Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Blijven jobstudenten fiscaal ten laste?

Veel jongeren oefenen een studentenjob uit tijdens het weekend of in de schoolvakantie(s). Hun ouders stellen zich dan de vraag of zij nog fiscaal ten laste blijven. Logisch, want wie kinderen ten laste heeft, geniet van een belastingvoordeel.

14 juni 2022

Welk belastingvoordeel voor kinderen ten laste?

Ouders met kinderen ten laste genieten in hun loonberekening van een vermindering van bedrijfsvoorheffing.

Het bedrag van die vermindering is afhankelijk van het aantal kinderen. Hoe meer kinderen ten laste, hoe groter de vermindering:

Aantal kinderen Vermindering van bedrijfsvoorheffing
1 39 euro
2 110 euro
3 291 euro
4 510 euro
5 750 euro
6 991 euro
7 1.232 euro
8 1.498 euro
Meer dan 8 1.498 euro + 268 euro per kind ten laste boven het 8ste

Is het kind ten laste gehandicapt? Dan wordt het als twee kinderen gerekend.

In de eindbelasting vertaalt het voordeel zich in een verhoging van de belastingvrije som. De toegepaste vermindering aan bedrijfsvoorheffing wordt met de eindbelasting verrekend.

Onder welke voorwaarden kan een student fiscaal ten laste blijven?

Jongeren met een studentenjob moeten aan drie voorwaarden voldoen om ten laste te blijven van hun ouders:

 1. Ze moeten deel uitmaken van het gezin van de ouders
 2. Ze mogen niet tewerkgesteld zijn bij de ouders in eigen naam
 3. Ze moeten beperkte inkomsten hebben

1. Deel uitmaken van het gezin van de ouders

De jobstudent moet op 1 januari van het aanslagjaar deel uitmaken van het gezin van de ouders. Voor het inkomstenjaar 2022 moet er dus nagegaan worden of de student op 1 januari 2023 deel uitmaakte van het gezin.

Deel uitmaken van het gezin betekent dat de jobstudent werkelijk en duurzaam met zijn ouders samenwoont. Dat is een feitenkwestie…

Kan een student op kot fiscaal ten laste blijven?

Een kind dat tijdelijk niet in het gezin verblijft (bijv. omdat het tijdens de week op kot verblijft), kan soms toch nog fiscaal ten laste blijven. De beoordeling hangt af van verschillende criteria, maar wat zeker een rol speelt is of de ouders regelmatig hebben bijgedragen in de kosten van voeding, kledij, gezondheidszorgen…

2. Niet tewerkgesteld zijn bij de ouders in eigen naam

Studenten kunnen niet meer ten laste zijn wanneer zij bij hun ouders worden tewerkgesteld zijn en van hen een loon krijgen dat voor de ouders een beroepskost is.

Voorbeeld: Peter

Peter is loodgieter en heeft een eenmanszaak (zelfstandige natuurlijke persoon). Tijdens de zomervakantie wenst hij zijn zoon Mathias aan te werven. Het loon dat Peter aan Mathias zal betalen, zal voor Peter een beroepskost vormen aangezien hij een eenmanszaak heeft. Mathias zal bijgevolg niet meer ten laste kunnen zijn.

De situatie is anders wanneer Peter een vennootschap zou hebben, want dan neemt de vennootschap Mathias in dienst. De vennootschap (en niet Peter) neemt dan het loon ten laste, waardoor Mathias ten laste kan blijven van zijn vader.

 

3. Beperkte inkomsten hebben

Om ten laste te blijven van hun ouders, mogen tot slot de netto bestaansmiddelen van de jobstudent het bedrag van 3.490 euro (bedrag inkomstenjaar 2022) niet overschrijden.

In bepaalde gevallen is een hogere grens aan netto bestaansmiddelen toegelaten (bedragen inkomstenjaar 2022):

 • 5.040 euro voor studenten die ten laste zijn van een alleenstaande ouder
 • 6.400 euro voor gehandicapte studenten die ten laste zijn van een alleenstaande ouder

Wat zijn de netto bestaansmiddelen?

De bestaansmiddelen van een student zijn alle regelmatige en occasionele inkomsten die al dan niet belastbaar zijn.

Voorbeelden hiervan zijn lonen, inkomsten van onroerende goederen, vakantiegeld, gewaarborgd inkomen…

Een aantal inkomsten zijn echter uitgesloten.

Van bruto naar netto

Het maximumbedrag van de bestaansmiddelen dat gerespecteerd moet worden, is een nettobedrag.

Via volgende stappen kunt u de bruto- netto berekening doen:

 • Tel het brutobedrag aan bestaansmiddelen dat u als jobstudent (studentenarbeid of student- zelfstandige) verdiende op en verminder dit bedrag met de sociale bijdragen. Op die manier verkrijgt u het belastbaar bedrag aan bestaansmiddelen.
 • De eerste schijf van dit belastbaar bedrag van uw studentenarbeid is vrijgesteld van belasting. Die schijf (2.910 euro voor inkomstenjaar 2022) mag u dus van dat bedrag aftrekken.
 • Bereken uw overig bruto inkomen dat u verdiende langs een andere weg dan via een studentencontract. Verminder dat bedrag met de sociale bijdragen.
 • Tel het resultaat van punt 2 en 3 samen. Zo verkrijgt u het totaal belastbaar inkomen.
 • Op dat totaal belastbaar bedrag mag u een kostenforfait van 20% toepassen, met een minimumbedrag van 480 euro (bedrag inkomstenjaar 2022). U mag echter ook altijd uw hogere werkelijke kosten bewijzen.
 • De uitkomst van die som zijn uw netto bestaansmiddelen.

Een voorbeeld

Maxima is student en verdient in het weekend een centje bij als barbediende in een café met een studentenovereenkomst. Op jaarbasis levert haar dit een belastbaar loon op van 4.000 euro (d.w.z. na aftrek van de sociale bijdragen).

Daarnaast werkt zij in juli als helper in de bouw met een gewone arbeidsovereenkomst. Hiervoor krijgt ze een belastbaar loon van 1.600 euro (d.w.z. na aftrek van de sociale bijdragen).

Kan Maxima ten laste blijven van haar ouders? Om dat te weten, berekenen we hierna haar netto bestaansmiddelen berekenen. Maxima kiest voor het kostenforfait en niet voor het bewijs van haar werkelijke onkosten.

A. Belastbaar loon studentencontract (horeca)

4.000 EUR

Vrijstelling van de eerste schijf van de inkomsten op basis van de studentenovereenkomst

- 2.910 EUR

Resultaat belastbaar loon studentenovereenkomst

1.090 EUR

B. Belastbaar loon arbeidsovereenkomst (bouw)

1.600 EUR

Totaal belastbaar loon A + B

2.690 EUR

(1.090 + 1.600)

Kostenforfait van 20%

- 552 EUR

TOTAAL AAN NETTO BESTAANSMIDDELEN

2.138 EUR

Conclusie: met een totaal aan netto bestaansmiddelen van 2.138 euro kan Maxima fiscaal ten laste blijven van haar ouders. De grens is namelijk 3.490 euro.

Moet de student een belastingaangifte indienen?

Ja, studenten moeten altijd een belastingaangifte doen, ook al hebben zij niets verdiend of hebben zij slechts beperkte inkomsten.

In die aangifte moeten alle belastbare inkomsten vermeld worden, ook het deel van de onderhoudsuitkeringen en de bezoldigingen dat niet als bestaansmiddelen wordt beschouwd (en waarmee dus geen rekening wordt gehouden om te bepalen of de student nog ten laste is van zijn of haar ouders).

Studenten