Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Ben je als werkgever vrijgesteld van RSZ-bijdragen voor auteursrechten?

De regels om auteursrechten aan je werknemers toe te kennen werden in 2023 gewijzigd. De nieuwe fiscale regels werden al eerder gepubliceerd. Een koninklijk besluit legt nu ook de regels over de vrijstelling voor de RSZ-bijdragen op auteursrechten vast. In dit artikel lees je wanneer je van die vrijstelling kan genieten.

20 april 2023

Is de vrijstelling van RSZ-bijdragen voor auteursrechten nieuw?

Ja, want tot en met 2022 was een vergoeding voor auteursrechten onderworpen aan RSZ-bijdragen. Met de hervorming van de auteursrechten in 2023 heeft de regering ook beslist om op die vergoeding in bepaalde gevallen toch geen RSZ-bijdragen te innen.

Wanneer betaal je geen RSZ-bijdragen op auteursrechten?

De regels over de RSZ-bijdragen op auteursrechten worden zo veel mogelijk gelijk gesteld met de fiscale regels. In het koninklijk besluit wordt daarom verduidelijkt welke vergoedingen voor auteursrechten in aanmerking komen voor de vrijstelling. Ook de plafonds om de vrijstelling te kunnen gebruiken worden vastgelegd.

Welke vergoedingen geven recht op een vrijstelling?

Niet elke vergoeding voor auteursrechten is een vergoeding die recht geeft op een vrijstelling van RSZ-bijdragen. Om vrijgesteld te worden, moeten de vergoedingen aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Ze worden betaald voor de overdracht of verlening van een licentie door de oorspronkelijke rechthebbende van auteursrechten en naburige rechten. Ook de overdracht of het geven van wettelijk verplichte licenties vallen hier onder
 • Of ze hebben betrekking op originele kunstwerken, werken van letterkunde of op prestaties van uitvoerende kunstenaars

Bovendien moet de vergoeding betaald worden met het oog op de werkelijke exploitatie of het gebruik van de werken. De verkrijger, licentiehouder of derde moet de rechten dus daadwerkelijk gebruiken of exploiteren.

Gebeurt er iets buiten de wil van de partijen waardoor de werken niet gebruikt kunnen worden? Dan kan de vergoeding toch nog worden toegekend.

Zijn er nog bijkomende voorwaarden om de vrijstelling toe te passen?

Ja die zijn er.

Om de vrijstelling toe te passen moet je werknemer die zijn auteursrechten overdraagt een kunstwerkattest hebben. Een gelijkaardig document of goedkeuring uit een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte is ook voldoende.

Werknemers die geen kunstwerkattest hebben en hun werk hebben overgedragen of een licentie hebben verleend, kunnen ook in aanmerking komen. Dan moeten ze de rechten overdragen of in licentie geven aan een derde. Die derde moet het werk dan meedelen aan het publiek, of er een openbare op- of uitvoering van maken. De vrijstelling kan ook worden toegepast als de derde de werken reproduceert.

Welk bedrag kan vrijgesteld worden?

Als auteursrechten aan de vorige voorwaarden voldoen, zijn ze niet onbeperkt vrijgesteld. Voor de vrijstelling van RSZ-bijdragen moet een vergoeding aan de volgende drie voorwaarden voldoen:

 • Tijdens de vier kwartalen van een kalenderjaar mag de vergoeding voor de auteursrechten maximaal 30 procent bedragen van de som van:
  • Het totaalbedrag van aan RSZ-bijdragen onderworpen loon van de werknemer
  • Het totaalbedrag van de auteursrechten

Bedraagt de vergoeding voor de auteursrechten meer dan 30 procent van de som? Dan is het bedrag dat de 30 procent overschrijdt onderworpen aan RSZ-bijdragen.

 • Het gewone loon en de vergoeding voor de auteursrechten worden marktconform vastgelegd. Als werkgever houd je de bewijsstukken voor de vaststelling van het loon ter beschikking van de RSZ.
 • Het bedrag van de vergoeding voor de auteursrechten wordt in de RSZ-kwartaalaangifte opgenomen. Dit doet Securex automatisch voor jou.

Kan je andere loonelementen omzetten in een vergoeding voor auteursrechten?

In principe kan dat niet. Als je één van de volgende loonelementen omzet in een vergoeding voor auteursrechten, is de vergoeding onderworpen aan RSZ-bijdragen:

 • Loon
 • Premies
 • Voordelen in natura
 • Enig ander voordeel of een aanvulling daarop

Zet je bijvoorbeeld een premie om in een vergoeding voor auteursrechten, dan wordt die vergoeding onderworpen aan RSZ-bijdragen.

Toch voorziet het koninklijk besluit een uitzondering op dit principe. Als de vergoeding aan de volgende voorwaarden voldoet, kan ze toch vrij van RSZ-bijdragen worden toegekend:

 • De vergoeding werd fiscaal al als roerende inkomsten, op basis van artikel 17, §1, 5° van het WIB 92, aangegeven in 2022.
 • Het bedrag van de toegekende vergoeding in 2023 is het laagste van:
  • Ofwel het bedrag dat in de personenbelasting van 2022 als roerende inkomsten, op basis van artikel 17, §1, 5° van het WIB 92, werd aangegeven
  • Ofwel het verschil tussen het bedrag dat in 2022 als roerende inkomsten, op basis van artikel 17, §1, 5° van het WIB 92, werd aangegeven bij de fiscus en het bij de RSZ aangegeven bedrag

Stel dat je in 2022 een premie hebt omgezet in een vergoeding voor auteursrechten, dan kan die vergoeding in 2023 toch vrij van RSZ-bijdragen worden toegekend. Het bedrag mag dan wel niet hoger liggen dan de vergoeding die in 2022 werd aangegeven.

Wil je gebruik maken van deze mogelijkheid?

Dan moet je de RSZ vóór het einde van 2023 informeren over het omgezette bedrag. Je moet dan ook de bewijsstukken voor de omzetting bijhouden. De inspectiediensten kunnen die immers opvragen bij een controle.

Zodra de RSZ verduidelijkt heeft hoe je die aangifte kan doen, informeren wij jou.

Wat als je de auteursrechten van 2018 tot 2022 niet hebt aangegeven bij de RSZ?

Tot vóór 2023 waren auteursrechten in principe onderworpen aan RSZ-bijdragen. Sommige vergoedingen voor auteursrechten werden evenwel niet onderworpen. Met het oog op meer rechtszekerheid wordt een regeling uitgewerkt voor een regularisatie van de situatie.

Als werkgever kan je dan vóór 30 juni 2023 alsnog de alle niet bij de RSZ aangegeven vergoedingen voor de jaren 2018 tot 2022 aangeven en regulariseren. Het moet dan gaan om vergoedingen die al fiscaal werden aangegeven in de personenbelasting als roerende inkomsten op basis van artikel 17, §1, 5° van het WIB92. Op de geregulariseerde bedragen betaal je geen RSZ-bijdragen, bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen of verwijlintresten.

De RSZ moet deze maatregel nog verder verduidelijken. Op dit moment is het immers niet duidelijk of deze regularisatiemogelijkheid bestaat voor alle werkgevers. Of dat enkel werkgevers die tussen 2018 en 2022 auteursrechten hebben ingevoerd via loonconversie er gebruik van kunnen maken.

Zodra daarover meer informatie beschikbaar is, lees je het op Lex4You.

Wat doet Securex voor jou?

Meer informatie over de fiscale aspecten van de auteursrechten, vind je in ons artikel van 24 januari 2023.

Heb je nog specifieke vragen over deze RSZ-regeling, dan kan je terecht bij onze consultants op consultinglegal@securex.be. Zij helpen je graag verder.

Bron

Koninklijk besluit van 7 april 2023 tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, Belgisch Staatsblad van 14 april 2023

Sociale bijdragen (RSZ)
RSZ-kortingen