Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Waalse steunmaatregelen – 'Tremplin 24 mois +' verlengd en uitgebreid in 2022

Het Waalse parlement keurde op 22 december zijn begroting voor 2022 goed. Een van de steunmaatregelen die in 2022 behouden zullen blijven, is de maatregel 'Tremplin 24 mois +'.

24 februari 2022

Deze maatregel werd ingevoerd naar aanleiding van de coronapandemie om in te spelen op de behoefte aan werknemers in essentiële sectoren. Het goede nieuws is dat alle werkgevers met een vestigingseenheid in het Franstalig Waals Gewest er voortaan een beroep op kunnen doen.

Wat houdt de maatregel precies in?

De maatregel 'Tremplin 24 mois +' wil werkzoekenden die sinds langer dan 24 maanden bij de Forem zijn ingeschreven aan het werk helpen. Ze streeft een dubbel doel na:

  • De inschakeling van kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt
  • Het inspelen op de behoefte aan werknemers in essentiële sectoren

De maatregel bestaat uit een driemaandelijkse subsidie (1.000 euro per maand voor een voltijder). Ze kan worden gecumuleerd met de 'Impulsion'-maatregel voor langdurig werkzoekenden. Dat maakt deze steun bijzonder voordelig.

Wat verandert er in 2022?

Verhoging van de subsidie

Het totale aantal toegekende subsidies bedraagt voortaan maximaal 1.200 voltijdsequivalenten in plaats van 600.

Uitbreiding naar alle sectoren

Alle werkgevers (met uitzondering van overheden) met een vestigingseenheid in het Franstalig Waals Gewest kunnen voortaan gebruikmaken van de maatregel. Daarvoor was de maatregel enkel voor essentiële sectoren.

Ter herinnering, om een beroep te kunnen doen op deze steunmaatregel moet u zich ertoe verbinden:

  • Een werkzoekende aan te werven voor een periode van minstens 24 maanden in een minstens halftijds arbeidsstelsel. De arbeidsovereenkomst mag een overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn of een overeenkomst voor bepaalde tijd van 24 maanden.
  • Te zorgen voor de opleiding van de aangeworven werkzoekende ten belope van minstens 40 uur/jaar tijdens de duur van de subsidie.
  • De werkzoekende die aan de voorwaarden voldoet in dienst te nemen binnen een termijn van maximaal zes maanden na de eerste dag van de maand die volgt op de kennisgeving van de beslissing tot toekenning van de subsidie. Gebeurt de aanwerving niet binnen deze termijn van zes maanden, dan gaat de subsidie definitief verloren.

Per onderneming kunnen maximum twee voltijdse equivalenten van deze maatregel genieten.

Versoepeling voor werkzoekenden die recht geven op de maatregel

De werkzoekende die u aanwerft, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Ingeschreven zijn bij de Forem als niet-werkende werkzoekende
  • Sinds meer dan 24 maanden niet werken (op de dag vóór de aanwerving)
  • Zijn hoofdverblijfplaats hebben in het Franstalig Waals Gewest

De voorwaarde dat de werkzoekende gedurende de twee jaar die de aanwerving voorafgaan ofwel een opleidings- of begeleidingstraject moest hebben gevolgd of tewerkgesteld moest zijn in het kader van artikel 60 of 61 van de OCMW-wet valt weg.

Arbeidsovereenkomst

De maatregel is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur en de arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur gesloten voor minstens 24 maanden.

Arbeidsongeschiktheid

In geval van arbeidsongeschiktheid van de werknemer die recht geeft op de steunmaatregel, blijft deze voortaan behouden bij de aanwerving van een andere werknemer die aan dezelfde voorwaarden voldoet.

Opmerking: we wachten nog op de teksten die deze wijzigingen zullen officialiseren.

Hoe dient u uw aanvraag in?

De werkgever moet zijn aanvraag online indienen via de website van de Forem aan de hand van dit aanvraagformulier.

En wat na 2022?

De Waalse regering wenst deze maatregel ook na 2022 nog te verlengen. De aanvraagprocedure zal later nog meer gedigitaliseerd worden door de Forem.  We houden u op de hoogte.

Meer weten?

Meer informatie over deze steun vindt u op de website van de Forem. U kunt ook contact opnemen met uw Legal Advisor Securex via myHR@securex.be.

Bronnen

  • Belgapersbericht van 17 februari 2022
  • Informatie gekregen van de Forem
Wallonië
Tewerkstellingsmaatregelen