Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Een voordelig eindejaarsgeschenk voor jouw werknemers

Cadeaubonnen, een fles bubbels, speelgoed voor de kinderen, … Het zijn maar enkele ‘sociale voordelen’ die je op een sociaal en fiscaal gunstige manier kan toekennen. Want als je je houdt aan enkele regels en grenzen, krijg je als werkgever immers ook een fiscaal en sociaal ‘geschenkje’.

25 november 2022

Wat is een sociaal voordeel? 

Sociale voordelen zijn voordelen met een geringe waarde, die je als werkgever aan jouw personeel kunt toekennen om een goede sfeer te creëren op de werkplaats. Sociale voordelen kunnen zowel aan werknemers als aan bedrijfsleiders worden toegekend.

Maar naast hun sociale doelstelling zijn deze ‘kleine geschenken’ vooral een vorm van alternatieve beloning waarmee je jouw werknemers kan belonen op een manier die zowel fiscaal als sociaal voordelig is. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zijn ze immers vrijgesteld van sociale bijdragen en van belastingen.

De geschenken kunnen verschillende vormen aannemen: geschenken in natura, in geld (premie) of in de vorm van cadeaucheques.

Hoe worden sociale voordelen behandeld op fiscaal en sociaal vlak?

De belastingregeling bestaat enerzijds uit een vrijstelling van belasting en bedrijfsvoorheffing bij de verkrijger (werknemer) en anderzijds uit een aftrekbaarheid bij de werkgever.

Ook op sociaalrechtelijk zijn geschenken niet onderworpen aan sociale bijdragen, mits je binnen bepaalde grenzen blijft.

Sinterklaasfeest, Kerstmis en Nieuwjaar

Als werkgever kan je geschenken uitdelen ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar. We raden aan om zo’n geschenken beperkt te houden tot 40 euro per jaar per werknemer, met een bijkomend bedrag van maximum 40 euro per jaar per kind dat de werknemer geheel of gedeeltelijk ten laste heeft.

Die grens wordt immers uitdrukkelijk zowel door de fiscus en RSZ aanvaard. Geschenken die binnen die limiet blijven zijn dan niet onderworpen aan sociale bijdragen, noch aan bedrijfsvoorheffing en belastingen. Als werkgever kan je de geschenken in dat geval ook fiscaal aftrekken.

Overschrijd je toch dat bedrag, dan wordt het volledige voordeel als gewoon loon belast en moet er ook bedrijfsvoorheffing op worden ingehouden. Het volledige voordeel wordt dan fiscaal als een niet-aftrekbare uitgave beschouwd. Er zullen ook sociale bijdragen verschuldigd zijn op het volledige bedrag van het geschenk.

Verjaardagsfeest, patroonfeest

Voor andere jaarlijkse feesten die hetzelfde sociale karakter hebben als een voornoemde eindejaarsfeesten, hanteert de fiscus eveneens de grens van 40 euro per werknemer per jaar, vermeerderd met 40 euro per jaar voor elk kind ten laste van de werknemer. Overschrijd je die grens, dan zijn er belastingen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd op het volledige bedrag en is het geschenk niet fiscaal aftrekbaar.

De socialezekerheidswetgeving voorziet voor verjaardags- en patroonfeesten geen enkele vrijstelling en beschouwt geschenken in dat verband als gewoon loon. En zijn dus sociale bijdragen verschuldigd op het volledige bedrag, hoe klein het geschenk ook is.

Huwelijk of wettelijk samenwonen

Geef je een geschenk in natura, in geld of in de vorm van een cadeaucheque naar aanleiding van een huwelijk of wettelijk samenwonen van je werknemer? Dan overschrijdt dit geschenk best niet het bedrag van 245 euro.

Boven die grens zijn er namelijk belastingen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd op het volledige bedrag en wordt het volledige geschenk niet meer fiscaal aftrekbaar.

In dat geval zijn er ook sociale bijdragen verschuldigd, maar enkel op het gedeelte dat de 245 euro overschrijdt.

Pensionering

Bij een pensionering geef je best een geschenk ter waarde van minimaal 120 euro en maximaal 40 euro per volledig dienstjaar bij jou als werkgever. Je overschrijdt ook best niet de grens van 1.000 euro.

Wijk je af van die grenzen, dan betaal je socialezekerheidsbijdragen op de totale waarde van het geschenk.

Indien je geschenk minder dan 120 euro of meer dan 40 euro per dienstjaar bedraagt, zullen er ook belastingen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn op het volledige bedrag. Het volledige geschenk wordt dan niet meer fiscaal aftrekbaar voor jou als werkgever. De grens van 1.000 euro speelt op fiscaal vlak echter geen rol.

Voorbeeld

Hilde gaat met pensioen na 30 volledige jaren gewerkt te hebben bij dezelfde werkgever. Ze ontvangt van haar werkgever een geldbedrag van 1.200 euro. Die premie voldoet aan de voorwaarden om fiscaal vrijgesteld en aftrekbaar te zijn. Het plafond van 30 maal 40 euro, zijnde 1.200 euro, is immers niet overschreden. De RSZ zal het volledige bedrag echter wel beschouwen als loon en onderwerpen aan sociale bijdragen, omdat de grens van 1.000 euro is overschreden.

Overhandiging van een eervolle onderscheiding

Stel: je werknemer ontvangt een officiële of burgerlijke onderscheiding toegekend buiten de onderneming, zoals een ereteken of ridderorde, een decoratie, laureaat van de arbeid, enz.

Indien je bij die gelegenheid een geschenk geeft, raden we aan om dit beperkt te houden tot 120 euro per jaar om te kunnen genieten van een sociale en fiscale gunstregeling. Geef je meer, dan zijn er sociale bijdragen, belastingen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd op het volledige bedrag. Het volledige voordeel wordt dan fiscaal niet meer aftrekbaar voor jou als werkgever.

Andere geschenken

Ook ter gelegenheid van andere gebeurtenissen kan je in sommige gevallen sociaal en fiscaal voordelig een kleine attentie schenken. Denk aan een geboorte, adoptie, anciënniteit, een jubileum in de onderneming, … Contacteer jouw Securex Legal Advisor om te weten met welke fiscale en sociale grenzen je in jouw situatie best rekening houdt.

Strengere voorwaarden voor geschenkcheques

Kies je voor geschenkencheques? Dan moet je bijkomend nog deze voorwaarden naleven:

  • De cheques mogen enkel ingeruild worden bij ondernemingen die vooraf een akkoord met de uitgever ervan gesloten hebben
  • De cheques moeten een beperkte geldigheidsduur hebben (maximaal 1 jaar)
  • De cheques mogen niet in geld terugbetaald worden aan de werknemer

Als niet aan al die voorwaarden wordt voldaan, wordt het volledige voordeel als een niet-aftrekbare uitgave beschouwd. 

Onze tip

Cadeaucheques zijn erg interessant, omdat je werknemers dan zelf kunnen kiezen aan wat ze het bedrag willen besteden. Via Securex kan je makkelijk geschenkencheques bestellen bij de maatschappijen Edenred, Monizze en Sodexo. Contacteer jouw Client Advisor via myHR@securex.be voor meer info!

Vermelding op de fiscale fiche 

Van belasting vrijgestelde geschenken moet je niet op de fiscale fiches 281 van de verkrijgers vermelden, omdat het om sociale voordelen gaat.

Als de geschenken niet aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoen, moet je ze wel op de fiscale fiches vermelden als loon.

Lees meer in onze themareeks ‘Geschenken en geschenkcheques’

Bronnen

Geschenken en cheques
Fiscaal nieuws