Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wet houdende diverse fiscale bepalingen: wat zijn de belangrijkste maatregelen?

Vandaag, 28 januari 2022 werd een wet die verschillende fiscale bepalingen aanpast, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Aangezien deze maatregelen gevolgen kunnen hebben voor uw loonbeleid, bespreken wij die maatregelen hier voor u.

28 januari 2022

Invoering van een bevrijdende bedrijfsvoorheffing voor seizoenarbeiders

In ons artikel van 9 april 2021 kondigden we aan dat de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen van niet-inwoners die seizoenarbeid verrichten, steeg tot 18,725% in de land- en tuinbouwsector. Bedoeling was om de bedrijfsvoorheffing beter af te stemmen op de eindbelasting.

De wet houdende diverse fiscale bepalingen maakt de bedrijfsvoorheffing bevrijdend voor bepaalde inkomsten van niet-inwoners die seizoenarbeid verrichten in de land- en tuinbouw, en dit vanaf 2021 (inkomstenjaar).

Dit betekent dat deze belastingplichtigen onder bepaalde voorwaarden de inkomsten waarop bedrijfsvoorheffing werd ingehouden, niet meer hoeven aan te geven in hun aangifte in de personenbelasting. Deze voorheffing komt dus overeen met de eindbelasting.

Concreet is de werknemer, als hij in de loop van het betreffende belastbaar tijdperk geen andere inkomsten heeft ontvangen dan de bezoldigingen uit zijn seizoenarbeid, vrijgesteld van belastingaangifte.

Verplichting om vanaf het aanslagjaar 2023 een woonplaatsattest te bezorgen

De seizoenarbeider moet aan zijn werkgever een woonplaatsattest bezorgen. De werkgever is dan verplicht om vóór 1 maart van het jaar volgend op het inkomstenjaar een kopie ervan in te dienen bij de belastingadministratie.

Maar wees gerust! Deze extra voorwaarde wordt pas verplicht vanaf het inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023).

Verplichting tot fiscale fiche voor auteursrechten

Om de begunstigden in staat te stellen naar behoren te voldoen aan hun aangifteplicht in de personenbelasting voert de fiscus de verplichting in om een fiscale fiche op te stellen voor inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten. Vanaf het inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) zult u deze inkomsten moeten vermelden op een fiche 281.45.

Tot nu toe hoefden deze inkomsten niet op een fiscale fiche te worden vermeld. Veel werkgevers stelden echter al een fiscale fiche op voor auteursrechten.

Sancties bij niet-naleving

Als u de verplichting om een fiche op te stellen niet naleeft, kan u een administratieve geldboete oplopen wegens laattijdige of onjuiste indiening van de fiche (gaande van 50 euro tot 1.250 euro). Bovendien bestaat het risico dat bepaalde vergoedingen aan de aanslag op geheime commissielonen worden onderworpen, zodat ze afzonderlijk worden belast (d.w.z. een afzonderlijke aanslag gelijk aan 100% van de niet-verantwoorde uitgaven als de begunstigde een natuurlijk persoon is).

Ten slotte zijn vergoedingen die niet op een fiche 281.45 zijn vermeld, niet aftrekbaar als beroepskosten.

Raadpleeg voor meer informatie over auteursrechten ons artikel van 24 november op Lex4you.

Securex maakte al een fiche 281.45 op voor de auteursrechten. Voor Securex-klanten die de auteursrechten via hun Securex payroll regelden, wijzigt er niets. Wij blijven deze fiche opmaken.

Twijfelt u of een creatie van uw medewerker beschermd is? Dan kan team van Consultants u begeleiden bij het invoeren van auteursrechten. Contacteer onze specialisten via consultinglegal@securex.be .

Wat doet Securex voor u?

Hebt u nog vragen? Aarzel dan niet om uw Securex Legal Advisor te contacteren via het volgende e-mailadres: myhr@securex.be

 Bron(nen)