Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Bijkomende verplichting om RSZ-korting te kunnen verderzetten

Sommige RSZ-kortingen kunnen, na bijvoorbeeld een fusie, niet zomaar verder gezet worden. Dat kan enkel als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Eén van die voorwaarden is het vastleggen van de fusie in een overeenkomst. De RSZ vraagt nu dat deze overeenkomst automatisch bezorgd wordt als je een verderzetting van de korting vraagt.

30 april 2024

Wat wijzigt er?

Kort samengevat: als je vraagt om een RSZ-korting, na bijvoorbeeld een fusie, verder te zetten, moet je de overeenkomst waaruit die fusie blijkt, vanaf nu altijd aan de RSZ bezorgen. Je moet ze niet meer louter ter beschikking houden voor een inspectie. Dat is alles wat er wijzigt.

Eigenlijk verandert er dus zeer weinig bij een wijziging van werkgever. Bovendien heeft deze wijziging ook maar een impact op sommige RSZ-kortingen. Het gaat om RSZ-kortingen die, bij een wijziging van werkgever enkel verder gezet kunnen worden in één van de volgende gevallen:

 • De rechtspersoon is een begunstigde van een juridische herstructureringsoperatie uit artikelen 12:2 tot en met 12:10 en 12:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (fusie, splitsing, inbreng)
  • De toepassing van de voortzetting van de verminderingen bij overgang van de activiteiten en het personeel van een natuurlijke persoon naar een rechtspersoon kan in analoge situaties als deze waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet
  • Bij uitbreiding kan de toepassing van de voortzetting van de verminderingen eveneens bij overgang van de activiteiten en het personeel van een natuurlijke persoon/feitelijke vereniging naar een natuurlijke persoon/feitelijke vereniging in analoge situaties als deze waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet
 • Bij een omzetting van een VZW in een CVSO of een CV erkend als SO
 • Bij een onderneming zonder winstuitkeringsdoel wiens patrimonium geheel of gedeeltelijk afkomstig is van actief van 1 of meerdere ondernemingen zonder winstuitkeringsdoel

Als je je als werkgever in één van deze situaties bevindt, kan je bepaalde RSZ-kortingen verderzetten. Je moet dan:

 • Het modeldocument website RSZ invullen
 • De schriftelijke overeenkomst tussen de betrokken ondernemingen aan de RSZ bezorgen. Uit die overeenkomst moet blijken dat één van voorwaarden om de korting verder te zetten vervuld is. Deze overeenkomst kan zowel een authentieke akte als een onderhandse akte zijn.

Tot nu moest je die schriftelijke overeenkomst ter beschikking houden bij een eventuele controle. Maar vanaf nu moet je beide documenten samen naar de RSZ versturen.

Op welke RSZ-kortingen zijn deze regels van toepassing?

Op sommige RSZ-kortingen heb je als werkgever recht als je in een kwartaal aan bepaalde voorwaarden voldoet. Op die RSZ-kortingen hebben fusies en dergelijke geen impact. De nieuwe werkgever heeft ook recht op de kortingen als die in een kwartaal aan die voorwaarden voldoet.

Bij andere RSZ-kortingen geldt er evenwel nog een bijkomende voorwaarde om recht te hebben op de korting. Niet alleen in het kwartaal waarvoor je de korting geniet, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, maar ook bij het begin van de tewerkstelling.

Na een fusie en dergelijke, is de werkgever niet noodzakelijk meer dezelfde als bij het begin van de tewerkstelling. Normaal gaat de RSZ-korting dan ook verloren, tenzij aan de hiervoor vermelde voorwaarden wordt voldaan.

Welke RSZ-kortingen vallen in deze laatste categorie? Concreet gaat het over:

 • RSZ-korting oudere werknemers - Vlaanderen - oudere niet-werkende werkzoekende werknemers
 • RSZ-korting oudere werknemers - Vlaanderen - oudere zittende werknemers
 • RSZ-korting eerste aanwervingen
 • RSZ-korting langdurig werklozen
 • RSZ-korting personen zonder recente duurzame werkervaring - Vlaanderen
 • RSZ-korting collectieve arbeidsduurvermindering en 4-dagenweek
 • RSZ-korting jonge werknemers – middengeschoolden, laaggeschoolden en erg laaggeschoolden
 • RSZ-korting jonge werknemers – Vlaanderen
 • RSZ-korting herstructurering
 • RSZ-korting huispersoneel

Wil je één van de RSZ-kortingen verderzetten? Dan moet je de twee documenten samen aan de RSZ bezorgen.

Wat doet Securex voor jou ?

Wil je meer informatie over RSZ-kortingen? Dan kan je terecht bij je Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Heb je hulp nodig bij het verderzetten van de RSZ-kortingen? Dan check je best met je boekhouder of je de correcte vennootschapsrechtelijke overeenkomst hebt afgesloten.

Bron

RSZ-kortingen