Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Recht op klein verlet voor een communie of een feest van de vrijzinnige jeugd?

Nu de coronacrisis achter ons lijkt te liggen, worden er opnieuw communie- of lentefeesten georganiseerd. Soms hebben uw werknemers dan recht op een dag klein verlet. Hier vindt u die regels.

11 april 2022

Het klein verlet laat de werknemer toe om bij bepaalde gebeurtenissen met behoud van loon van het werk afwezig te blijven.

De dag van het feest

De werknemer heeft het recht afwezig te blijven op de dag van de plechtige communie of van het feest van de vrijzinnige jeugd van één van zijn kinderen. Als het feest echter plaatsheeft op een zondag, een feestdag of een dag van gewone inactiviteit, mag de werknemer afwezig blijven op de voorgaande of de volgende gewone activiteitsdag.

Het recht op klein verlet geldt niet voor de eerste communie of een privé-communiefeest.

Opgelet, het is altijd mogelijk dat er in de sector of de onderneming een gunstigere bepaling voorzien is, waardoor de werknemer toch recht zou hebben op klein verlet voor de eerste communie of voor een privé-communiefeest.

De eigen kinderen

Onder de eigen kinderen wordt verstaan: het kind van de werknemer, dat van zijn (haar) echtgeno(te)ot of van de wettelijk samenwonende partner.

Het geadopteerde kind of het natuurlijk erkende kind worden met het wettige of gewettigde kind gelijkgesteld en de persoon met wie de werknemer wettelijk samenwoont, wordt met de echtgenoot gelijkgesteld.

Wanneer meerdere kinderen op dezelfde dag hun communie of hun feest van de vrijzinnige jeugd vieren, heeft de werknemer slechts recht op één dag klein verlet. Het aantal dagen klein verlet wordt bij de communie van een tweeling dus niet verdubbeld.

Onder welke voorwaarden wordt het loon behouden?

Om recht te hebben op klein verlet en zijn recht op loon te behouden, moet de werknemer de volgende voorwaarden vervullen:

  • Vooraf, of in elk geval binnen de kortst mogelijke termijn, zijn werkgever verwittigen
  • Het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het toegekend is
  • Wegens zijn afwezigheid loonverlies lijden

De werkgever kan de opname van het klein verlet niet verhinderen. Hij mag echter wel aan de werknemer vragen om een bewijsstuk af te leveren.

Meer info?

Om meer te weten over de verschillende gebeurtenissen die beschouwd worden als klein verlet en alle nuttige info terzake te lezen, raadpleeg ons dossier over het klein verlet.

Tijd voor gezin en zorg