Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Fiscaal voordeel “kilometervergoeding” voor werkgevers gepubliceerd

De wet van 20 november 2022 bevat een allegaartje aan fiscale maatregelen. De meest in het oog springende wijziging is het belastingkrediet voor werkgevers die een verhoogde kilometervergoeding toekennen voor dienstverplaatsingen.

30 november 2022

Een overzicht van de verschillende maatregelen

We geven hier de grote lijnen mee van de verschillende (nieuwe) maatregelen waaraan gesleuteld wordt of die worden ingevoerd.

Fiscaal voordeel verhoogde kilometervergoeding

Werkgevers die de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met een privé-voertuig verhogen,  zullen tijdelijk recht hebben op een fiscaal voordeel onder de vorm van een zogenaamd “belastingkrediet”. Dit voordeel geldt dus niet voor vergoedingen in het kader van woon- werkverkeer.

Dit belastingkrediet is een percentage dat in mindering komt van je belastbaar inkomen. Op die manier wordt de extra kost die de verhoging van de kilometervergoeding met zich meebrengt, gecompenseerd.   

Deze maatregel is bedoeld om werkgevers aan te moedigen om het maximaal vrijgestelde bedrag aan kilometervergoeding te betalen.

Lees meer over dit maximaal vrijgestelde bedrag van de kilmetervergoeding

Om recht te hebben op dit belastingkrediet moeten wel wat voorwaarden worden nageleefd:

  • Het fiscaal voordeel is een percentage dat progressief stijgt al naar gelang de hoogte van de verhoging. Hoe dan ook mag het bedrag van de kilometervergoeding na de verhoging nooit meer bedragen dan het maximum vrijgestelde bedrag
  • Er moet sprake zijn van een reële verhoging van de kilometervergoeding. Een loutere indexering komt niet in aanmerking
  • De verhoging moet het gevolg zijn van een aanpassing van het arbeidsreglement, een CAO of de arbeidsovereenkomst na 31 oktober 2021 en ten laatste op 31 december 2022
  • De verhoging is niet aftrekbaar als beroepskost
  • Het belastingkrediet is tijdelijk en wordt gekoppeld aan de verhoging van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen die met een motorvoertuig werden gedaan in de periode tussen 1 maart 2022 en 31 december 2022
  • De verhoging de kilometervergoeding moet wel gelden voor onbepaalde tijd

Hoewel het belastingkrediet dus maar tijdelijk zal worden toegekend (namelijk voor de dienstverplaatsingen die gedaan werden in de periode tussen 1 maart 2022 en 31 december 2022), moet de verhoogde kilometervergoeding voor onbepaalde tijd worden toegekend.


Neem zeker contact op met je boekhouder voor de toepassing van deze maatregel.

Nieuwe fiscale procedureregels

Minister Van Peteghem lanceerde in april 2022 zijn tweede actieplan tegen fiscale en sociale fraude. Dit plan focust op internationale fraude en complexe fraudeconstructies (bv. fraude in het kader van belastingparadijzen).

De wet van 20 november geeft nu invulling aan dit plan door onder meer de onderzoeks- en aanslagtermijnen in de inkomstenbelastingen als volgt te verlengen:

  • Geen of laattijdige aangifte: van drie naar vier jaar
  • Semi- complexe aangiftes (bijvoorbeeld vermelden van betalingen aan belastingparadijzen): nieuwe zesjarige termijn
  • Complexe aangiftes (bijvoorbeeld niet- uitgekeerde winst van een kunstmatige constructie): tien jaar
  • In geval van fraude: van zeven naar tien jaar

De gewone aanslagtermijn blijft nog steeds behouden op 30 juni van het jaar volgend op het aanslagjaar. Ook de termijn in geval van onjuistheden blijft ongewijzigd en bedraagt nog steeds drie jaar.

De inwerkingtreding van de verlengde termijnen wordt gekoppeld aan het aanslagjaar 2023. Dit betekent dus dat de nieuwe regels in de meeste gevallen al van toepassing zullen zijn op het lopende belastbaar tijdperk 2022 (omdat dit meestal verbonden is met aanslagjaar 2023).

Verder wordt ook de algemene bewaartermijn van fiscale documenten verlengd van zeven tot tien jaar.

De andere maatregelen van deze wet

Naast bovenstaande maatregelen bevat de wet van 20 november onder andere ook nog volgende wijzigingen:

Plaatsing laadstation door particulieren

Particulieren die een laadstation voor elektrische wagens installeren in hun woning of in de nabijheid ervan genieten van een belastingvermindering.

Het bedrag waarvoor deze belastingvermindering kan worden verleend, verhoogt vanaf 1 januari 2022 van 1.500 euro per laadstation en per belastingplichtige naar 1.750 euro.

Verder wordt vanaf 1 januari 2023 een grensbedrag van 8.000 euro per laadstation en per belastingplichtige ingevoerd voor de plaatsing van een laadstation dat “bidirectioneel” kan laden. Dit betekent dat het laadstation niet enkel een elektrische wagen kan laden, maar de elektriciteit van een elektrische wagen ook kan sturen naar de laadpaal om in te zetten voor andere doeleinden (bv. privatief gebruik).   

Vanaf diezelfde datum wordt ook de verplichting ingevoerd om bij de aangifte in de inkomstenbelasting de factuur voor de plaatsing van het laadstation te voegen.

Rentevoet in fiscale zaken

Tot slot blijft de rentevoet in fiscale zaken voor het inkomstenjaar 2023 behouden op 4%.

Deze rentevoet is een tarief dat gebruikt wordt om het bedrag van de rente (nalatigheidsinteresten) te berekenen bij een niet- of laattijdige betaling van een fiscale geldsom. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij de bedrijfsvoorheffing te laat betaald wordt.

Het tarief wordt in principe jaarlijks aangepast.

Bron

Vervoerskosten
Fiscaal nieuws