Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Eindejaarspremie: wie heeft er recht op, en hoe wordt ze berekend?

In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, bestaat er geen algemene wetgeving inzake de eindejaarspremie. Welke rechtsbronnen moet je raadplegen om je verplichtingen correct na te leven?

8 december 2023

Geen nationale wetgeving

Het recht op een eindejaarspremie wordt noch door een wet, noch door een collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad geregeld, zodat het dus niet voor iedereen geldt.  Om te weten of een werknemer recht heeft op een eindejaarspremie, moet je dus naar de andere rechtsbronnen gaan kijken.

Collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal niveau

In de meeste sectoren bestaat er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die het recht op de eindejaarspremie bepaalt. Alle werknemers uit deze sectoren zullen dus recht hebben op een eindejaarspremie, voor zover ze aan de voorwaarden (bijvoorbeeld een bepaalde anciënniteit in de onderneming hebben) voldoen die door de cao vooropgesteld worden.

Deze voorwaarden, evenals het bedrag of de berekeningswijze van de premie, zullen niet voor alle sectoren dezelfde zijn: het blijft dus mogelijk dat een werknemer uit sector X geen of een lagere eindejaarspremie ontvangt dan een werknemer uit sector Y, ondanks het feit dat er in beide sectoren een recht op eindejaarspremie bestaat.

Wil je weten of er in jouw sector een recht op eindejaarspremie bestaat en wat de toekenningsmodaliteiten zijn? Ga naar Lex4You > Paritaire Comités. Selecteer vervolgens jouw paritair comité en kijk onder het trefwoord Premies > Premie(s) op het einde van het jaar.

Andere mogelijkheden op ondernemingsniveau 

Wanneer er in de sector niets geregeld is, kan het toch zijn dat de werknemer recht heeft op een eindejaarspremie, omdat dit recht op ondernemingsvlak geregeld is door:

  • Een ondernemings-cao
  • Het arbeidsreglement
  • De individuele arbeidsovereenkomst
  • Een in de onderneming bestaand gebruik. Er is sprake van een gebruik wanneer de eindejaarspremie een permanent (toegekend gedurende een voldoende lange periode), algemeen (aan alle werknemers van dezelfde categorie) en vast (volgens een constante berekeningsbasis) karakter heeft.

Berekening van de eindejaarspremie

Aangezien er over de eindejaarspremie geen wetgeving bestaat op nationaal niveau, moet het bedrag of de berekening ervan teruggevonden worden in de rechtsbron die het recht op een eindejaarspremie toekent (cao, arbeidsreglement,…). 

Wat blijft er netto over?

Eens de eindejaarspremie berekend is, gaat men over tot de wettelijke inhoudingen. Er zijn er 3.

Gewone socialezekerheidsbijdragen

Aangezien de eindejaarspremie als loon beschouwd wordt, moeten er socialezekerheidsbijdragen op ingehouden worden. De werknemer betaalt bijdragen ten belope van 13,07% van het bedrag van de eindejaarspremie.

Bedrijfsvoorheffing

De eindejaarspremie wordt voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing beschouwd als een uitzonderlijke uitkering. Dit betekent dat de eindejaarspremie anders belast zal worden dan het gewoon loon.  Het percentage van de inhouding wordt bepaald aan de hand van het jaarbedrag van de normale belastbare bezoldigingen en kan tot maximaal 53,50% bedragen.

Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

In de maand waarin de eindejaarspremie wordt uitbetaald, wordt de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (of solidariteitsbijdrage) berekend op het maandelijks basisloon vermeerderd met deze premie. Wanneer deze betaling plaatsvindt in de laatste maand van het trimester zal deze bijzondere bijdrage berekend worden op basis van de looncomponenten van het trimester en op basis van het trimestrieel barema.

Wat doet Securex voor jou?

Ons sociaal secretariaat zorgt uiteraard voor de berekening van de eindejaarspremies van je personeel. Voor meer inlichtingen over de veel gestelde juridische vragen over de eindejaarspremie, raadpleeg ons thema "Eindejaarspremie" op Lex4You.

Daarnaast kan je ook steeds terecht op ons online portaal MySecurex. In de zoekfunctie ‘MijnSupport’ verzamelden we de meest gestelde vragen en antwoorden. Zo ben je snel geholpen, ook buiten de kantooruren."

Bronnen