Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Komt jouw werknemer te laat door een staking bij een luchtvaartmaatschappij?

Binnenkort wordt er een aantal dagen gestaakt in de luchtvaartsector. Als jouw werknemer te laat op het werk komt door die staking, kan je geen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht inroepen. Wat kan je dan wel doen?

21 juni 2022

Waarom is dit geen overmacht?

Op de website van de RVA worden de voorwaarden opgesomd om tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht te kunnen inroepen. Het gaat om deze voorwaarden:

  • Het moet gaan om een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis (de gebeurtenis mag normaal gezien niet te verwachten zijn geweest)
  • De feiten moeten zich voordoen buiten de wil (“schuld”) van de partijen. Daarmee worden zowel de werkgever als de werknemer bedoeld
  • De overmacht maakt de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig onmogelijk. Het is dus niet voldoende dat de uitvoering ervan enkel bemoeilijkt wordt of duurder uitvalt
  • De onmogelijkheid tot werken moet een tijdelijk karakter hebben

Bij een aangekondigde staking van het luchtvaartpersoneel, is de eerste voorwaarde niet vervuld. De situatie is immers niet plots en onvoorzienbaar. De RVA zal dus geen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht aanvaarden.

Welke opties heb je dan wel?

Als jouw werknemer te laat terugkeert naar het werk door de stakingen in de luchtvaart, kan je één van de volgende opties overwegen:

  • De vakantie van de werknemer verlengen. Let op, dit kan je niet éénzijdig doen. Zowel jij als jouw werknemer moeten hiermee akkoord gaan
  • Jouw werknemer enkele dagen onbetaald verlof toekennen. Ook daarvoor moet je een akkoord bereiken met jouw werknemer
  • Informeert de werknemer jou over zijn of haar laattijdige werkhervatting, maar wordt er geen akkoord gevonden over de invulling van de niet gewerkte dagen? Dan is de werknemer gewettigd, maar onbetaald afwezig. Hij of zij heeft geen recht op loon als er geen prestaties worden geleverd
  • Informeert jouw werknemer jou niet? Dan is de werknemer ongewettigd en onbetaald afwezig

Er bestaat nog een vijfde optie, maar die ligt minder voor de hand: je kan een aanvraag indienen bij de RVA voor tijdelijke werkloosheid omwille van sociale actie. Die aanvraag moet dan goedgekeurd worden door het beheerscomité van de RVA.

Het comité houdt bij de beslissing meestal rekening met het tijdstip waarop de werknemer opnieuw aan de slag zou gaan. Als dat de werkdag na de vlucht is, wordt de aanvraag vaak afgekeurd. Het comité oordeelt dan dat de werknemer het risico onvoldoende heeft ingeschat. Deze optie biedt onvoldoende zekerheid.

De eerste drie opties bieden jou en je werknemer meer zekerheid.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog vragen over de gevolgen van een geannuleerde vlucht voor jou en jouw werknemers? Contacteer dan jouw Securex Legal Advisor via myHR@scurex.be

Bron

Tijdelijke werkloosheid