Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Het Vlaams werkgelegenheidsakkoord welke afspraken werden er gemaakt.

Begin juli werd er een werkgelegenheidsakkoord gesloten tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners. Dit akkoord kreeg als titel: “Iedereen nodig, iedereen mee 40 maatregelen voor de Vlaamse arbeidsmarkt”. Het akkoord moet een antwoord bieden op de vele openstaande vacatures in Vlaanderen en de werkzaamheidsgraad naar 80% brengen.

26 juli 2022

Wat zijn de belangrijkste maatregelen uit dit akkoord?

Het Werkgelegenheidsakkoord bestaat uit vier grote pijlers:

 1. Uitbouw van een resultaatgericht activeringsbeleid
 2. Een doorgedreven opleiding- en loopbaanbeleid
 3. Versterkte inzet op werkbaar werk
 4. Kansen benutten van interregionale mobiliteit en arbeidsmigratie

Activering

 • In het luik activering werden afspraken gemaakt voor een betere, snellere en meer uniformere opvolging van werkzoekenden door de VDAB, evenals een striktere opvolging van discriminatie. De VDAB zal ook meer inzetten op face-to-face contacten voor wie dat nodig heeft. Er komt ook meer begeleiding  voor werknemers die pas aan de slag zijn. Begeleiding die niet alleen afhangt van de werkgever, maar ook door de werknemer kan worden aangevraagd.
 • Om mensen met medische problemen te laten overstappen naar een andere functie wordt  de retentiepremie uitgewerkt. Wie door de zwaarte van het werk en/of ziekte, zijn huidige functie niet kan invullen, kan met die premie aangemoedigd worden om actief te blijven in een andere gepaste functie bij de huidige of nieuwe werkgever. 
 • De VDAB zal als regisseur naast de werkzoekenden ook haar focus richten op andere groepen die nog niet aan het werk zijn. Het gaat dan specifiek om NEET-jongeren (not in employment, education or training), langdurig zieken, leefloongerechtigden, inburgeraars, personen met migratieachtergrond en personen met een arbeidsbeperking.
 • Werkgevers die iemand aanwerven die langer dan twee jaar niet aan de slag was, krijgen een RSZ-korting. Deze komt in de plaats van de aanwervingspremie voor langdurig werklozen die nauwelijks werd gebruikt. 

Opleiding

 • De mogelijkheid voor werkgevers om in het kader van het Vlaams Opleidingsverlof zelf opleidingen voor te stellen aan werknemers wordt verlengd.
 • Mensen die momenteel inactief zijn en een langdurige knelpuntopleiding overwegen, zullen daar een premie voor ontvangen.
 • Het akkoord verankert ook het concept van opleidingsloodsen:  deze opleidingsloodsen kunnen een belangrijke rol opnemen bij het informeren, sensibiliseren en stimuleren richting leren van hun collega’s.
 •  Er komt een individuele leerrekening die mensen moet aanzetten tot het volgen van meer opleidingen teneinde de competentiekloof te dichten.

Werkbaar werk

 • De werkbaarheidscheques, waarmee bedrijven de werkbaarheid in kaart kunnen brengen en acties op poten kunnen zetten om de werkbaarheid te verbeteren, worden verlengd.
 • Er zal werk gemaakt worden van betaalbare, en flexibele kinderopvang. De uitrol van meer kinderopvangplaatsen wordt nauwer opgevolgd.
 • Er komt meer aandacht voor oudere werkzoekenden.  De sociale partners en de Vlaamse regering gaan samen een gericht actieplan voor oudere werknemers uitwerken om de drempels binnen en buiten het werk aan te pakken. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar SWT.

Interregionale mobiliteit en economische migratie

 • Er moeten meer werkzoekenden uit Brussel en Wallonië in Vlaanderen komen werken. Beroepsopleidingen en werkplekleerinstrumenten zullen actief ingezet worden voor werkzoekenden en vacatures uit de andere gewesten.
 • In principe heeft iedereen die asiel heeft aangevraagd en legaal op het grondgebied verblijft recht op toegang tot de arbeidsmarkt na vier maanden. Er wordt in deze groep die naar Vlaanderen komt, naar maximale tewerkstelling gestreefd. 
 • Er komen extra opleidingen Nederlands op de werkvloer. Bijna 35.000 ingeschreven werkzoekenden kunnen momenteel geen Nederlands. 
 • Voor specifieke Vlaamse hoog- en middengeschoolde knelpuntberoepen wordt ingezet op proactieve prospectie van niet-EU-burgers met het oog op rekrutering.Levert de inspanningen om wie hier nog niet aan het werk is aan de slag te krijgen en om werkenden aan de slag te houden onvoldoende op, dan wordt ook voor laaggeschoolde knelpuntberoepen richting economische migratie gekeken
 • Het moet voor nieuwkomers makkelijker worden om van job te veranderen met een arbeidsvergunning. Het is belangrijk dat een werknemer van werk kan veranderen zonder dat de nieuwe werkgever opnieuw een volledige aanvraagprocedure moet doorlopen.

De volledige tekst van het akkoord kan je hier lezen.

Wat doet Securex voor jou ?

Wij volgen deze materie verder op. Van zodra deze maatregelen nog meer zijn uitgewerkt lees je het hier.