Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Relance-overuren onmiddellijk van toepassing in afwachting van de wet

In uitvoering van het interprofessioneel akkoord (IPA) van 8 juni 2021 voorziet een wetsontwerp in de verhoging van het aantal vrijwillige overuren, ook wel “corona-overuren” genoemd, voor 2021 en 2022.

5 augustus 2021

Bovendien werd deze maatregel - die voortaan relance-overuren wordt genoemd - verruimd tot alle (essentiële en niet-essentiële) sectoren, en dit vanaf 1 juli 2021.

Op 20 juli kondigde de FOD Werkgelegenheid aan dat, hoewel deze wet zich nog in de ontwerpfase bevindt, ze nu al in alle sectoren kan worden toegepast, in afwachting dat nodige wettelijke en reglementaire bepalingen worden goedgekeurd en in werking treden.

Een wetsontwerp moet immers altijd een parlementaire weg volgen voordat het wordt goedgekeurd en in werking kan treden. Maar omdat dat parlementair traject momenteel is vertraagd wegens het zomerreces van het parlement, had de Nationale Arbeidsraad (NAR) aan de bevoegde ministers gevraagd om de nodige wettelijke en reglementaire maatregelen te nemen om deze maatregel vanaf 1 juli 2021 uit te voeren.

Wat betekent dit concreet?

Het wetsontwerp dat wordt voorbereid, wil alle sectoren een quotum van 120 vrijwillige overuren, zogenaamde ‘relance-overuren’ toekennen voor het jaar 2021

Dit betekent concreet dat de regel van de vrijwillige overuren, zoals die momenteel is versoepeld voor de essentiële sectoren, wordt verlengd tot 31 december 2021 en wordt verruimd tot alle sectoren. Er werd bovendien voor 2022 een nieuw quotum van 120 « relance » uren voorzien voor alle sectoren.

 

Maatregel verlengd voor de essentiële sectoren

Deze maatregel bestond al voor de essentiële sectoren, die gebruik kunnen maken van 120 ‘bijkomende’ vrijwillige overuren waarvoor een fiscale gunstregeling geldt. Deze uren komen bovenop de 100 uur ‘gewone’ vrijwillige overuren.

De bijkomende vrijwillige overuren in het kader van de relancemaatregelen van de regering waren in de cruciale sectoren al verlengd in het eerste, tweede en derde kwartaal 2021. Net als alle andere werkgevers zullen werkgevers uit die sectoren deze overuren tot en met 31 december 2021 kunnen gebruiken. Daardoor kan het saldo van de ‘corona’-overuren tot eind december 2021 worden gebruikt.
De bijkomende vrijwillige overuren die in dit kader al werden gepresteerd in 2021 moeten dus in mindering worden gebracht van het contingent van bijkomende vrijwillige overuren dat nog in 2021 kan worden gepresteerd.

Nieuwe maatregel voor de niet-essentiële sectoren

Ook aan de andere sectoren, waarop deze crisismaatregel tot nu toe niet van toepassing was, worden 120 relance-overuren toegekend.

Werknemers uit niet-essentiële sectoren mogen tussen 1 juli en 31 december 2021 ook 120 bijkomende vrijwillige overuren presteren.

 

Schematisch

 

1ste trimester 2021

2de trimester 2021

3de trimester 2021

4de trimester 2021

2022

Essentiële sectoren

120 « relance overuren »

+ eventueel tot 100 « gewone » vrijwillige overuren – oftewel een maximum van 220 uur in totaal

Nieuw quotum van 120 « relance overuren » + eventueel tot 100 « gewone » vrijwillige overuren – oftewel een maximum van 220 uur in totaal

Niet- essentiële sectoren

100 « gewone » vrijwillige overuren

120 « relance overuren » + eventueel tot 100 « gewone » vrijwillige overuren (als er een saldo is)- oftewel een maximum van 220 uur in totaal

Specifieke sociale en fiscale voorwaarden

Net als voor de bijkomende vrijwillige overuren die in het kader van de relancemaatregelen van de regering al werden toegekend aan de essentiële sectoren, is geen overloon verschuldigd op deze relance-overuren. De toeslag van 50 of 100% (voor zon- en feestdagen) is dus niet van toepassing. Bovendien zijn die uren zowel vrijgesteld van sociale bijdragen, van bedrijfsvoorheffing als van belasting (bruto = netto).

Ze worden bovendien niet meegerekend voor het maximumquotum van overuren tijdens een referteperiode noch voor de berekening van de arbeidstijd. Het basiscontingent aan vrijwillige overuren moet niet zijn opgebruikt.

De werknemer moet schriftelijk akkoord gaan met deze specifieke regeling van relance-overuren en dit voor een hernieuwbare periode van zes maanden. Dit schriftelijk akkoord moet uitdrukkelijk en vóór de betrokken periode worden afgesloten.

Enige uitzondering: als de werknemer zijn akkoord al heeft gegeven voor de bijkomende vrijwillige ‘corona’-overuren in de essentiële sectoren, blijft dit van toepassing voor de resterende periode van 6 maanden.

Op onze e-Shop bieden we u een document aan om het akkoord van uw werknemer te formaliseren.

Wat met de belastingen?

Nadat het wetgevend traject is doorlopen, zal de fiscus aanvaarden om de belastingvrijstelling voor de betrokken werknemers toe te passen, en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2021.

In de praktijk houdt dit in dat de ingehouden en doorgestorte bedrijfsvoorheffing normaal pas kan worden geregulariseerd vanaf de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad. Dan moeten op de loonfiches de nodige correcties worden aangebracht.

Bron

Coronavirus
Arbeidsduur