Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Medisch getuigschrift voor één dag ziekte nog vereist?

De regering heeft groen licht gegeven voor de vrijstelling om een medisch getuigschrift te bezorgen voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid. Dit zou driemaal per kalenderjaar mogelijk zijn. Deze nieuwe maatregel zal echter pas van toepassing zijn vanaf de datum van inwerkingtreding ervan, die nog onbekend is.

20 juni 2022

Beperkingen van deze nieuwe maatregel

Deze nieuwe maatregel wordt op verschillende manieren beperkt:

  • Ze is niet van toepassing op kleine en middelgrote ondernemingen. De maatregel zal dus niet gelden in bedrijven met minder dan 50 werknemers. Dit betekent dat werknemers in deze bedrijven nog steeds een medisch getuigschrift zullen moeten bezorgen, ook al zijn ze maar één dag ziek.
  • In bedrijven waar de vrijstelling van het getuigschrift zal gelden, zal de werknemer er maximaal 3 keer per jaar gebruik van kunnen maken.
  • In principe zullen bedrijven deze nieuwe vrijstelling van getuigschrift bij één dag ziekte kunnen schrappen via hun arbeidsreglement of door het sluiten van een cao.

We herinneren eraan dat het bezorgen van een medisch getuigschrift niet automatisch verplicht is. Bedrijven die deze verplichting willen invoeren, moeten dat in hun arbeidsreglement of in een cao vastleggen, of de werknemer uitdrukkelijk vragen een getuigschrift te bezorgen.

Ons model van arbeidsreglement van Securex bevat een bepaling in die zin.

Ook al wordt er in de pers veel over deze maatregel gesproken, mogen we niet vergeten dat ze pas in werking zal treden na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

We wachten op de tekst waarover in het Parlement zal worden gestemd om de geplande datum van inwerkingtreding te kennen. Deze datum zal misschien worden vastgelegd op 1 januari 2023, zodat de regel van “maximaal 3 keer per jaar” vanaf het begin gemakkelijk kan worden toegepast.

Andere goedgekeurde maatregelen

De Ministerraad van 10 juni keurde nog andere maatregelen goed over arbeidsongeschiktheid en re-integratie van werknemers:

  • Een nieuwe procedure om de arbeidsovereenkomst te beëindigen door medische overmacht
  • Een wijziging van de regeling inzake neutralisatie van het gewaarborgd loon in het kader van een gedeeltelijke werkhervatting
  • Afwijkingen van de minimumgrenzen van de arbeidsduur met het oog op een gedeeltelijke werkhervatting, in het kader van door de adviserend arts van het ziekenfonds toegestane arbeid
  • Een wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft

Wat doet Securex voor jou?

Wanneer deze maatregelen van kracht worden, berichten we daarover op Lex4You. Heb je vragen over je werknemer die arbeidsongeschikt is? Raadpleeg onze Legal Advisors op het adres myHR@securex.be.

Bron

 

 

 

Nieuws
Ziekte en ongeval