Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wegvervoer en ‘mobility package’: wat verandert er in februari 2022?

Het ‘mobility package’ is een reeks van Europese maatregelen om de sociale dumping in de transportsector aan te pakken.

7 februari 2022

De eerste maatregelen van dit mobility package traden reeds inwerking op 20 augustus 2020. In februari 2022 treden er opnieuw een aantal maatregelen in voege voor de werkgevers uit deze sector.

Onze tijdlijn brengt alvast wat meer duidelijkheid:

Wat is het ‘mobility package’? 

Dit is een pakket aan maatregelen dat door het Europees Parlement werd ontwikkeld specifiek voor de transportsector (meer bepaald het wegvervoer), met als doel het:

 • Harmoniseren en vereenvoudigen van de sociale regels die van toepassing zijn op de Europese wegvervoersector
 • Herinvoeren van eerlijke sociale concurrentieregels
 • Verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van bestuurders

Concreet werden er nieuwe regels ingevoerd m.b.t.:

 • Rij- en rusttijden
 • Detachering en cabotage
 • Toegang tot het beroep (om ‘postbusfirma’s’ te bestrijden - deze regels worden hier niet besproken)

Verder zijn er ook nieuwe regels voor de tachograaf, het instrument waarmee de rij- en rusttijden worden gecontroleerd.

20 augustus 2020: welke maatregelen zijn al in werking getreden?

Rijtijden en rusttijden

Van deze maatregelen zijn de nieuwe regels over de rijtijden en rusttijden in werking getreden op 20 augustus 2020.

Geen ‘snelheidspremie’ meer met het oog op een betere verkeersveiligheid

Het is voor vervoersondernemingen ook al verboden om bestuurders die ze in dienst hebben of die hen ter beschikking zijn gesteld, te betalen naargelang van de afgelegde afstand, de leveringssnelheid en/of de hoeveelheid vervoerde goederen, ook niet in de vorm van premies of loontoeslagen.

2 februari 2022: welke maatregelen zijn begin februari in werking getreden? 

Handmatige registratie aan de grensovergang met een digitale tachograaf.

De nieuwe regels, die op 2 februari in werking zijn getreden, hebben gevolgen voor voertuigen die vervoer naar het buitenland verrichten. Chauffeurs zijn nu ook verplicht elke grensovergang binnen de EU in hun digitale tachograaf te registreren.

Deze registratie moet plaatsvinden bij de eerste dichtstbijzijnde stopplaats na de grens. Voorlopig moet dit handmatig gebeuren. De volgende generatie van tachografen (de zgn. ‘slimme tachograaf’) zal dit automatisch kunnen doen, maar deze zullen pas vanaf  2023 worden geïnstalleerd.

Doel is een betere controle mogelijk te maken van de cabotage- en detacheringsregels, die eveneens op 2 februari in werking zijn getreden.

Cabotage en detachering

Aangezien wegvervoerders zeer mobiel zijn, was het ,om een grotere flexibiliteit mogelijk te maken, nodig om specifieke regels vast te stellen op het gebied van arbeidsvoorwaarden (het gaat hier dus niet om sociale zekerheid).

De betreffende Europese richtlijn is op 1 augustus 2020 in werking getreden, maar moest uiterlijk op 2 februari 2022 zijn omgezet. Deze omzetting heeft in België nog niet plaatsgevonden, maar er is al wel een tekst in de maak. Wij raden u sterk aan de nieuwe regels, die al in andere landen zijn omgezet, toe te passen.

In elke situatie moet worden nagegaan of er al dan niet sprake is van detachering:

 • Indien ja: 3 formaliteiten en de arbeidsvoorwaarden van het gastland moeten worden nageleefd
 • Indien niet: deze verplichtingen zijn niet van toepassing, de arbeidsvoorwaarden van het land van vestiging blijven van toepassing op het betrokken vervoer

Of er al dan niet sprake is van detachering hangt in elke situatie af van de bestaande band met het gastland. Hier volgt een kort overzicht:

 

Detachering

Geen detachering

Transit

 

x

Bilateraal vervoer

 

x

Niet-bilateraal vervoer (‘crosstrade’)

x

 

Cabotage

x

 

Gecombineerd vervoer

 

x

Uw verplichtingen bij detachering: arbeidsvoorwaarden

In het geval van een detachering, moet u:

Uw verplichtingen bij detachering: 3 formaliteiten

 Er moeten drie formaliteiten worden vervuld:

 • De detacheringsaangifte indienen via de Europese interface die voortaan beschikbaar is. Door deze eenvormige en meertalige aangifte kan worden vermeden dat meerdere aangiften moeten worden ingediend in elke lidstaat. Ze is enkel verplicht voor loontrekkenden.
 • De bij een wegcontrole te verstrekken documenten ter beschikking houden (bewijs van de bovenstaande aangifte, e-CMR die de cabotageverrichtingen rechtvaardigt…)
 • Na de detachering bepaalde documenten ter beschikking houden van de inspectiediensten, zoals de arbeidsovereenkomst, het overzicht van de gewerkte uren, het betalingsbewijs van het loon.

Uiteraard moet u het A1-detacheringsformulier blijven aanvragen. 

21 februari 2022: welke maatregelen zullen binnenkort in werking treden?

Cabotage: cooling-off periode van 4 dagen

In het geval van ‘cabotage’ gebeurt alles in het ‘gastland’. Het gaat alleen om intern vervoer in een EU-lidstaat (vertrek en aankomst in hetzelfde land, bijvoorbeeld een Belgische transportonderneming vervoert goederen van Parijs naar Bordeaux). Zodra de plaatsen van vertrek en aankomst van het vervoer zich in verschillende landen bevinden, is er sprake van internationaal vervoer.

Vanaf 21 februari geldt een cooling-off periode van 4 dagen buiten de lidstaat na een cabotageverrichting binnen die lidstaat. De regel van 3 trajecten binnen een periode van 7 dagen wordt gehandhaafd, maar er zal een periode van 4 dagen moeten worden gewacht alvorens met hetzelfde voertuig opnieuw cabotagevervoer in de betrokken staat kan worden verricht.

Terugkeer binnen 8 weken naar de staat van vestiging

Elk voertuig dat voor internationaal vervoer wordt gebruikt, moet - uiterlijk binnen acht weken na het verlaten van de staat van vestiging - terugkeren naar een van de in die staat van vestiging gelegen exploitatiezetels.

2023, 2024, 2025 en 2026: wat zal er nog veranderen? 

Slimme tachograaf van de ‘tweede generatie’ voor voertuigen die in 2023 in het verkeer worden gebracht

Vanaf 21 augustus 2023 moet een slimme tachograaf van de ‘tweede generatie’ (1CV2 of ‘smart tachograaf 2’) zijn geïnstalleerd in voertuigen die vanaf die datum in het verkeer worden gebracht.

Deze slimme tachograaf heeft een aantal extra functies die het gemakkelijker maken om - zelfs op afstand - fraude en manipulatie op te sporen.

Een werkgever die een met een slimme tachograaf uitgeruste vrachtwagen in het verkeer brengt, moet de chauffeur daarover schriftelijk inlichten.

Volgende stappen in 2024, 2025 en 2026

2024: controleperiode verlengd tot 56 dagen en slimme tachograaf van de ‘tweede generatie’

Op 31 december 2024 wordt de huidige controleperiode van 28 dagen aan boord van het voertuig uitgebreid tot 56 registratiedagen, d.w.z. de dag van de controle en de 56 voorafgaande dagen.

Alle voertuigen met een analoge of digitale tachograaf zullen moeten worden uitgerust met een slimme tachograaf van de ‘tweede generatie’.

2025: slimme tachograaf van de ‘tweede generatie’ voor voertuigen die zijn uitgerust met toestellen van de ‘eerste generatie’

Vanaf 1 juli 2025 moeten voertuigen in het internationale vervoer met een tachograaf van de ‘eerste generatie’ overschakelen op een toestel van de ‘tweede generatie’.

2026: opgelet voor bestelwagens!

Vanaf 1 juli 2026 zal het toepassingsgebied van het mobility package worden verruimd tot voertuigen van meer dan 2,5 ton (in vergelijking met 3,5 ton nu) voor internationaal vervoer en cabotage. Deze voertuigen zullen ook moeten worden uitgerust met een slimme tachograaf

Opgelet De tachograafverplichtingen zullen gelden voor alle vrachtwagens in heel Europa en voor alle bedrijven die vrachtwagens gebruiken. Deze verplichting geldt dus niet enkel voor de transportsectoren (PC 140), maar ook voor andere sectoren (zoals de bouw, land- en tuinbouwbedrijven, voedingsnijverheid, metaal, enz.).

In februari zal een nationale flitscontrole in de vervoersector worden georganiseerd. Meer informatie hierover vindt u in ons artikel van 2 februari.

Wat doet Securex voor u?

Wij volgen deze materie verder op de voet en blijven u informeren over uw verplichtingen. Bent u actief in internationaal vervoer, aarzel dan niet om onze consultants te contacteren via international.mobility@securex.eu.

Bronnen

Transportsector