Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Coronavirus: akkoorden voor grensarbeiders verlengd tot 30 juni

Wegens de COVID-19-pandemie moesten veel grensarbeiders telewerken. In de lente van 2020 heeft België akkoorden over thuiswerk ondertekend met Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland.

6 april 2022

Deze akkoorden bepalen dat thuiswerkdagen worden gelijkgesteld met werkdagen in de staat waar de beroepsactiviteit normaal wordt uitgeoefend.

In december 2021 werd beslist om de toepassingsperiode van die akkoorden te verlengen tot 31 maart 2022 en door stilzwijgende verlenging tot 30 juni 2022, voor de akkoorden met Frankrijk, Nederland en Luxemburg.

Over het akkoord tussen de bevoegde autoriteiten van België en Duitsland, werd op 22 maart jongstleden beslist om de toepassingsperiode te verlengen tot 30 juni 2022.

Update van 24 mei 2022 : De bevoegde autoriteiten van België en Nederland hebben op 31 maart beslist om hun akkoord niet te verlengen na 30 juni 2022. Het loopt dus af op 1 juli 2022.

Meer informatie over dit onderwerp vind je in ons artikel van 24 mei 2022 op Lex4You.

Ongewenste gevolgen van het algemeen principe en oplossing

Wanneer in een ander land wordt gewerkt, moeten in die staat in principe belastingen worden betaald.

In het kader van de strijd tegen het coronavirus en om de nadelige gevolgen op fiscaal gebied te neutraliseren heeft België minnelijke overeenkomsten gesloten met de buurlanden (Duitsland, Nederland, Frankrijk en Luxemburg). Meer informatie hierover vindt u in ons artikel van 24 juni 2020.

Op basis van die akkoorden worden werkdagen die thuis moeten worden gepresteerd wegens de maatregelen die in het kader van de strijd tegen het coronavirus zijn genomen, tijdelijk en fictief beschouwd als werkdagen in het land waar de beroepsactiviteit normaal wordt uitgeoefend. De lonen van grensarbeiders worden dus nog steeds in het buitenland belast.

Let op! De grensarbeiders die deze akkoorden benutten, moeten een attest ter beschikking houden van de FOD Financiën. Het attest wordt door de werkgever opgemaakt. 

Bovendien moeten ze ook het bewijs ter beschikking houden van de FOD Financiën van de daadwerkelijke belasting van de bezoldigingen voor telewerkdagen in de staat waar de activiteit zou zijn uitgeoefend zonder de maatregelen tegen Covid-19. Meer informatie hierover vindt u op de website van FOD Financiën.

Verlenging tot 30 juni 2022

De toepassingsperiode van deze akkoorden liep aanvankelijk tot 31 mei 2020 voor Duitsland en Nederland en tot 30 juni 2020 voor Frankrijk en Luxemburg. Wegens de gezondheidssituatie werd in december 2021 echter beslist dat deze akkoorden, die al herhaaldelijk waren verlengd, opnieuw zouden worden verlengd tot 31 maart 2022.

Akkoorden met Frankrijk, Nederland en Luxemburg

Bovendien werd bepaald dat de akkoorden van België met Frankrijk, Luxemburg en Nederland tot en met 30 juni 2022 zouden worden verlengd door middel van stilzwijgende verlenging, tenzij ze ten minste één week vóór 31 maart 2022 door middel van een schriftelijke kennisgeving door een van de bevoegde autoriteiten worden opgezegd.

Bij gebrek aan een dergelijke opzegging zijn deze drie akkoorden dus van toepassing tot eind juni.

Akkoord met Duitsland

Op 22 maart hebben de bevoegde autoriteiten van België en Duitsland beslist de toepassingsperiode van hun akkoord inzake thuiswerk tijdens de gezondheidscrisis te verlengen tot eind juni. Dit akkoord zou normaal aflopen op 31 maart 2022.

In de tekst staat echter dat dit de laatste verlenging is, aangezien de maatregelen die in reactie op de COVID-19-pandemie zijn genomen in beide staten grotendeels zijn opgeheven. Dit akkoord loopt bijgevolg definitief af op 30 juni 2022.

Meer info?

Meer informatie over de verplichtingen inzake het stelsel van grensarbeiders vindt u in ons artikel van 16 maart 2021 op Lex4You.

 Bronnen