Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Detachering in de transportsector : nieuwe verplichtingen en strengere handhaving

Ben je actief in de commerciële vervoerssector en stel je tijdelijk buitenlandse werknemers te werk in België? Onderneem dan vier acties om sancties te vermijden.

13 juli 2022

De Belgische wet ter omzetting van de Europese richtlijn die specifieke regels oplegt bij detachering van beroepschauffeurs in het commercieel wegvervoer is in werking getreden op 11 juli 2022. De sector had nood aan regels op maat omwille van de zeer hoge mobiliteit van het personeel.

In dit artikel ontdek je:

 • Welke transportactiviteiten onder de nieuwe regels vallen
 • Welke documenten de bestuurder tijdens een wegcontrole moet kunnen voorleggen en welke documenten de inspectiediensten na de detachering kunnen opvragen
 • Welke sancties mogelijk zijn bij een inbreuk op de regels

Wat is detachering in het arbeidsrecht?

Stelt een in het buitenland gevestigde onderneming tijdelijk werknemers tewerk in België? Dan gaat het om detachering.

De werknemer die tijdelijk arbeidsprestaties verricht in België:

 • Werkt ofwel gewoonlijk op het grondgebied van één of meer andere landen dan België,
 • Of is aangeworven in een ander land dan België

Voorbeeld

Een Frans moederbedrijf stuurt één van zijn werknemers naar België om er gedurende 2 jaar te werken voor het Belgische filiaal van dat bedrijf.

Gelden de nieuwe detacheringsregels voor jouw transportactiviteiten?

Is er voldoende verbondenheid tussen de bestuurder, de door hem verleende dienst en het ontvangstland? Dan is er sprake van detachering. Dat heeft als gevolg dat de nieuwe regels bij detachering in de transportsector van toepassing zijn.

Die regels hebben betrekking op de detachering van bestuurders die vanuit België naar een andere lidstaat van de Europese Unie worden gestuurd door een werkgever gevestigd in België. Concreet worden de wegvervoeractiviteiten voor rekening van derden in volgende paritaire comités beoogd:

 • PC voor vervoer en logistiek
 • PC voor de petroleumnijverheid en - handel
 • PC voor het bouwbedrijf
 • PC voor de handel in brandstoffen
 • PC voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten

Het betreft effectief enkel de werkgevers die hun eigen bestuurders tewerkstellen.

Samenvatting 

Transportactiviteit

Detachering of niet?

Transit (doorvervoer)

Geen detachering

Bilateraal transport

Geen detachering

Gecombineerd bilateraal transport

Geen detachering

Niet- bilateraal internationaal transport

Detachering

Bilateraal transport:

 • Met laad- en/of losactiviteiten in land van doortocht (niet in dezelfde staat)
 • Vertrek in vestigingsland waarbij geen extra activiteit in heenrit, max. 2 laad- of losactiviteiten in terugrit

Geen detachering tot inwerkingtreding van slimme tachograaf, daarna zal deze uitsluiting voorbehouden zijn aan bestuurders met slimme tachograaf

Cabotage

Detachering

De regels bij detachering 

De regels bij detachering impliceren dat:

 • De arbeidsvoorwaarden van het ontvangstland moeten nageleefd worden tijdens de detachering
 • De gedetacheerde bestuurder blijft wel onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van het land van gewoonlijke tewerkstelling
 • De werkgever heeft verplichte formaliteiten (zie verder). Het land van onthaal mag geen extra administratieve verplichtingen opleggen

Geen detachering 

Valt de transportactiviteit niet binnen het toepassingsgebied van de nieuwe regels? Dan zijn die regels niet van toepassing en blijven de gewone regels van het land van oorsprong gelden.

Detachering vanuit België: informeer je bestuurders

Ben je gevestigd in België en detacheer je bestuurders naar een andere lidstaat van de Europese Unie? Breng jouw bestuurders dan vóór het begin van de detachering op de hoogte van hun rechten en plichten bij detachering.

Dat kan je doen door hen schriftelijk (op papier of elektronisch) te verwijzen naar de officiële nationale website over detachering van het onthaalland. Een overzicht van die websites kan je vinden op Your Europe.

Informeer je jouw bestuurders niet, dan kan je een sanctie oplopen van niveau 4 (Sociaal Strafwetboek).

Detacheer je werknemers naar het buitenland en wil je in regel zijn op vlak van sociale zekerheid? Dan moet je voor deze werknemers een A1-attest aanvragen. Contacteer international.mobility@securex.eu als je hierbij ondersteuning wenst.

Detachering naar België: onderneem vier acties

Bij detachering van bestuurders naar België gelden er enkele administratieve verplichtingen. De Belgische overheid mag verder geen extra formaliteiten opleggen. Hieronder vind je een opsomming van je verplichtingen rond arbeidsvoorwaarden.

1. Dien vooraf een detacheringsverklaring in

Vóór aanvang van de detachering naar België moet je een detacheringsverklaring indienen. Die verklaring komt in de plaats van de Limosa-aangifte.

Binnen de EU (en het Verenigd Koninkrijk) wordt er gewerkt met een meertalig standaardformulier van de Europese interface (IMI). Voor niet-EU landen geldt een specifieke detacheringsverklaring.

2. Houd bepaalde documenten bij, ook na de detachering

De inspectie kan jou vragen om na detachering bepaalde documenten te bezorgen. Dit is de volledige lijst van documenten:

 • Een kopie van de detacheringsverklaring
 • Een bewijs dat de vervoersactiviteiten in België plaatsvinden
 • De tachograafgegevens 
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst of een gelijkwaardig document
 • Het overzicht van de gewerkte uren
 • Het betalingsbewijs van het loon
 • Een kopie van de loondocumenten (van het land van vestiging van de werkgever) vergelijkbaar aan de afrekening en de individuele rekening.

Bij vestiging in een andere EU-lidstaat of in het Verenigd Koninkrijk gebeurt het verzoek en het bezorgen via de openbare interface verbonden met het informatiesysteem interne markt “IMI”.

Bij vestiging noch in EU-lidstaat noch in het Verenigd Koninkrijk, gebeurt de communicatie per post of via e-mail.

Onze tip

Houd deze documenten bij en reageer binnen de acht weken op het verzoek. Niet-naleving wordt gesanctioneerd met een sanctie van niveau 4.

3. Duid een vervoersmanager aan

Je moet in het vestigingsland van de werkgever een vervoersmanager of ander contactpersoon aanduiden vooraleer de bestuurder in België begint te werken, die:

 • Optreedt als de tussenpersoon voor rekening van de werkgever met de inspectiediensten
 • Met wie documenten of berichten worden uitgewisseld
 • Die vermeld staat in de detacheringsverklaring

Opgelet, de vervoersmanager mag niet gedomicilieerd zijn in België en mag bovendien niet verward worden met een verbindingspersoon. In de transportsector moet er geen verbindingspersoon aangeduid worden.

Ook hier geldt een sanctie van niveau 4 indien je deze verplichting niet naleeft.

4. Zorg dat je bestuurder drie documenten kan voorleggen

Bij controle tijdens een wegvervoer moet je bestuurder deze drie documenten kunnen voorleggen:

 • Een kopie van de detacheringsverklaring
 • Een bewijs dat de vervoersactiviteiten in België plaatsvinden (zie verder)
 • De tachograafgegevens 

Hoe bewijs je dat de vervoersactiviteiten in België plaatsvinden?

Dit kan je doen via de elektronische vrachtbrief (e-CRM).

Je kan ook een document invullen met volgende gegevens:

 • Naam, adres en handtekening van de opdrachtgever, de vervoerder en de geadresseerde
 • Plaats en datum van overname van de goederen, datum en plaats van levering
 • Handelsbenaming van de goederen, verpakkingsmethode (bij gevaarlijke producten, de algemeen erkende beschrijving, het aantal verpakkingen en hun bijzondere merktekens en nummers)
 • De kentekenplaten van de motorvoertuigen en aanhangwagens
 • De brutomassa 

Twee versoepelingen voor wie bestuurders detacheert naar België

Tijdens de detachering moet de werkgever de strafrechtelijk gesanctioneerde regels van het Belgisch arbeidsrecht naleven. Hieronder vallen onder meer de minimumlonen.

Vanaf 12 maanden detachering moeten alle bepalingen van het Belgisch arbeidsrecht worden nageleefd. In ons voorbeeld verderop lees je hier meer over.

Op die algemene regel bestaan er twee versoepelingen, specifiek in de transportsector.

Sociale documenten

De eerste versoepeling betreft de zogenaamde sociale documenten. Tijdens de detacheringsperiode is de werkgever vrijgesteld van:

 • Het opstellen van een arbeidsreglement
 • De controlemaatregelen voor deeltijdse arbeid
 • Het opstellen en bijhouden van sociale documenten
 • Het opstellen en bijhouden van de afrekening en de individuele rekening

Einde van de detacheringsperiode

De tweede versoepeling betreft de detacheringsperiode. Die neemt een einde wanneer de bestuurder, bij internationaal vervoer van goederen of personen, het Belgisch grondgebied verlaat.

De detacheringsperiode wordt bovendien niet meer opgeteld met eerdere detacheringsperiodes in België van dezelfde bestuurder of van de bestuurder die hij vervangt.

Voorbeeld

Een Roemeens transportbedrijf detacheert tijdelijk personeel naar België.

Vanaf de eerste detacheringsdag moet een ‘harde kern’ van regels van ons arbeidsrecht in acht worden genomen (lees: alle strafrechtelijk beteugelde bepalingen). De Roemeense werknemers die in België worden tewerkgesteld, moeten ten minste het loon ontvangen volgens de loonschalen die gelden in de transportsector. Hun werkgever moet ook de bepalingen inzake arbeidsduur, jaarlijkse vakantie, welzijn op het werk, enz. naleven.

Als de detachering langer dan 12 maanden duurt, zijn alle regels van ons arbeidsrecht van toepassing (behoudens een aantal uitzonderingen), dus ook de regels die niet strafrechtelijk worden gesanctioneerd. Denk bijvoorbeeld aan het gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid.

Gezien de soepele regels rond het einde van de detachering zal het weinig voorkomen dat de detachering langer dan 12 maanden duurt.

Ook op het vlak van de sociale documenten geniet het Roemeens transportbedrijf een gunstige regeling. De werkgever zal wel de vier acties moeten ondernemen die we hierboven hebben beschreven.

Wat doet Securex voor jou? 

Heb je nog vragen over jouw verplichtingen bij detachering? Contacteer dan zeker onze experten via international.mobility@securex.eu.

Lees ook onze eerdere actua: Wegvervoer en 'mobility package': wat verandert er in februari?

Bronnen 

 

Sectornieuws
Arbeidsreglement
Sociale en fiscale documenten