Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Een loonbonus toekennen in 2023: enkele aandachtspunten

Wil je ook een loonbonusplan (niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen) opzetten binnen jouw onderneming en het kalenderjaar 2023 als referteperiode hanteren? Dan moet je vóór 28 april stappen ondernemen.

23 februari 2023

Maximumbedrag voor 2023

Voor de loonbonus geldt een voordelige sociale en fiscale behandeling. De aan de werknemers toegekende bonus mag in 2023 per werknemer niet meer bedragen dan 3.948 euro op sociaal vlak en 3.434 euro op fiscaal vlak.

Indien deze bedragen overschreden worden, zal het verschil als loon beschouwd worden en dus onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen en belastingen.

Collectieve resultaten, meetbare en verifieerbare doelstellingen

De toekenning van de loonbonus moet gekoppeld zijn aan de collectieve resultaten van een onderneming of van een groep van ondernemingen of van een welomschreven groep van werknemers, en dit op basis van objectieve criteria.

Wordt bijvoorbeeld niet als een collectief objectief beschouwd, het objectief dat alle werknemers moeten slagen voor een bepaalde test.  Om dat objectief te bereiken moet immers elke individuele werknemer slagen voor de test, waardoor het een objectief is dat gelinkt is aan de individuele resultaten van de werknemer.

Het toegekende voordeel moet bovendien afhangen van de verwezenlijking van duidelijke, transparante, meetbare en verifieerbare doelstellingen.

Wordt bijvoorbeeld niet als een meetbaar en verifieerbare doelstelling beschouwd, het objectief dat een bepaalde klantentevredenheidsgraad gehaald moet worden zonder te preciseren hoe deze tevredenheidsgraad berekend zal worden.

Ten slotte zijn ook die doelstellingen uitgesloten waarvan de realisatie kennelijk zeker is op het moment waarop het plan wordt opgesteld.

Als je een stijging van de omzet als doelstelling kiest, is het aangeraden om niet dezelfde doelstelling als vorig jaar te kiezen, wanneer deze doelstelling werd behaald.

Toekenningsplan met verplichte vermeldingen

Om deze alternatieve beloningsvorm te kunnen toepassen, moet je een plan tot toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen opstellen. Dat plan moet een aantal gegevens bevatten, waaronder:

  • De doelgroep
  • De doelstellingen
  • De referteperiode en de geldigheidsduur van het plan
  • De voordelen, de berekening, het tijdstip en de modaliteiten van betaling
  • De opvolgings- en controleprocedure (deze wordt vaak vergeten of berust niet op objectieve criteria)
  • Enz.

Referteperiode

In het toekenningsplan moet een referteperiode worden vermeld waarbinnen de doelstellingen moeten worden behaald. De referteperiode moet ten minste drie maanden bedragen en mag samenvallen met het kalenderjaar of met het boekjaar.

Belangrijk:  de loonbonusplannen waarvan de referteperiode overeenstemt met het kalenderjaar 2023 moeten uiterlijk op 28 april 2023 worden neergelegd. Opgelet, het is de datum van ontvangst van het dossier door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg is, waarmee rekening wordt gehouden.

Let er bovendien op dat de werknemers over de volledige referteperiode moeten beschikken om hun objectieven te behalen.

Zo werd een plan afgekeurd waarin formeel gezien wel een referteperiode van een jaar werd opgenomen maar waarin gepreciseerd werd dat alle facturen binnen de 15 dagen behandeld moesten worden. Door dit te doen, wordt de referteperiode in de praktijk immers op 15 dagen vastgesteld.

Opmerkingenregister

Een opmerkingenregister moet ter beschikking van je werknemers worden gehouden wanneer het loonbonusplan via een toetredingsakte wordt ingevoerd.

Sinds 6 februari 2023 moet dit register niet meer overgemaakt worden aan het Toezicht van de sociale wetten wanneer er geen opmerkingen werden gemaakt.

Om meer te weten over de te volgen procedure, raadpleeg onze informatie onder het thema Verlonen > Voordelig verlonen.

Wat als je reeds winstpremies toekent ?

Een ander interessant voordeel zijn de winstpremies (identiek en gecategoriseerd), die de werknemers toelaten om deel te nemen aan de winst van de onderneming. Deze premies kennen ook een gunstige (para)fiscale behandeling.

De toekenning van winstpremies sluit niet uit dat een loonbonusplan kan worden ingevoerd, gericht op het behalen van andere collectieve doelstellingen dan het behalen van een bepaalde ‘winst’ : het verminderen van het aantal arbeidsongevallen of afwezigheidsdagen, het behalen van een bepaald niveau van klantentevredenheid, het behalen van een ISO-certificaat, …

Wat doet Securex voor jou?

Een loonbonusplan op maat dankzij jouw Legal consultant

Wil je toch zeker de valkuilen ontlopen die deze strikte regelgeving bevat? Gewapend met hun praktische kennis, kunnen onze Legal Consultants jou helpen bij het opstellen van een loonbonusplan dat de marginale toetsing door de FOD WASO doorstaat.

Mail naar consultinglegal@securex.be en krijg advies.

Winstpremies

Tenslotte beschikt Securex over de nodige modeldocumenten die zowel bij toekenning van een identieke als van een gecategoriseerde winstpremie dienen opgesteld te worden. Voor meer informatie hierover kan je onze Legal Consultants contacteren.

Je kan hen ook mailen via consultinglegal@securex.be.

 

Voordelig verlonen