Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Kunstwerkers kunnen binnenkort een kunstwerkattest aanvragen

Kunstwerkers kunnen vanaf een nog te bepalen datum een kunstwerkattest aanvragen bij een Kunstwerkcommissie. Die persoon moet dan aantonen dat hij of zij artistieke, artistiek-technische of artistiek-ondersteunende activiteiten uitoefent. Met dat attest kunnen ze onder de socialezekerheidsregels voor werknemers vallen.

2 januari 2023

Wie wordt als kunstwerker beschouwd?

De wet definieert de kunstwerker als een persoon die activiteiten in de kunst uitvoert. Het kan daarbij zowel gaan om artistieke als artistiek-technische of artistiek ondersteunende activiteiten. Een kunstwerker die dergelijke activiteiten uitvoert, kan een specifiek kunstwerkattest aanvragen.

Of de activiteiten aan die voorwaarden voldoen, wordt beoordeeld door een Kunstwerkcommissie. Die commissie moet wel nog via een koninklijk besluit worden opgericht.

Waarvoor kan het kunstwerkattest gebruikt worden?

Een artiest die een kunstwerkattest kan voorleggen, kan voor activiteiten in de kunst onder de regels van de sociale zekerheid voor werknemers vallen. Het is de kunstwerker die kiest of hij gebruik maakt van dit statuut. Als de kunstwerker er gebruik van maakt, wordt de opdrachtgever als werkgever beschouwd, ook al wordt er geen arbeidsovereenkomst afgesloten.

De opdrachtgever moet dan minstens een vergoeding betalen gelijk aan het GMMI. Heeft de opdrachtgever werknemers in dienst met dezelfde functie als de kunstwerker? Dan moet de kunstwerker dezelfde vergoeding krijgen als de werknemer. En dat ook al ligt die vergoeding hoger dan het GMMI.

Hoe kan het kunstwerkattest aangevraagd worden?

Waar moet de aanvraag ingediend worden?

Het kunstwerkattest moet aangevraagd worden bij de Kunstwerkcommissie. De aanvraag gebeurt online via een digitaal platform. Dat platform zal “Working In The Arts” heten, en moet nog worden opgericht.

Als de kunstwerker recht heeft op dat attest, wordt het ook via dat platform afgeleverd. Ook eventuele schorsingen of nietigverklaringen van het attest worden via dat platform meegedeeld.

Hoe beoordeelt de commissie de aanvraag?

Nadat de aanvraag wordt ingediend, zal de commissie beoordelen of de activiteiten waarvoor de kunstwerker het attest wil bekomen aan de voorwaarden voldoet. De kunstwerker zal moeten aantonen dat het om een artistieke, artistiek-technische of artistiek ondersteunende activiteit met een professioneel karakter gaat. Als de activiteit geen professioneel karakter heeft, heeft de kunstwerker geen recht op een kunstwerkattest.

Kan de kunstwerker aantonen dat de beroepsinkomsten en de tijdsbesteding voldoen om in een deel van het eigen levensonderhoud te voorzien? Dan kan de activiteit als een activiteit met een professioneel karakter beschouwd worden.

De wet verduidelijkt verder ook dat er enkel rekening zal worden gehouden met activiteiten in:

  • De audiovisuele en beeldende kunsten
  • De muziek
  • De literatuur
  • Het spektakel
  • Het theater
  • De choreografie
  • Het stripverhaal

Kan er beroep worden ingesteld tegen de beslissing van de commissie?

Ja dat kan. De kunstwerker die het niet eens is met de beslissing van de Commissie kan ofwel intern beroep aantekenen tegen de beslissing bij de commissie zelf ofwel extern bij de arbeidsrechtbank. Dat moet in beide gevallen binnen de maand na de kennisgeving van de beslissing van de commissie. In een koninklijk besluit zullen de procedureregels nog verder verduidelijkt worden.

En wat met amateurkunstwerkers?

Amateurkunstwerkers zullen geen kunstwerkattest kunnen aanvragen. Hun artistieke activiteiten leveren immers onvoldoende inkomsten op om als een activiteit met een professioneel karakter te kunnen worden beschouwd.

Voor die amateurkunstwerkers zal binnenkort wel een amateurkunstenvergoeding voorzien worden. Die vergoeding kan aan RSZ-bijdragen onderworpen worden. Dat is zo als de amateurkunstwerker voor die artistieke prestaties een vergoeding van meer dan 500 euro op jaarbasis ontvangt. In dat geval zal de opdrachtgever een solidariteitsbijdrage van 5% aan de RSZ moeten betalen.

De regels voor de amateurkunstenvergoeding moeten nog worden verduidelijkt in een nieuw artikel in het RSZ-besluit. Momenteel kan die vergoeding dus nog niet uitbetaald worden.

Zodra dat wel het geval is, lees je het op Lex4You.

Wanneer treedt deze wet in werking?

Deze wet bevat niet alle regels over dit nieuwe statuut. Zo moet onder andere de Kunstwerkcommissie nog opgericht worden. De datum van inwerkingtreding ligt dan ook nog niet vast. Die datum zal via een koninklijk besluit worden vastgelegd en valt ten laatste op 1 januari 2024.

Zodra de datum gekend is, lees je het op Lex4You

Bron

Sociale bijdragen (RSZ)