Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Terug naar het werk na ziekte of ongeval wordt nog meer aangemoedigd

De ministerraad heeft zich gebogen over de “terug-naar-werk-trajecten”. Er komen sancties voor arbeidsongeschikte werknemers die niet genoeg meewerken aan hun werkhervatting. Maar ook werkgevers moeten een bijdrage betalen wanneer het aantal arbeidsongeschikte werknemers in hun onderneming abnormaal hoog is.

19 mei 2022

De ministerraad van de federale regering heeft op 13 mei 2022 in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd rond de responsabilisering van werknemers en werkgevers in het kader van de “terug-naar-werk-trajecten”.

Wat is een "terug-naar-werk-traject"?

Werknemers die hun job niet meer kunnen uitoefenen door een ziekte of een ongeval in het privéleven, kunnen rekenen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van hun ziekenfonds. De adviserend arts van het ziekenfonds of de werknemer zelf kunnen in dat kader een terug-naar-werktraject opstarten.

Een "terug-naar-werk-coördinator" van het ziekenfonds zal de werknemer dan helpen om de juiste begeleiding te vinden bij zijn of haar terugkeer naar de arbeidsmarkt. Dat kan in de vorm van aanpassingen aan het werk, een andere job of een opleiding.

Naar een betere responsabilisering

De regering heeft nu beslist om de betrokken partijen bij dit re-integratieproces beter te responsabiliseren. Het gaat zowel om werknemers, werkgevers, mutualiteiten, regio’s als artsen.

Responsabilisering van de werkgever

Tijdens het begrotingsconclaaf in het najaar van 2021 werd er al een responsabiliseringsbijdrage ingevoerd voor werkgevers die bovenmaats veel arbeidsongeschikte werknemers in dienst hebben. Werkgevers met gemiddeld minder dan 50 werknemers zijn vrijgesteld van die bijdrage.

Om te bepalen wat "bovenmaats veel" is, moeten er criteria vastgelegd worden in een koninklijk besluit. De regering heeft nu een ontwerp van KB bestudeerd dat die criteria bevat.

Werkgevers die niet goed presteren, zullen ook vooraf gewaarschuwd worden, zodat zij maatregelen kunnen nemen en de responsabiliseringsbijdrage kunnen vermijden. Werkgevers die door deze bijdrage worden getroffen, zullen in principe op zijn vroegst vanaf 2023 een bijdrage moeten betalen.  

Responsabilisering van de werknemer

Ook arbeidsongeschikte werknemers worden geresponsabiliseerd. Als zij niet actief meewerken met de de adviserend arts en de terug- naar-werk-coördinator, kan er ook niet nagegaan worden of er een terug-naar-werk-traject kan worden opgestart.

Het ontwerp-KB voorziet daarom financiële sancties voor werknemers die niet actief meewerken aan hun hervatting. Werknemers zullen moeten antwoorden op vragen die hen gesteld worden. Ze moeten ook reageren op eventuele uitnodigingen van het ziekenfonds om de re-integratiemogelijkheden te onderzoeken. Werknemers die dat niet doen, zullen 2,5% van hun uitkering verliezen. Werknemers kunnen echter nooit verplicht worden om een re-integratietraject te aanvaarden dat voor hen niet passend is.

Wat doet Securex voor jou?

Van zodra deze maatregelen uitwerking krijgen, zal je dit lezen op Lex4You. 

Bron

Ziekte en ongeval
Arbeidsreglement