Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vermijd sociale dumping - kies uw onderaannemers zorgvuldig

De laatste tijd worden er regelmatig overtredingen op de sociale wetgeving geconstateerd. Soms ook bij bedrijven die met onderaannemers werken.

22 april 2022

Wij grijpen deze gelegenheid aan om u te wijzen op 5 belangrijke aandachtspunten bij de bestrijding van sociale dumping. Het artikel van vandaag gaat over het eerste punt: de keuze van uw onderaannemer en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden.

Ongewoon lage prijzen? Vraag om garanties op papier!

Rekent uw directe medecontractant abnormaal lage prijzen aan? Dit kan een signaal zijn dat hij zijn personeel niet betaalt volgens de in zijn sector geldende loonschalen, of dat hij niet alle opgelegde loonvoordelen toekent. 

Wist u dat u in dat geval hoofdelijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de betaling van het onbetaalde loon, ook al gaat het niet om uw werknemers? Er bestaan drie loonaansprakelijkheidsregelingen in België.

Een algemene regeling

De algemene regeling van loonaansprakelijkheid is alleen van toepassing in geval van een ernstige tekortkoming, d.w.z. wanneer een werknemer minder betaald krijgt dan het minimumloon in de sector.

Bovendien wordt deze regeling pas geactiveerd na het verstrijken van een termijn van 14 werkdagen na ontvangst van een kennisgeving van de inspectiediensten dat één van de ondernemingen in de productieketen zijn personeel te weinig betaalt.

Enkel de hier vastgestelde activiteiten en diensten komen in aanmerking.

Een voorbeeld

U bent aannemer A en doet een beroep op onderaannemer B. Hij leeft de loonschalen niet na. U ontvangt een kennisgeving van de inspectiediensten dat B zijn personeel te weinig betaalt:

  • U moet deze kennisgeving aanplakken op elke plaats waar personeel wordt tewerkgesteld.
  • Indien u vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen passende maatregelen neemt, op basis van het onderaannemingscontract (bijvoorbeeld beëindiging van de contractuele relatie), kunt u zich onttrekken aan de hoofdelijke aansprakelijkheid.
  • Doet u dat niet, dan bent u hoofdelijk aansprakelijk en wordt u uitdrukkelijk aangemaand om het loon te betalen. De inspectiediensten of een betrokken werknemer kunnen die aanmaning doen.

 

Een regeling voor de bouwsector

De bijzondere regeling voor de bouwsector is enkel van toepassing op activiteiten in de bouwsector én voor wat de rechtstreekse onderaannemingsrelaties betreft. In tegenstelling tot de algemene regeling, heeft deze bijzondere aansprakelijkheidsregeling onmiddellijke uitwerking. Er moet dus geen 14 dagen na de kennisgeving van de inspectiediensten worden gewacht.

Een voorbeeld

U bent aannemer A en doet een beroep op onderaannemer B om bouwwerkzaamheden uit te voeren. Hij leeft de loonschalen niet na. U moet de door B verschuldigde loonachterstallen betalen. 

Een regeling bij beroep op illegale arbeid

Om de samenwerking met ondernemingen die een beroep doen op illegale arbeid te ontmoedigen, werd een specifiek mechanisme van hoofdelijke aansprakelijkheid ingevoerd. Het bestaat uit drie onderdelen:

  • Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lonen, naast of in de plaats van de werkgever, in hoofde van de aannemer in zijn relatie met zijn rechtstreekse onderaannemer
  • Beperkte hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lonen, naast of in plaats van de werkgever, in hoofde van de hoofdaannemer en elke intermediaire aannemer (onderaannemer) in hun relatie tot een onrechtstreekse onderaannemer
  • Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

Het eerste onderdeel van dit mechanisme van hoofdelijke aansprakelijkheid is automatisch van toepassing, ongeacht of de aannemer (onderaannemer) al dan niet kennis heeft van de illegale tewerkstelling.

De twee andere onderdelen zijn alleen van toepassing wanneer hij op de hoogte is van de illegale tewerkstelling.

Onze tip

Als u abnormaal lage prijzen opmerkt, raden wij u aan een schriftelijke verklaring te vragen aan uw directe medecontractant. Deze verklaring ontheft u van elke financiële aansprakelijkheid indien ze de volgende garanties bevat:

  • Uw medecontractant verklaart dat hij het aan zijn werknemers verschuldigd loon betaalt en in de toekomst zal blijven betalen
  • De verklaring bevat de gegevens van de website van de FOD Werkgelegenheid en Arbeid waar informatie over loon kan worden gevonden

Wat hulp nodig om deze verklaring op te stellen? Contacteer onze Legal Advisor Securex op het adres myHR@securex.be.

Bron