Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Brussel past zijn regels over discriminatie op het werk aan

De Brusselse ordonnantie over de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling werd bijgestuurd na kritiek van de Europese Commissie en een arrest van het Europees Hof van Justitie.

5 april 2022

Er werden nieuwe bepalingen, die op 24 maart jongstleden van kracht zijn geworden, ingevoerd om:

 • De gelijkheid van beloning te garanderen
 • Het begrip klacht in het kader van de bescherming tegen vergeldingsmaatregelen te verruimen
 • Te verduidelijken welke bewijzen moeten worden geleverd om die bescherming te genieten (een aangetekende brief is niet langer nodig) en die bescherming tot bepaalde personen uit te breiden

Gelijkheid van beloning en functieclassificaties

De Brusselse wetgever heeft het begrip beloning ruim gedefinieerd. Het gaat niet alleen om het gewone basis- of minimumloon- of salaris. Ook alle overige voordelen in geld of in natura die de werknemer uit hoofde van zijn dienstbetrekking direct of indirect van de werkgever ontvangt, vallen hieronder.

Om de gelijkheid van beloning in het kader van een functieclassificatie te garanderen worden ook bijkomende maatregelen ingevoerd. Zo wordt voortaan gepreciseerd dat wanneer er, binnen de perken van het gewestelijke tewerkstellingsbeleid, een systeem van werkclassificatie wordt gehanteerd om de bezoldigingen te bepalen, dat systeem moet:

 • Berusten op criteria die voor mannelijke en vrouwelijke werknemers hetzelfde zijn
 • En zodanig worden opgezet dat elke rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie op grond van geslacht is uitgesloten

Bescherming tegen vergelding

De ordonnantie voert ook een bescherming tegen vergelding in. Wanneer een klacht wegens schending van de discriminatieregels wordt ingediend door of ten voordele van een persoon, mag de persoon tegen wie de klacht is gericht geen nadelige maatregel treffen ten aanzien van die persoon. Er kunnen wel nadelige maatregelen tegen de persoon die, of namens wie, de klacht indiende om redenen die vreemd zijn aan die klacht.

Wat is een klacht?

Om een bescherming tegen ontslag of een vergeldingsmaatregel verbonden aan de melding van discriminatie te verzekeren zodra een melding te goeder trouw werd gericht tot de bevoegde officiële organen (zoals Unia, de arbeidsinspectie, de politie, het parket, ...) of organisaties die steun en bijstand verlenen bij de verdediging van de mensenrechten en de bestrijding van discriminatie, werd het begrip klacht verruimd.

Voortaan verstaat men onder klacht:

 • Een met redenen omklede klacht ingediend door de betrokkene bij de organisatie of de operator die het voorwerp uitmaakt van de klacht
 • Een met redenen omklede klacht ten voordele van de betrokkene bij de instantie of organisatie waar de discriminatie plaatsvond ingediend door een belangenvereniging of door een orgaan zoals gedefinieerd door de ordonnantie
 • Een rechtsvordering ingesteld door de betrokkene
 • Een rechtsvordering ingesteld ten voordele van de betrokkene door een belangenvereniging of door een orgaan zoals gedefinieerd door de ordonnantie of een rechtsvordering ingesteld door een orgaan of een belangenvereniging in eigen naam met toestemming van de persoon op wie de vermeende inbreuk betrekking heeft
 • Een klacht of melding ingediend door de betrokken persoon bij een orgaan of een belangenvereniging zoals gedefinieerd door de ordonnantie
 • Een melding of een aangifte gedaan of een klacht ingediend bij de met toezicht belaste ambtenaren
 • Een aangifte gedaan bij de politiediensten, een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij de onderzoeksrechter of een kennisgeving gedaan aan de Procureur des Konings of de arbeidsauditeur
 • Een melding gedaan of een klacht ingediend bij een dienst die toeziet op de handelingen en de werking van administratieve overheden of bestuursinstanties of die optreedt met het oog op buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Hoe is men beschermd tegen vergelding? Wie kan ze genieten?

Om de bescherming tegen vergeldingsmaatregelen te genieten, moet de betrokkene op wie de vermeende inbreuk betrekking heeft aantonen:

 • Dat hij een melding heeft gedaan, een klacht heeft ingediend of een rechtsvordering heeft ingesteld wegens een inbreuk op de ordonnantie
 • Dat de persoon tegen wie deze klacht is gericht of de werkgever afwist van de melding, de klacht of de rechtsvordering.

Deze elementen mogen voortaan met alle bewijsmiddelen worden aangetoond. Een aangetekende brief die te formalistisch wordt geacht is dus niet langer nodig.

Om tegemoet te komen aan de geleverde kritiek geldt de bescherming tegen vergeldingsmaatregelen voortaan ook voor personen die optreden als getuige, raadgever, verdediger of ondersteuner van de persoon in kwestie.

Bronnen

 

Brussel