Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Sociaal Strafwetboek grondig gewijzigd en gemoderniseerd

Het Sociaal Strafwetboek bevat de inbreuken op de sociale wetgeving die in België worden bestraft. Het werd onlangs aangepast aan de recentste digitale wijzigingen, met de oprichting van het eDossier-platform. Binnenkort zullen ook nog andere wijzigingen volgen.

5 juli 2023

Dat gebeurt in het kader van een grondige hervorming nu het Strafwetboek tien jaar bestaat.

Sociaal Strafwetboek versie 2.0 in de maak

Het Sociaal Strafwetboek wordt eerstdaags gewijzigd. Het ontwerp moet het wetgevingsproces nog volgen, maar we geven je alvast een overzicht van de thema's die aan bod komen:

 • Beleid inzake preventie en toezicht
 • Uitoefening van het toezicht en de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie 
 • Processen-verbaal
 • Vervolging van de inbreuken
 • Bijzondere bepalingen
 • Bestraffing van de inbreuken in het algemeen
 • Wijziging van de sanctieniveaus voor bepaalde inbreuken en invoering van een vijfde sanctieniveau
 • Actualisatie van incriminaties van sociaal strafrecht
 • Verduidelijking, vereenvoudiging en standaardisering van inbreuken van sociaal strafrecht

Vijf sanctieniveaus in plaats van vier

Voor de zwaarste inbreuken (op het vlak van preventie en bescherming op het werk, sociale dumping enz.) zal een vijfde sanctieniveau worden ingevoerd. Aan dit niveau (en niet meer aan de sancties van niveau 4) zal een gevangenisstraf worden gekoppeld. De nadruk zal immers meer worden gelegd op alternatieve sancties.

Ook werknemers zelf zullen voor bepaalde inbreuken zwaarder worden gestraft (bij zwartwerk bijvoorbeeld riskeren ze een sanctie van niveau 3).

Hoewel de algemene trend naar strengere sancties neigt, worden de sancties voor bepaalde courante inbreuken door werkgevers die te goeder trouw handelen echter verlaagd. Dat geldt bijvoorbeeld voor het bijhouden van contracten voor deeltijdse arbeid of het personeelsregister.

Wanneer deze wijzigingen van kracht worden, lees je op Lex4You welke sancties en inbreuken werden gewijzigd.

Het eDossier-platform: vlottere informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de sociale fraude

De digitalisering van de informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude begon met de invoering van het elektronisch proces-verbaal (epv) in 2012.

De meest recente wet die het Sociaal Strafwetboek als dusdanig aanpaste, biedt nu een wettelijk kader aan de wijzigingen die het gevolg zijn van:

 • technologische en organisatorische evoluties (zoals de invoering van de elektronisch aangetekende zending)
 • en ontwikkelingen op het gebied van privacybescherming, en in het bijzonder de invoering van de GDPR.

Deze wet regelt ook de verdere digitalisering van de bestaande gegevensstromen tussen de sociale inspectiediensten, het openbaar ministerie en de dienst administratieve geldboeten van de FOD WASO.

Via het communicatieplatform eDossier zullen deze diensten op ieder ogenblik kunnen opvolgen welk gevolg wordt gegeven aan een epv of aan een proces-verbaal van de politie waarin een inbreuk op de sociale wetgeving wordt vastgesteld.

Bovendien kunnen zij dit communicatieplatform gebruiken om de documenten te raadplegen die relevant zijn voor de beslissing om al dan niet strafrechtelijk te vervolgen. Ook de relevante documenten met betrekking tot de administratieve vervolgingen zijn er toegankelijk.

Wat doet Securex voor jou?

Wil je meer weten over het sociaal strafrecht, zowel op federaal als op gewestelijk niveau? Raadpleeg dan ons nieuwe thema Sociale inspectie en sancties. Je vindt er de lijst met de inbreuken en de sancties die van toepassing zijn.

Wil je een bezoek van de inspectiediensten voorbereiden en meer te weten komen over de bevoegdheden van de sociaal inspecteurs? Raadpleeg dan onze informatie onder hetzelfde thema of neem contact op met je Securex Legal Advisor op het adres myHR@securex.be.

Zo vermijd je sancties en zorg je voor een constructieve dialoog met de inspectie. Een gewaarschuwd werkgever is er twee waard!

Lees ook: 'De flitscontroles voor 2023 zijn gekend'

Bronnen

Sociale inspectie en sancties