Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Flitsmarathon: wat met de boete van uw werknemer?

Sinds vanochtend 6 uur houdt de politie gedurende 24 uur een flitsmarathon in heel België.

23 maart 2022

De controles gebeuren zowel op de snelwegen als op de lokale wegen. De kans op boetes ligt dus hoger dan gewoonlijk. Ook voor uw werknemers. Wat als zij geflitst worden met hun bedrijfswagen?

Moet u opdraaien voor de boetes als uw werknemer in een bedrijfswagen rijdt?

Wie is aansprakelijk?

Rijden in een bedrijfswagen betekent niet dat de werkgever de verkeersboete moet betalen. Overmatige snelheid is immers een strafmisdrijf en uw werknemer blijft strafrechtelijk aansprakelijk voor zijn daden. Het maakt niet uit of de werknemer met een bedrijfswagen of zijn eigen wagen rijdt, of dat de overtreding al dan niet plaatsvindt tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst.

Op het vlak van de burgerlijke aansprakelijkheid zijn andere regels van toepassing.

Wie betaalt de rekening?

In eerste instantie kunt u worden verplicht de boete te betalen, maar alleen als de overtreding plaatsvindt terwijl de werknemer zijn functie uitoefent (dus niet in de privésfeer). Het reglement op de politie van het wegverkeer bepaalt immers dat de werkgever burgerlijkrechtelijk aansprakelijk is voor de betaling van de boete.

Daarna kunt u dit bedrag natuurlijk terugvorderen van uw werknemer. Opgelet! Doet u dat niet, dan wordt er zelfs van uitgegaan dat uw werknemer een voordeel heeft ontvangen waarop sociale zekerheidsbijdragen en belastingen verschuldigd zijn.

En als u beslist om de boete voor uw rekening te nemen?

Wat zegt de RSZ?

Laten we veronderstellen dat u bereid bent de boete van uw werknemer voor uw rekening te nemen. Weet dan dat dit u meer zal kosten dan het bedrag van de boete!

De socialezekerheidsreglementering bepaalt dat de verkeersboete die de werkgever in plaats van zijn werknemer betaalt of die hij hem terugbetaalt, niet als loon wordt beschouwd voor zover de boete werd opgelopen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Maar er is wel een solidariteitsbijdrage van 33% ten laste van de werkgever op verschuldigd, omdat de wetgever wilde vermijden dat u uw werknemer zou aanzetten tot overtredingen (overdreven snelheid) om bepaalde deadlines te halen.

Die bijdrage is echter alleen op bepaalde geldboetes van toepassing, en meer bepaald op:

  • De verkeersboetes voortvloeiend uit een zware verkeersovertreding (overtredingen van de derde en vierde graad) en verkeersboetes van minimaal 150 euro voortvloeiend uit een snelheidsovertreding
  • De verkeersboetes voortvloeiend uit een lichte verkeersovertreding (overtredingen van de eerste en tweede graad) en verkeersboetes van minder dan 150 euro voortvloeiend uit een snelheidsovertreding. Maar in dit geval wordt een bedrag van 150 euro op jaarbasis vrijgesteld van de solidariteitsbijdrage

Op verkeersboetes voortvloeiend uit de toestand van het rijdend materiaal en de conformiteit van de lading is de solidariteitsbijdrage niet verschuldigd.

Houd er bovendien rekening mee dat deze regeling uiteraard alleen geldt voor boetes die zijn opgelopen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De terugbetaling van boetes die in de privésfeer werden opgelegd worden als gewoon loon beschouwd! Als u de persoonlijke boetes van de werknemer voor uw rekening neemt, betekent dit bijgevolg dat de gewone werkgevers- en werknemersbijdragen verschuldigd zijn.

Wat zegt de fiscus?

De ten laste name van de boete door de werkgever vormt op fiscaal vlak een voordeel van alle aard dat aan belastingen onderworpen is.

Wanneer de inbreuk echter begaan werd tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en om de dwingende instructies van de werkgever te kunnen opvolgen, dan zal de terugbetaling van de boete door deze laatste beschouwd worden als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever. Dit is echter meestal niet het geval.

Goed nieuws!

Het aantal geldboetes van werknemers met een bedrijfswagen die bij de werkgever in de bus vallen, vermindert. In het platform Fines Management Services worden immers gegevens ingevoerd waarmee de ordediensten de nummerplaat van de bedrijfswagen aan de bestuurder kunnen koppelen. Het is al meer dan 5 jaar operationeel en bevat een groot deel van de bedrijfswagens.

Hierdoor belanden de boetes rechtstreeks in de brievenbussen van de werknemers. Ze moeten ze dus rechtstreeks betalen, in plaats van u de boetes terug te betalen die u hebt betaald. Uw voordeel? U ontvangt de boetes niet meer rechtstreeks. Anderzijds bent u niet meer op de hoogte van snelheids- of andere overtredingen van uw werknemers...

Ons advies: vermijd misverstanden dankzij een car policy

Veel werknemers vinden het logisch dat hun werkgever de rekening betaalt als ze een verkeersboete krijgen. Wilt u dit misverstand vermijden, leg dan in een car policy duidelijk vast welke regels van toepassing zijn.

Datzelfde advies geldt ook bij andere situaties die zich kunnen voordoen, zoals een ongeval, diefstal, schade aan de wagen…

Securex stelt een car policy ter beschikking. Om ze te bestellen moet u enkel op de knop e-Shop klikken! Uiteraard kunt u met uw vragen altijd terecht bij onze Legal Advisors.

Meer info

U vindt gedetailleerde informatie over de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van uw werknemer in onze fiche “Aansprakelijkheid van de werknemer”. Heeft u een specifieke vraag, dan kan u uiteraard steeds terecht bij uw Legal Advisor.

Bronnen

  • Artikel 67 van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer
  • Artikel 38, § 3decies van de wet van 29 juni 1981 en Administratieve instructies van de RSZ
  • Artikels 31, 2e lid, 2° en 53, 6° van het WIB 92.
Nieuws