Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

AktiF- en Aktif+-maatregelen in de Duitstalige Gemeenschap

Kleine update

De AktiF- en AktiF+-subsidies die worden toegekend om de indienstneming te bevorderen van werkzoekenden die hun woonplaats in het Duitstalige Waalse Gewest hebben, werden enigszins aangepast. Het gaat om versoepelingen ingevolge de overstromingen in juli 2021 en preciseringen bij de procedure van steunaanvraag.

8 april 2022

AktiF en Aktif+: de tewerkstelling van sommige werkzoekenden bevorderen

Ter herinnering, de AktiF- en AktiF+-maatregelen zijn financiële stimuli in de vorm van subsidies die u kunt genieten. Met deze financiële stimuli wil men de tewerkstelling bevorderen van de meest kwetsbare werkzoekenden op de arbeidsmarkt.

De Dienst voor Arbeidsbemiddeling (ADG) reikt een attest uit aan de niet-werkende werkzoekenden die aan de voorwaarden voldoen.

Deze subsidies worden toegekend wanneer de werknemer gedomicilieerd is in het Duitstalige Waalse Gewest ongeacht uw vestigingsplaats in België.

Overzicht van de wijzigingen

De regelgeving werd op meerdere vlakken aangepast.

Periodes gelijkgesteld met inschrijvingsperiodes als werkzoekende

De AktiF- en AktiF+-maatregelen gelden voor:

  • De niet-werkende werkzoekenden die als zodanig ingeschreven zijn bij het Arbeitsamt der DG (ADG) 
  • Die hun woonplaats in het Duitstalige Waalse Gewest hebben 
  • En deel uitmaken van bepaalde categorieën

Vaak is er een minimum inschrijvingsduur bij de ADG nodig. Voortaan worden de periodes die gelijkgesteld zijn met de inschrijvingsduur aangevuld met de periode waarin de werkzoekende tewerkgesteld is in een decretaal of reglementair vastgelegd kader om de gevolgen van de overstromingsramp van juli 2021 in de Duitstalige Gemeenschap te verhelpen (inwerkingtreding: 30 juli 2021).

Geldigheidsduur van het attest en aanwervingsprocedure

Een attest uitgereikt door de ADG moet bevestigen dat de werkzoekende in aanmerking komt voor de toekenning van steun. Zowel voor de AktiF- als voor de AktiF PLUS-maatregel is het de werkzoekende die het attest moet indienen.

De geldigheidsduur van het attest is vastgelegd op vier maanden. Indien dat attest binnen die termijn correct wordt ingediend en de aanvraag wordt goedgekeurd, eindigt de geldigheid op de dag van de indienstneming (inwerkingtreding: 1 januari 2022).

Om de steun te genieten, moet u een elektronische of papieren aanvraag indienen uiterlijk binnen 45 dagen na de indiensttreding van uw werknemer.

Voortaan wordt binnen een termijn van vijftien dagen onderzocht of de aanvraag volledig en ontvankelijk is. De minister deelt u zijn beslissing mee binnen vijftien dagen volgend op de dag waarop de aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard (inwerkingtreding: 1 januari 2022).

Jaar voorafgaand aan de tewerkstelling

Indien u, tot slot, een begunstigde van de  AktiF- of AktiF+-maatregelen in dienst neemt die het jaar vóór de tewerkstelling bij u of bij één van uw vestigingen tewerkgesteld was, ontvangt u geen subsidie.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor de werknemers die recht geven op een tewerkstellingsbevorderende maatregel. De tewerkstelling in een decretaal of reglementair vastgelegd kader om de gevolgen van de overstromingsramp in juli 2021 in de Duitstalige Gemeenschap weg te werken is zo’n tewerkstellingsmaatregel (inwerkingtreding: 30 juli 2021).

Bijkomende dotaties

Het besluit bepaalt dat de Regering vanaf 2022 een bijzondere dotatie kan toekennen aan de werkgevers die de AktiF- en AktiF PLUS-maatregelen genieten en dit in verhouding tot de AktiF- en AktiF PLUS-subsidies voor indienstnemingen naar aanleiding van een tewerkstelling in een decretaal of reglementair vastgelegd kader bij dezelfde werkgever om de gevolgen van de overstromingsramp van juli 2021 in de Duitstalige Gemeenschap te verhelpen.

Voor meer informatie over het bedrag van de subsidie, klik hier.

Bron

 

 

Duitstalige Gemeenschap