 8 augustus 1983 via een circulaire was ingevoerd) werd afgeschaft om een volledig nieuw bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen (hierna BBIB) in te voeren.

7 februari 2023

Waarom een nieuw belastingstelsel? 

Deze circulaire had geen kracht van wet en was slechts een tolerantie van de Belgische belastingadministratie. Die aanvaardde door middel van een formele aanvraag van de werkgever om een deel van de bezoldiging van sommige hooggekwalificeerde buitenlandse kaderleden te beschouwen als eigen kosten van de werkgever die niet onderworpen zijn aan de Belgische belastingen of sociale (werkgevers- en werknemers)bijdragen.

Het doel van deze wet is een duidelijk, eenvoudig en transparant wettelijk kader te verschaffen aan ondernemingen en de misbruiken tegen te gaan die voortvloeiden uit de toepassing van het vroegere bijzondere aanslagstelsel.

Dit doel wordt bereikt door het toepassingsgebied te beperken tot de begunstigden van dit nieuwe stelsel en opnieuw te focussen op de doelstelling die oorspronkelijk werd nagestreefd: hooggekwalificeerd buitenlands personeel met specifieke competenties, waarvan een tekort bestaat op de Belgische arbeidsmarkt, aantrekken en de aantrekkelijkheid van ons land voor buitenlandse investeerders versterken.

In dit artikel vatten we de hoofdlijnen (voorwaarden, voordelen, praktische aspecten, enz.) van dit nieuw bijzonder belastingstelsel samen.

De principes

Voorwaarden voor de werkgever

Het kaderlid moet rechtstreeks zijn aangeworven in het buitenland door:

 • Een Belgische onderneming
 • Een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap
 • Een organisatie zonder winstoogmerk
 • Het kaderlid moet zijn gedetacheerd door een buitenlandse onderneming die deel uitmaakt van een multinationale groep aan:
  • Een of meer Belgische ondernemingen
  • Een of meer Belgische inrichtingen van een buitenlandse vennootschap die tot dezelfde multinationale groep behoren
  • Een organisatie zonder winstoogmerk

Voorwaarden voor de werknemer

 

De loonvoorwaarde van € 75.000 kan om de 3 jaar worden herzien, vanaf het jaar 2024.

Deze voorwaarde geldt niet voor onderzoekers (BBIO)! In de bezoldiging zijn de opzeggingsvergoedingen (ontslag/verbreking van het contract) en de vervangingsinkomens (moederschap, ziekte en invaliditeit) niet inbegrepen.

Voorbeeld van evenredige berekening:

Aankomstdatum op 1 april → 275/365 * € 75.000 = € 56.506,85 (hetzelfde principe geldt voor het jaar van vertrek).

De ingekomen onderzoeker moet ten minste tien jaar beroepservaring op specifieke wetenschappelijke gebieden kunnen aantonen.

Wat zijn de voordelen? 

 

Opmerkingen:

* Schoolkosten: voor de kinderen die volgens de Belgische wetgeving de leerplichtige leeftijd hebben (met name 5 jaar) en als dusdanig kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs volgen in België in een privéschool of een internationale school.

* Verhuiskosten: deze kosten omvatten enkel de kosten van één reis om een nieuwe verblijfplaats in België te zoeken, de reiskosten van de ingekomen belastingplichtige zelf, van zijn partner en de kinderen die tot zijn gezin behoren, alsook de kosten voor het demonteren, verpakken, laden, vervoeren, ontladen, uitpakken en monteren van het meubilair dat toebehoort aan de ingekomen belastingplichtige. In voorkomend geval vallen hieronder ook de hotelkosten van de ingekomen belastingplichtige, zijn partner en van de kinderen die tot zijn gezin behoren gedurende de eerste drie maanden na de indiensttreding in België.

* Inrichtingskosten: deze kosten omvatten enkel de kosten die zijn gemaakt voor de aankoop van materiaal dat bestemd is om in de woning in België te blijven of voor de aankoop van huishoudtoestellen volgens de geldende normen in België. Die kosten worden begrensd tot een bedrag van 1.500 euro.

Deze terugbetalingen van kosten worden enkel aanvaard na voorlegging van bewijsstukken die de echtheid van de uitgaven bewijzen.

Het fiscaal statuut

Zoals hierboven vermeld, is het doel van deze nieuwe wetgeving ook om alle toekomstige situaties van zogenaamde ‘dubbele niet-verblijfplaats’ te voorkomen, waarbij een kaderlid niet langer werd belast op zijn wereldwijde inkomsten, noch in het land waar hij werkt (België, via de oude versie van het BAS), noch in het land van herkomst (door zijn aankomst/opdracht in België).

De normale regels van Belgische fiscale woonplaats zijn van toepassing:

 • Indien inwoner => belastbaar op de wereldwijde inkomsten in België (ook buitenlandse roerende en onroerende inkomsten) en toepassing van het ‘verdragsrecht’ (verdragen ter voorkoming van dubbele belasting). Er kan aanspraak worden gemaakt op alle fiscale abattementen
 • Indien niet-inwoner  => in België enkel belastbaar op inkomsten van Belgische bron. Het niet-inwonerschap moet aan de Belgische fiscus worden aangetoond door middel van een jaarlijks attest van de woonstaat, waarin staat dat de natuurlijke persoon in die staat onderworpen is aan de inkomstenbelasting voor inwoners.
  De fiscale abattementen worden verleend (volledig, gedeeltelijk of helemaal niet) naargelang van het statuut van niet-inwoner van de belastingplichtige (75%-regel)

Praktische aspecten: procedure

De aanvraag

 • De aanvraag moet worden ingediend binnen 3 maanden na de indiensttreding van het kaderlid in België
 • De Belgische belastingadministratie heeft 3 maanden na de datum van ontvangst van het aanvraagdossier om een beslissing te nemen. In de praktijk hebben we geconstateerd dat deze termijn niet wordt nageleefd, maar de wet voorziet niet in een alternatief bij niet-naleving
 • De aanvraag tot verlenging van het stelsel met 3 jaar moet uiterlijk 3 maanden na afloop van de eerste periode van 5 jaar worden ingediend. Momenteel wachten we op opheldering over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan en de procedure die moet worden gevolgd om voor deze verlenging in aanmerking te komen

Reporting

Vóór 31 januari van elk kalenderjaar (J+1) moet de werkgever/onderneming een lijst indienen met de namen van alle werknemers op wie het BBIB in het voorgaande jaar (J) werd toegepast. Deze formaliteit wordt losgelaten voor het inkomstenjaar 2022 (rapportage uiterlijk 31/01/2023).

Het doel is na te gaan of de vereiste van het minimumloon wordt nageleefd.

Jump-in? 

De nieuwe wetgeving voert een overgangsperiode in die werknemers die momenteel onder het oude stelsel vallen de mogelijkheid biedt om voor het nieuwe stelsel te opteren, mits ze sinds minder dan vijf jaar onder het oude stelsel vallen. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, of als ze niet willen vallen onder de nieuwe maatregelen van het BBIB, blijven ze tot 31 december 2023 onder het oude stelsel.

Vanaf 1 januari 2024 gelden de normale regels voor de Belgische fiscale woonplaats (→ PB zonder toepassing van het BBIB, of BNI op voorwaarde dat jaarlijks een attest van buitenlandse fiscale woonplaats aan de Belgische fiscus kan worden voorgelegd).

Jump-inaanvragen moesten uiterlijk 30 september 2022 worden ingediend.

Heb je vragen? 

Aarzel dan niet om onze consultants te contacteren via international.mobility@securex.eu.

Dit "IES-team - International employment Services" van Securex Consult nv stelt voor:

 • Een vergadering te beleggen om de hoofdlijnen van het nieuwe BBIB door te nemen;
 • Een analyse uit te voeren van de gevolgen voor de loonkosten;
 • Te zorgen voor het hele administratieve proces rond dit stelsel (formulieren, aanvraagdossier, jaarlijkse rapportage, woonplaatsattest, enz.);
 • Het bezoldigingsbeleid te analyseren en te herzien;
 • De gevolgen voor de persoonlijke situatie van de ingekomen belastingplichtigen te herzien.
Fiscaal nieuws
Selectie