Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vermijd sociale dumping - volg de regels voor deeltijds werk

Vandaag herinneren we u aan enkele belangrijke principes over deeltijds werk. De inspectiediensten stellen veel overtredingen van deze reglementering vast.

29 april 2022

In een eerste artikel bespraken we de keuze van de onderaannemer en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden.

Leef de formaliteiten van deeltijds werk na

Deeltijds werk werd sterk vereenvoudigd door de wet Peeters. U hoeft minder formaliteiten te vervullen, maar er zijn er nog altijd. Aan de hand van die formaliteiten kunnen de inspectiediensten controleren of de deeltijdse werknemers niet buiten hun normale arbeidstijd werken. Let erop dat u deze fout niet begaat!

Onze vragen en antwoorden helpen u de nodige stappen te ondernemen.

Moeten de deeltijdse werkroosters nog in het arbeidsreglement worden vermeld?

Het is niet meer verplicht om alle uurroosters voor deeltijdse arbeid in het arbeidsreglement op te nemen. Dat geldt zowel voor de vaste als de variabele uurroosters.

De vaste deeltijdse uurroosters moeten enkel nog opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst van de werknemer of in een bijlage hieraan. U moet ze niet meer vermelden in het arbeidsreglement.

De variabele deeltijdse uurroosters hoeven niet meer opgenomen te worden in het arbeidsreglement en, gezien hun variabele karakter, ook niet in de arbeidsovereenkomst. Dat betekent een grote verlichting van de administratieve last voor veel werkgevers.

Wel moet u de arbeidsduur nog vermelden in de arbeidsovereenkomst van werknemers die u tewerkstelt met een variabel uurrooster met een vaste wekelijkse arbeidsduur.

Ook moet u voor de variabele deeltijdse uurroosters een kader definiëren in het arbeidsreglement, om de grenzen van die uurroosters af te bakenen.

U vindt hier de zaken die in dit kader vermeld moeten worden.

Let op! Alle voltijdse uurroosters, met inbegrip van de variabele voltijdse uurroosters, moeten nog steeds vermeld worden in het arbeidsreglement.

Alleen als u deeltijdwerkers met variabele werktijden tewerkstelt, hebt u dus uw arbeidsreglement moeten aanpassen. Bent u nog niet in orde hiermee? Het is nooit te laat!

Wij stellen in onze e-Shop, een model van kader voor deeltijdse variabele werkroosters voor dat u in uw arbeidsreglement kunt opnemen.

Wat moet er in de arbeidsovereenkomst van een deeltijdse werknemer staan?

De arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid moet voor elke individuele werknemer schriftelijk afgesloten worden vóór, of ten laatste bij, de aanvang van de deeltijdse prestaties.

De arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid moet de volgende vermeldingen bevatten:

Voor de werknemers met een vast uurrooster
  • Het deeltijdse arbeidsregime (de vaste of gemiddelde wekelijkse arbeidsduur)
  • Het overeengekomen uurrooster (de dagen van de week en het aantal uur per dag)
  • De vaste volgorde waarin de uurroosters elkaar opvolgen als het arbeidsregime georganiseerd wordt volgens een cyclus van langer dan één week 

Indien deze bepalingen niet vermeld worden, moet de arbeidsovereenkomst expliciet verwijzen naar een cao afgesloten op sectoraal of ondernemingsniveau.

Voor de werknemers met een variabel uurrooster
Bewaring

U moet een kopie van elke arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid bewaren op de plaats waar het arbeidsreglement geraadpleegd kan worden. Deze plaats moet vlot toegankelijk zijn. De kopie kan nu ook elektronisch worden bijgehouden.

Wij stellen u op Lex4You gratis modelcontracten ter beschikking. U vindt er ook modellen van deeltijdse arbeidsovereenkomsten.

Hoe moet u variabele werkroosters meedelen?

U moet uw werknemer schriftelijk op de hoogte brengen via een gepast communicatiemiddel (e-mail, sms, brief, aanplakking in het bedrijf, intranet…) en dit binnen het kader dat vooraf gedefinieerd werd.

De schriftelijke kennisgeving van het toepasselijke uurrooster moet tenminste 5 werkdagen op voorhand gebeuren. Deze termijn kan, via een sectorale cao, ingekort (of verlengd) worden tot minimum 1 werkdag op voorhand. De schriftelijke kennisgeving kan dus ook elektronisch gebeuren.

Het bericht met de roosters moet (op papier of in elektronische vorm) bewaard worden op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd vanaf het moment dat het van kracht is en dit tot één jaar nadat het opgehouden is van kracht te zijn.

Wat moet u doen als uw deeltijdse werknemer afwijkt van het geplande werkrooster?

In het verleden moest u, wanneer uw deeltijdse werknemers prestaties verrichtten die afwijken van hun voorziene rooster, deze afwijkingen bijhouden in een register. Dit register kan vanaf nu vervangen worden door een systeem van tijdsregistratie.

Uit dit systeem van tijdsregistratie moet wel duidelijk blijken wie wanneer heeft gewerkt en hoelang. Per dag moet het begin en einde van de prestaties geregistreerd worden. Ook de rustpauzes moeten opgetekend worden door dit systeem. In dat geval moet u geen papieren afwijkingenregister meer bijhouden.

Uw werknemers zelf en de inspectiediensten moeten toegang kunnen krijgen tot deze gegevens. Deze gegevens moeten ook 5 jaar bewaard worden.

Let op! Er gelden strenge straffen als die openbaarmakingsregels niet nageleefd worden. De boetes worden vermenigvuldigd met het aantal werknemers waarvoor de overtreding is begaan. Indien u vóór het proces-verbaal dat een van deze overtredingen vaststelt, voor diezelfde overtreding al een schriftelijke waarschuwing van de sociaal inspecteurs hebt gekregen, of een termijn om u in orde te stellen, stijgt het sanctieniveau van 3 naar 4.

Hou rekening met de minimale duur van de arbeidsprestaties

Naast de formaliteiten moeten er ook een aantal regels worden nageleefd op het vlak van de minimale arbeidsduur. Klik hier voor een overzicht van deze regels, in het bijzonder de 1/3-tijdregel.

Hebt u nog vragen? Aarzel niet om onze Legal Advisors Securex te contacteren op het adres myHR@securex.be

Bron