Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

De vakantie staat voor de deur: tijd voor het vakantiegeld

We zijn ondertussen bijna in mei en de grote vakantie staat voor de deur. Uw werknemers kunnen dit jaar opnieuw vakantieplannen maken. Maar hoe zit het nu weer met het loon tijdens de vakantie?

15 april 2022

Een werknemer die recht heeft op wettelijke vakantiedagen, heeft ook recht op het bijhorende vakantiegeld. Dit vakantiegeld valt uiteen in twee delen: het enkel en het dubbel vakantiegeld. Het enkel vakantiegeld is in feite niets anders dan het normale loon dat uw werknemers zouden hebben ontvangen indien zij op de vakantiedag gewerkt hadden.

Het dubbel vakantiegeld is het vakantiegeld dat uw werknemer bijkomend krijgt en dat losstaat van het gewone loon voor de vakantiedagen. Een volledig dubbel vakantiegeld stemt overeen met het loon van vier weken.

Wat doet Securex voor u?

Ons sociaal secretariaat volgt de vakantiegeldberekening voor uw bedienden op. De berekening zal uitgevoerd worden in dezelfde maand als vorig jaar. Bent u een nieuwe klant bij het sociaal secretariaat of is er al een specifieke datum bepaald? Dan respecteren wij het afgesproken tijdstip.

Hoe wordt het vakantiegeld voor uw bedienden berekend?

U moet het enkel vakantiegeld van uw bedienden betalen op het moment dat ze effectief vakantiedagen opnemen. U betaalt dan het normale loon voor die dagen.

Het dubbel vakantiegeld moet in principe betaald worden op het moment dat de bediende zijn of haar (hoofd)vakantie opneemt. In de praktijk gebeurt de betaling van het dubbel vakantiegeld echter vaak voor alle bedienden van de onderneming op hetzelfde moment, meestal in de maand mei of juni, ongeacht wanneer de bediende zijn of haar (hoofd)vakantie effectief opneemt.

Bedienden met een vast loon

Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van het bruto maandloon van de bediende.

Voorbeeld

Myriam is bediende en werkt sinds 1 april 2021 in de onderneming. Daarvoor was ze werkloos. Ze verdient 2.000 euro per maand.

Haar dubbel vakantiegeld in 2022 wordt als volgt berekend: 2.000 × 92% × 9 ÷ 12 = 1.380 euro

Bedienden met een variabel loon

Voor uw bediende die met een vast loon betaald wordt, is de berekening van het vakantiegeld niet zo moeilijk. Maar hoe zit het met de berekening voor de bedienden met een variabel loon?

Uw bedienden die met een variabel loon betaald worden, hebben per vakantiedag, recht op een enkel vakantiegeld dat gelijk is aan het dagelijks gemiddelde van het brutoloon dat verdiend werd tijdens de twaalf maanden die de maand waarin de vakantie genomen wordt voorafgingen.

Heeft uw werknemer nog geen twaalf maanden gewerkt als het dubbel vakantiegeld wordt uitbetaald? Dan wordt er rekening gehouden met de periode waarin de bediende voor u werkte. En als uw werknemer in die twaalf maanden ziek was, dan wordt er rekening gehouden met een fictief loon.

Het maximum aantal werkdagen per maand wordt vastgesteld op vijfentwintig voor de bedienden die tewerkgesteld zijn in het arbeidsstelsel van zes dagen per week. Voor werknemers die minder dan zes dagen per week werken wordt rekening gehouden met een breuk van die 25 dagen.

Het dubbel vakantiegeld wordt berekend volgens een aparte formule, op basis van de gemiddelde maandwedde van dezelfde bezoldigingen. Ingeval de vakantie gespreid wordt, houden we bij de berekening rekening met de periode van twaalf maanden die de maand voorafgaat waarin uw bediende zijn hoofdvakantie neemt.

Het enkel vakantiegeld op het variabel loon wordt op hetzelfde moment uitbetaald als het dubbel vakantiegeld.

Voordelen in natura

De voordelen in natura zijn een onderdeel van het brutoloon van de werknemer en dienen dus in aanmerking genomen te worden voor de berekening van het vakantiegeld. Het gaat hier bijvoorbeeld om het voordeel in natura dat voortvloeit uit het privégebruik van een gsm of laptop.

Verminderde sociale bijdragen

Op het dubbel vakantiegeld worden geen normale socialezekerheidsbijdragen ingehouden. Er is echter wel een bijzondere werknemersbijdrage op verschuldigd waarvan het percentage overeenstemt met dat van de gewone persoonlijke bijdragen, met name 13,07%.

Deze inhouding moet niet gebeuren op het gedeelte van het wettelijk dubbel vakantiegeld vanaf de derde dag van de vierde vakantieweek.

En het vakantiegeld voor de arbeiders?

Het vakantiegeld van uw arbeiders wordt betaald via de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie (RJV) of de bijzondere vakantiekassen in de vorm van een eenmalige jaarlijkse vakantiecheque. U betaalt het vakantiegeld dus onrechtstreek via de RSZ-bijdragen.

Uw arbeiders krijgen die cheque op het moment dat ze hun (hoofd)vakantie opnemen, maar ten vroegste op 2 mei van het vakantiejaar. De RJV betaalt het vakantiegeld van de arbeiders via overschrijving op de bankrekening.

Uw arbeiders krijgen al hun vakantiegeld (enkel en dubbel) in één keer uitbetaald. Dat betekent dat de dagen waarop ze vakantie opnemen niet gewoon doorbetaald worden. Dat is dus anders dan bij uw bedienden.

Wat met de dagen tijdelijke werkloosheid in 2021?

De dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus in 2021 werden gelijkgesteld voor de vakantierechten van uw werknemers.

Dat betekent dat die dagen als gewerkte dagen worden beschouwd voor het vakantiegeld waarop uw werknemers in 2022 recht hebben. De overheid voorziet wel in een compensatie voor het vakantiegeld als u in 2021 vaak beroep heeft gedaan op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona.

In 2022 zijn de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona op dit moment niet gelijkgesteld. Als dat niet wijzigt, zullen die dagen tijdelijke werkloosheid niet meegerekend worden voor het vakantiegeld in 2023.

Meer info?

U vindt meer details over de jaarlijkse vakantie in ons dossier over de jaarlijkse vakantie.

Bron

Feestdagen