Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Beëindiging arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht weldra hervormd

Vorige week keurde het parlement de wet goed die de mogelijkheid hervormt om de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht te beëindigen. Binnenkort kan de procedure om een dergelijke beëindiging in te roepen, pas opgestart worden nadat de werknemer negen maanden ononderbroken arbeidsongeschikt is.

31 oktober 2022

Update van 18 november 2022: deze wet werd vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze nieuwe regels treden vanaf 28 november 2022 in werking.

Wat wordt er verstaan onder negen maanden ononderbroken arbeidsongeschiktheid?

Tot nu kon een arbeidsovereenkomst enkel worden beëindigd omwille van medische overmacht als je werknemer een re-integratietraject doorliep. De link tussen beiden wordt binnenkort doorgeknipt.

Een arbeidsovereenkomst zal dan enkel nog beëindigd kunnen worden omwille van medische overmacht als er een specifieke procedure wordt opgestart na negen maanden ononderbroken arbeidsongeschiktheid.

 Elke effectieve werkhervatting onderbreekt de periode van negen maanden. Er is echter één uitzondering op deze regel: als de werknemer binnen de veertien dagen na de hervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt, wordt de periode niet onderbroken.

Hoe kan de definitieve ongeschiktheid worden vastgesteld?

Is je werknemer minstens negen maanden ononderbroken arbeidsongeschikt? Dan kan er overwogen worden om de definitieve ongeschiktheid te laten vaststellen. Daarvoor moet een specifieke procedure gevolgd worden die in drie stappen verloopt.

1. Dien een verzoek in om de definitieve arbeidsongeschiktheid vast te stellen

Het verzoek om vast te stellen dat een werknemer definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk uit te voeren, kan worden ingediend door:

  • De werkgever
  • De arbeidsongeschikte werknemer

Diegene die het verzoek indient, doet dit aangetekend. Het verzoek wordt ingediend bij de arbeidsarts en wordt ook aan de andere partij overgemaakt.

Als jij als werkgever het verzoek indient, moet je in de kennisgeving aan de werknemer de volgende zaken meedelen:

  • Dat je werknemer de arbeidsarts kan vragen om de mogelijkheid voor aangepast of ander werk te onderzoeken. Je werknemer kan dat vragen als wordt vastgesteld dat hij/zij het overeengekomen werk niet meer kan verrichten.
  • Dat je werknemer zich kan laten bijstaan door de vakbondsafvaardiging van je bedrijf.

2. De arbeidsarts stelt een onderzoek in

Zodra de arbeidsarts de aanvraag ontvangt, nodigt die de werknemer uit voor een onderzoek. Dat kan ten vroegste tien kalenderdagen na de kennisgeving. Als de arts het nodig acht, kan ook de arbeidspost van de werknemer onderzocht worden. Als je werknemer ermee instemt, kan de arbeidsarts ook overleggen met diens behandelend arts, de arts die het geneeskundig getuigschrift heeft opgemaakt en/of de adviserend arts.

 In de uitnodiging vermeldt de arbeidsarts ook nog eens dat de werknemer zich kan laten bijstaan door de vakbondsafvaardiging van je bedrijf.

Op basis van al die informatie zal de arbeidsarts nagaan of je werknemer definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk uit te voeren. Als dat zo is, wordt de medische verantwoording daarvoor in het gezondheidsdossier van de werknemer opgenomen. 

Als je werknemer niet reageert op drie opeenvolgende uitnodigingen van de arbeidsarts, deelt de arbeidsarts dat aan jou mee. Als werkgever kan je dan eventueel sancties opleggen. Daar moet je evenwel voorzichtig mee omspringen.

3. De arbeidsarts maakt zijn vaststelling over

Binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving, maakt de arbeidsarts zijn vaststellingen over aan je werknemer en aan jou als werkgever. Dat moet aangetekend gebeuren. De arbeidsarts vermeldt in die kennisgeving ook dat er beroep kan worden ingesteld tegen de vaststelling.

In de vaststelling moet de arbeidsarts aangeven of de werknemer gevraagd heeft een re-integratietraject op te starten. Als je werknemer dit gedaan heeft, moet eerst het re-integratietraject doorlopen worden.

Heeft je werknemer in de loop van de procedure geen re-integratietraject aangevraagd? Dan kan hij dat ten laatste zeven kalenderdagen na ontvangst van de vaststelling alsnog aanvragen.

Als de arbeidsarts de definitieve ongeschiktheid vaststelt, informeert hij ook de adviserend arts van de mutualiteit daarover.

Stelt de arbeidsarts geen definitieve ongeschiktheid vast? Dan eindigt de procedure en kan ze slechts na een nieuwe periode van negen maanden arbeidsongeschiktheid opnieuw begonnen worden.

Hoe verloopt een eventuele beroepsprocedure?

Als je werknemer niet akkoord gaat met de vaststelling van de definitieve ongeschiktheid door de arbeidsarts, kan die beroep aantekenen.

Je werknemer moet dat binnen de 21 kalenderdagen doen. Die termijn begint te lopen de dag nadat je werknemer de vaststelling ontvangen heeft. Het beroep moet aangetekend worden verstuurd naar de sociale inspectie en naar jou als werkgever.

De arts van de inspectie zal dan samen met de arbeidsarts en de behandelende arts van de werknemer een beslissing bij meerderheid van stemmen nemen. Dat moet gebeuren binnen de 42 kalenderdagen nadat de inspectie het beroep ontvangen heeft.

Wordt de werknemer in het gelijkgesteld? Dan is er geen sprake van definitieve ongeschiktheid. De procedure kan dan ten vroegste na een nieuwe periode van negen maanden ononderbroken arbeidsongeschiktheid opnieuw opgestart worden.

Wordt de werknemer niet in het gelijkgesteld? Dan staat de definitieve ongeschiktheid vast.

Wanneer kan je overgaan tot de beëindiging omwille van medische overmacht?

Blijkt uit de vaststelling van de arbeidsarts dat je werknemer definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk uit te voeren? En is er geen beroep meer mogelijk of blijft de ongeschiktheid behouden na het beroep? Dan kan de overeenkomst worden beëindigd omwille van medische overmacht als:

  • Je werknemer niet heeft gevraagd om een re-integratietraject op te starten
  • Of je werknemer heeft wel gevraagd om een re-integratietraject op te starten, maar jij stelt een gemotiveerd verslag op waaruit blijkt dat er geen plan voor aangepast of ander werk kan worden opgesteld
  • Of je werknemer heeft wel gevraagd om een re-integratietraject op te starten, maar weigert zelf het door jouw opgestelde plan voor aangepast of ander werk

Die beëindiging gebeurt niet automatisch, je moet die ook nog officieel vaststellen. Dat kan je ofwel eenzijdig doen of in onderling akkoord met de werknemer

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog vragen over de procedure om de medische overmacht vast te stellen? Dan kan je altijd contact opnemen met je externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Wil je de beëindiging omwille van medische overmacht vaststellen? Dan kan je voor een document terecht bij je Securex Legal Advisor op myHR@securex.be.

Bron

Ziekte en ongeval
Ontslag