Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Fiscale vrijstelling in steungebieden: de regionale steunkaart is vervallen

België heeft nog geen nieuwe regionale steunkaart voorgelegd voor de periode 2022-2027, terwijl de kaart vervallen is op 31 december 2021.

14 maart 2022

UPDATE 15 JULI 2022

De wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen (1) schrapt de indeling in 2 groepen van steunzones en vervangt ze door een rechtstreekse verwijzing naar de Belgische regionale steunkaart. Op die manier kan deze steunkaart rechtstreeks uitwerking hebben op fiscaal vlak (voor de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing) en wordt wetgevend ingrijpen vermeden bij iedere wijziging van de regionale steunkaart. 

Ondernemingen die investeren in een steungebied vermeld op de regionale steunkaart kunnen vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten.

België heeft echter nog geen nieuwe kaart voor de periode 2022-2027 voorgelegd terwijl de regionale steunkaart vervallen is op 31 december 2021. Dat heeft gevolgen voor de grote ondernemingen die sinds 1 januari 2022 de vrijstelling tijdelijk niet langer kunnen genieten.

Waaruit bestaat de fiscale maatregel gekoppeld aan de regionale steunkaarten?

Context

Onder bepaalde voorwaarden genieten de werkgevers die in een steungebied investeren om er nieuwe arbeidsplaatsen te creëren een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Zowel de kmo’s als de grote ondernemingen komen in aanmerking. De toepassingsvoorwaarden van de vrijstelling zijn echter strenger voor de grote ondernemingen.

Concreet

Concreet betekent dit dat die ondernemingen een deel van de voorheffing die zij inhouden van de bezoldigingen van de betrokken werknemers mogen behouden. Dat deel stemt overeen met 25% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing en moet dus niet worden doorgestort aan de fiscus.

Deze vrijstelling heeft betrekking op de bezoldigingen voor nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen door de investering voor zover ze gedurende ten minste vijf jaar worden behouden (drie jaar als het om een kmo gaat).

Tot slot geldt ze gedurende twee jaar vanaf de creatie van de nieuwe arbeidsplaats.

Wat is een regionale steunkaart?

De regionale steunkaart is een kaart met toelaatbare gebieden die, volgens de Europese richtlijnen inzake regionale steunmaatregelen, op sociaal-economisch vlak achtergebleven zijn. Deze steunkaart wordt samengesteld door de gewesten en heeft slechts uitwerking na publicatie in het Europees Publicatieblad.

De regionale steunkaarten hebben tot doel de economische ontwikkeling en de tewerkstelling in bepaalde gebieden te stimuleren.

Twee groepen van steungebieden

In België gaat het om de volgende steungebieden:

  • In het Waalse gewest: de steungebieden gelegen rond Seraing, Sambreville, Charleroi en Frameries
  • In het Vlaamse gewest: de gebieden gelegen rond Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde

In die steungebieden moet een onderscheid worden gemaakt tussen de zones die binnen de steungebieden vallen die zijn opgenomen in de regionale steunkaart (die groep A vormen) enerzijds, en de zones die niet op die steunkaarten voorkomen (die groep B vormen), anderzijds.

Welk belang heeft dat onderscheid?

Dat onderscheid zal een impact hebben op de investerende onderneming.

De grote ondernemingen, dat wil zeggen die welke niet onder de definitie van kmo vallen, moeten investeren in een vestiging van groep A om de vrijstelling te genieten. Met andere woorden die ondernemingen komen slechts in aanmerking voor de vrijstelling als ze gelegen zijn in een zone die de steun geniet waarin de regionale steunkaart voorziet.

Ze moeten bovendien een formulier 274 SZ indienen bij het bevoegde documentatiecentrum binnen drie maanden volgend op de uitvoering van de investering. De vrijstelling kan immers niet worden berekend vóór de indiening van dat formulier.

De kmo’s genieten op hun beurt de vrijstelling als ze tot groep A of B behoren.

Geldigheidsduur van de regionale steunkaart verstreken

In 2020 werd de toepassingsperiode van de Belgische regionale steunkaart, die aanvankelijk was gepland voor de periode 2014-2020, door de Europese Commissie verlengd tot 31 december 2021. Maar op 31 december 2021 heeft ze een einde genomen. België heeft nog geen regionale steunkaart voorgelegd voor de periode  2022-2027 zodat er sinds 1 januari 2022 tijdelijk geen regionale steunkaart meer bestaat voor België die door de Europese Commissie is goedgekeurd.

Een recent koninklijk besluit heeft een einde aan die bestaande rechtsonzekerheid over de regels voor staatssteun gemaakt. Het bepaalt dat de steungebieden die tot 31 december 2021 onder groep A vielen sinds 1 januari 2022 tot groep B behoren.

Dat koninklijk besluit is enkel van toepassing op de nieuwe investeringsaanvragen.

Wat zijn de gevolgen voor de grote ondernemingen?

De kmo’s die in de vastgelegde steungebieden gevestigd zijn, vallen niet onder dat koninklijk besluit.

De grote ondernemingen zijn daarentegen rechtstreeks getroffen door het verstrijken van de toepassingstermijn van de Belgische regionale steunkaart.

Dat heeft vooral gevolgen voor de grote ondernemingen die gevestigd zijn in de zones van groep A en die, sinds 1 januari 2022, (voorlopig) de fiscale steunmaatregel voor de betrokken gebieden niet langer kunnen genieten.

Die ondernemingen moeten dus wachten tot Europa de nieuwe regionale steunkaart voor België goedkeurt voor de periode 2022-2027. 

Zij die vóór 1 januari 2022 een formulier 274 SZ hadden ingediend, kunnen echter nog aanspraak maken op de maatregel voor zover zij uiteraard voldoen aan alle wettelijke voorwaarden.

Wat doet Securex voor u?

Alle informatie over deze vrijstelling vindt u in onze fiche op Lex4You.

Bronnen

Fiscale verminderingen