Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

#Back2School - Een opleiding tijdens de werkuren: enkel indien die verband houdt met het werk?

In principe openen enkel de erkende opleidingen die uitdrukkelijk door de wet voorzien zijn en minimum 32 uur per jaar omvatten het recht op betaald educatief verlof (BEV).

8 september 2022

Het kan zowel om algemene als om beroepsopleidingen gaan. 

Werknemers die in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest werken, hebben recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV). Enkel opleidingen die arbeidsmarktgericht of loopbaangericht zijn, komen in aanmerking voor dit opleidingsverlof. De opleidingen moeten in principe minstens 32 contacturen of 3 studiepunten tellen. 

Geen link met de beroepsactiviteit vereist! 

De opleiding moet niet noodzakelijk rechtstreeks verband houden met de uitgeoefende beroepsactiviteit.  

Ook voor het VOV is geen rechtstreekse link met de functie van de werknemer vereist. Als de opleiding arbeidsmarktgericht of loopbaangericht is en aan alle voorwaarden voldaan is, kan een werknemer gebruik maken van het verlof. 

Je kan je dus niet tegen de toekenning van het BEV of het VOV verzetten met als enige reden dat de gevolgde opleiding niets te maken heeft met de activiteiten van jouw bedrijf noch met de functie van jouw werknemer. 

Beroepsopleidingen 

Dit is de lijst van beroepsopleidingen die recht geven op betaald educatief verlof: 

 • Het volwassenenonderwijs (vroegere onderwijs voor sociale promotie) op het lager en hoger secundair niveau van het technisch- en beroepsonderwijs en op niveau van het hoger beroepsonderwijs.De cursussen van het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de gemeenschappen. Sommige opleidingen werden echter uitgesloten 

 • Bepaalde cursussen van het hoger secundair en de hogere cyclus van het kunstonderwijs met beperkt uurrooster, georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de gemeenschappen 

 • De cursussen van het hoger onderwijs die leiden tot de graad van bachelor of master (ook complementair) die ‘s avonds of tijdens het weekend georganiseerd worden  

 • De cursussen van het universitaire niveau van het lange type en met voltijds leerplan die ‘s avonds of tijdens het weekend in de instellingen voor hoger onderwijs georganiseerd worden 

 • De universitaire cursussen van de eerste en de tweede cyclus die ‘s avonds of tijdens het weekend in de universiteiten en hiermee gelijkgestelde instellingen georganiseerd worden met het oog op het behalen van een wettelijke of wetenschappelijke titel, evenals de cursussen die leiden tot de graad van bachelor of master die 's avonds of tijdens het weekend worden georganiseerd in instellingen voor hoger onderwijs 

In afwijking op het voorafgaande kunnen de cursussen die gewoonlijk ‘s avonds of tijdens het weekend gegeven worden en waarvan de organisatie voorziet dat zij eenmaal per week overdag gegeven worden, door de werknemers gevolgd worden indien hun arbeidsregime nacht- of weekendprestaties inhoudt. 

 • Bepaalde opleidingen voorzien door de reglementering betreffende de permanente vorming in de middenstand: de ondernemerschapstrajecten en de toegewezen trajecten. 

 • De opleidingen in de landbouwsector 

 • De opleidingen die voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntberoep die georganiseerd worden voor de bevoegde gewestelijke dienst voor de beroepsopleidingen (FOREM, Actiris…) 

 • De voorbereiding en het afleggen van examens voor de Centrale Examencommissie 

 • De voorbereiding en het afleggen van examens georganiseerd door de federale overheid in het kader van het systeem van erkenning of certificering van verworven competenties 

 • De mentoropleidingen bedoeld in het kader van de RSZ-korting voor mentors (deze bestaat enkel nog in Vlaanderen en in de Duitstalige Gemeenschap) 

 • De sectorale opleidingen erkend door een beslissing van het bevoegde paritaire comité 

 • De opleidingen erkend  door de gewestelijke erkenningscommissies  

Voor het Vlaams opleidingsverlof kan je de erkende arbeidsmarktgerichte opleidingen in de opleidingsdatabank terugvinden. Loopbaangerichte opleidingen moeten worden opgenomen in het persoonlijke ontwikkelingsplan van de werknemer. Je kan die opleidingen in dat plan terugvinden. 

Algemene opleidingen 

Dit is de lijst van algemene opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof: 

 • De cursussen georganiseerd door een vakbondsorganisatie 

 • De cursussen georganiseerd door een jeugd – en volwassenenorganisaties en door de vormingsinstellingen opgericht of erkend door een vakbondsorganisatie 

 • De opleidingen erkend door de gewestelijke erkenningscommissies  

Op de door de organisator afgegeven attesten moet het erkenningsnummer worden vermeld. 

Hoeveel uren betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof? 

De voltijdse werknemers hebben recht op BEV tijdens een aantal uren dat overeenkomt met het aantal uren effectieve aanwezigheid tijdens de lessen, beperkt tot de maximale jaargrenzen. 

Voor een overzicht van alle uurgrenzen kan je onze informatie - die werd opgesplitst per gewest - raadplegen. Klik dus op het voor jou toepasselijke gewest in het thema ”Vakantie en afwezigheid, Tijd voor de werknemer” (raadpleeg de informatie over het betaald educatief verlof en het Vlaams opleidingsverlof). 

In het Vlaams Gewest hangt het aantal uur opleidingsverlof af van het type opleiding. Het maximale aantal uur opleidingsverlof voor een voltijdse werknemer bedraagt voor elk type 125 uur op jaarbasis. 

Je vindt een gedetailleerd overzicht in onze fiche over het Vlaams opleidingsverlof

Je twijfelt ? 

In geval van twijfel kan u de gewestelijke diensten voor BEV of VOV contacteren en nagaan of de gevolgde opleiding het recht op BEV of VOV opent. Je vindt de adressen van deze diensten in ons dossier

Lees ook:

en mis onze volgende artikels over het betaald educatief verlof en het Vlaams opleidingsverlof niet. 

 

Bronnen 

 

 

Tijd voor de werknemer