Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vakantiegeld betaald en toch geen geld op de rekening: hoe komt dat?

Op het moment dat het dubbel vakantiegeld aan alle bedienden wordt betaald (meestal in de maand mei of juni), worden de werknemers die in de loop van vorig of dit jaar een vertrekvakantiegeld ontvangen hebben, geconfronteerd met een regularisatie van dit vakantiegeld.

12 april 2022

Hierdoor zullen ze tijdens die maand geen of slechts een gedeelte van hun loon ontvangen. 

Waarom vertrekvakantiegeld?

De vakantiedagen worden verworven op basis van de prestaties geleverd tijdens het vakantiedienstjaar.  Het is dan ook de werkgever bij wie deze prestaties geleverd werden, die instaat voor de betaling van het bijhorende vakantiegeld. 

Wanneer de werknemer om één of andere reden de opgebouwde vakantierechten niet (meer) kan uitoefenen, is de werkgever verplicht om het vakantiegeld dat de werknemer door de prestaties in zijn onderneming verworven heeft, uit te betalen. Dit vertrekvakantiegeld wordt onder meer aan de werknemer betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Het vertrekvakantiegeld is gelijk aan 15,34% van het bruto jaarloon van de werknemer in het vakantiedienstjaar.

Waarom een regularisatie?

Wanneer de werknemer zijn wettelijke vakantiedagen opneemt, zal hij van de werkgever enkel vakantiegeld ontvangen (dit is de doorbetaling van zijn loon tijdens de vakantiedagen) en daarbovenop nog een dubbel vakantiegeld wanneer hij zijn hoofdvakantie opneemt. 

Aangezien de werknemer (een gedeelte van) dit vakantiegeld echter al in de vorm van een vertrekvakantiegeld ontvangen heeft, moet er een regularisatie gebeuren, zodat er geen dubbele betaling zou zijn. Deze regularisatie gebeurt op het moment dat de betaling van het dubbel vakantiegeld plaatsvindt.

Hoe gebeurt de regularisatie?

De regularisatie gebeurt door van de som van het maandloon en het dubbel vakantiegeld dat de werkgever aan de werknemer betaalt, het bedrag aan vertrekvakantiegeld dat de werknemer reeds ontvangen heeft, af te trekken. 

Opgelet, voor deze aftrek geldt wel een beperking!  De werkgever mag namelijk niet meer aftrekken dan wat hij aan de werknemer aan vertrekvakantiegeld verschuldigd geweest zou zijn op basis van zijn huidig loon.

Of de werknemer na deze berekening nog enige centen zal overhouden of zelfs een maand geen loon ontvangt, zal dus afhangen van:

  • Het feit of hij een volledig of een gedeeltelijk vertrekvakantiegeld gekregen heeft
  • Het bedrag aan vertrekvakantiegeld dat hij gekregen heeft
  • En de hoogte van zijn huidige loon

Vraag de vakantieattesten van uw bedienden op!

Voor de bedienden die in de loop van dit of vorig jaar in dienst getreden zijn, hebt u de vakantieattesten nodig die ze van hun vorige werkgever(s) gekregen hebben. Het bedrag van het vertrekvakantiegeld dat op de som van het maandloon en het dubbel vakantiegeld verrekend moet worden, staat daar immers op vermeld.

Indien u als werkgever niet over deze attesten beschikt, kan u geen juiste berekening van het vakantiegeld (laten) maken!  Wij raden u dan ook aan om zelf aan de nieuw aangeworven werknemers te vragen hun vakantieattesten in te leveren. Als het om een werknemer gaat die in het vorige jaar als arbeider tewerkgesteld was, moet u zijn vakantiecheque te vragen.

Brengen zij hun attesten niet binnen, dan moet u enkel het vakantiegeld berekenen op de prestaties die ze voor uw onderneming geleverd hebben in het voorgaande jaar.

Wat doet Securex voor u?

Indien u klant bent bij het Sociaal Secretariaat Securex, dan berekenen wij de regularisatie voor u.  Om dit te kunnen doen, moet u de vakantieattesten zo snel mogelijk aan uw Client Advisor bezorgen zodat hij of zij op tijd de vakantiegeldberekeningen kan maken. Dat kan via myHR@securex.be.

Om u hieraan te herinneren, vraagt het Sociaal Secretariaat Securex ook iedere maand naar de ontbrekende attesten, zowel voor de pas in dienst gekomen werknemers als voor zij die reeds een tijd in dienst zijn, maar voor wie nog niets ontvangen werd.

Feestdagen