Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Einde van de overgangsregeling voor buitenlandse kaderleden

Over enkele dagen loopt de overgangsregeling voor kaderleden die de oude bijzondere regeling genoten, ten einde. Vanaf 1 januari 2024 worden deze werknemers in principe beschouwd als Belgische fiscale inwoners die belastbaar zijn op hun wereldwijde inkomsten.

27 december 2023

Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen (BBIB) en ingekomen onderzoekers (BBIO)

Begin 2023 legden wij jou alle bijzonderheden uit van het nieuwe bijzondere belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen (BBIB) en ingekomen onderzoekers (BBIO) dat van toepassing is sinds 1 januari 2022, en dat een wettelijk kader invoert voor dit bijzonder statuut.

Wij stelden jou ervan op de hoogte dat de "oude” buitenlandse kaderleden die tot dan het bijzonder belastingstelsel genoten dat voorzien was door de circulaire van 8 augustus 1983 (Ci. RH 624/325.294), op 1 januari 2022 de keuze hadden om ofwel te opteren voor het nieuwe bijzondere belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen (indien aan de voorwaarden was voldaan), ofwel een overgangsregeling onder het “oude” stelsel te blijven genieten tot 31 december 2023.

We brengen ter herinnering dat, onder deze 40 jaar oude bijzondere regeling, buitenlandse kaderleden, ondanks hun vestiging in België, fictief werden beschouwd als fiscale niet-inwoners (en dus alleen belastbaar waren op hun inkomsten uit Belgische bron), en een (al dan niet begrensde) vergoeding van de eigen kosten van de werkgever konden genieten om de aan hun opdracht in België verbonden kosten te dekken.

Meer informatie vind je in ons artikel van 7 februari 2023 op Lex4You

De beslissende datum is bijna bereikt. De overgangsregeling loopt namelijk definitief ten einde op 31 december 2023.

Welke toekomst heeft dit hooggekwalificeerd kaderpersoneel in België?

Vanaf 1 januari 2024, na de afschaffing van deze oude bijzondere regeling, zullen deze werknemers dus worden beschouwd als Belgische fiscale inwoners die belastbaar zijn op hun wereldwijde inkomsten (en niet langer alleen op hun inkomsten uit Belgische bron), behalve indien ze kunnen aantonen dat ze hun fiscale woonplaats in het buitenland hebben behouden.

Bovendien verdwijnt het voordeel van de terugbetaling van de eigen kosten van de werkgever (mechanisme volgens hetwelk een deel van de contractuele vergoeding werd beschouwd als eigen kosten van de werkgever die niet onderworpen zijn aan de Belgische socialezekerheidsbijdragen en niet belastbaar zijn), wat zal leiden tot een drastische verhoging van de lasten op hun netto-inkomsten. Hetzelfde geldt voor de werkgever die een deel van de vergoeding van de kaderleden vrijstelde van de patronale bijdragen voor de sociale zekerheid, en die zijn tewerkstellingskosten dus zal zien stijgen.

Denk aan de jaarlijkse rapportage!

Kaderleden die hebben gekozen voor het nieuwe bijzondere belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en/of ingekomen onderzoekers of die rechtstreeks zijn aangeworven onder dit nieuwe statuut na 1 januari 2022, dienen zich te houden aan de verplichte jaarlijkse rapportage.

Dit betekent dat de werkgever/onderneming vóór 31 januari van elk kalenderjaar (J+1) een lijst moet indienen met de namen van alle werknemers op wie het BBIB en/of het BBIO in het voorgaande jaar (J) werd toegepast.

Het doel is de belastingdienst in staat te stellen de naleving van de minimumlooneis te controleren.

Ons IES-team (International Employment Services) staat tot uw dienst om uw onderneming tijdig te laten voldoen aan deze verplichting.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je vragen? Zoek je oplossingen om concurrerend te blijven en jouw buitenlandse werknemers die deze bijzondere regeling genoten, tevreden te blijven stellen? Neem contact op met onze consultants via het adres international.mobility@securex.eu.

Ons IES-team – International Employment Services – en onze collega’s van het team Consulting Legal van Securex Consult nv kunnen jou helpen met:

  • Het analyseren (indien nodig geval per geval) van de persoonlijke en professionele situatie van jouw buitenlandse werknemers, met het doel hen te adviseren over hun toekomstige fiscale verplichtingen en de gevolgen van de afschaffing van deze regeling;
  • Het analyseren van de structuur van jouw onderneming, met het doel een alternatief voor te stellen met het oog op een optimalisatie van jouw toekomstige kosten;
  • In dit kader, het eventuele herzien van jouw loon- en werkbeleid op basis van de internationale en/of Belgische wetgeving.
Fiscaal nieuws