Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Ontslag door de werknemer: de opzeggingstermijn wordt beperkt tot 13 weken

Op 28 oktober treden de bepalingen van de wet van 20 maart 2023 in werking. Vanaf die datum is de opzeggingstermijn die van toepassing is als je werknemer ontslag neemt maximaal dertien weken. Deze nieuwe regels gelden voor ontslagnames vanaf 28 oktober.

26 oktober 2023

Wat verandert er als je werknemer ontslag neemt?

Maximum van dertien weken

Voor ontslagnames vanaf 28 oktober 2023 komt er een einde aan de regel van cumulatie van de twee stappen, die hieronder wordt uitgelegd. Als je werknemers ontslag nemen, wordt de opzeggingstermijn in één stap berekend. Dit principe geldt ongeacht of ze voor of na 1 januari 2014 in dienst zijn getreden. De opzeggingstermijn wordt bijgevolg in weken berekend. De opzeggingstermijn kan dus niet langer dan dertien weken zijn als je werknemer ontslag neemt. Dit geldt zowel voor arbeiders als bedienden.

Geen onderscheid meer tussen lagere en hogere bedienden

De specifieke bepaling die van toepassing was op je hogere bedienden die ontslag nemen, is afgeschaft. De nieuwe wet is bijgevolg van toepassing op al je werknemers zonder onderscheid te maken tussen de behandeling van arbeiders of (lagere of hogere) bedienden.

Voorbeeld

Yves wil ontslag nemen, terwijl hij sinds 1 april 2003 als bediende in dienst is. Op 31 december 2013 bedroeg het brutojaarloon van Yves 50.000 euro.

Als Yves vóór 28 oktober 2023 ontslag neemt, is het eerste deel van zijn opzeggingstermijn vier en een halve maand. Voor een bediende als Yves is dit de maximale opzeggingstermijn. Dit betekent dat het tweede deel van de opzeggingstermijn niet berekend moet worden. Yves moet in ieder geval een opzeggingstermijn van vier en een halve maand presteren.

Als Yves daarentegen ontslag neemt vanaf 28 oktober 2023, wordt zijn opzeggingstermijn beperkt tot dertien weken.

Wat is de huidige situatie?

Opzeggingstermijn berekend in twee delen

De opzegtermijn wordt in twee delen berekend voor je werknemers die vóór 1 januari 2014 in dienst waren:

Anciënniteit van je werknemer tot 31 december 2013

Anciënniteit van je werknemer vanaf 1 januari 2014

Deze twee termijnen worden bij elkaar opgeteld.

De overgangsregeling voorziet in een opzeggingstermijn van maximaal dertien weken bij opzegging door de werknemer. Dit betekent dat de som van de termijnen van vóór 2014 en van na 2014 nooit langer kan zijn dan dertien weken. Een gebrek aan duidelijkheid in deze bepaling leidt echter tot veel onzekerheid.

Uitzondering voor hogere bedienden

De wet betreffende het eenheidsstatuut bepaalt dat de opzeggingstermijn voor je bedienden is vastgesteld op 1,5 maand per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit, met een maximum van 3 maanden als het brutojaarloon op 31 december 2013 niet hoger was dan 32.254 euro (lagere bedienden).

Voor je hogere bedienden die op 31 december 2013 een brutojaarloon tussen 32.254 en 64.508 euro verdienden, is de maximale opzeggingstermijn voor dit eerste deel vier en een halve maand. Je bedienden die meer dan 64.508 euro verdienen, hebben een maximale opzeggingstermijn van zes maanden voor dit eerste deel.

Als het resultaat van de berekening van dit eerste deel een van deze maxima bereikt, hoeft het tweede deel van de opzeggingstermijn niet meer berekend te worden op basis van de anciënniteit vanaf 1 januari 2014. De betrokken bediende moet niettemin een opzeggingstermijn van vier en een halve maand of van zes maanden presteren. Hierdoor moeten je hogere bedienden in sommige gevallen een opzeggingstermijn van meer dan 13 weken in acht nemen als ze ontslag nemen.

Inwerkingtreding

De wet van 20 maart 2023 treedt in werking op 28 oktober 2023.

Let op! Opzeggingen die vóór 28 oktober 2023 zijn ter kennis gebracht, hebben volledige uitwerking.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je vragen over de nieuwe opzeggingstermijnen? Aarzel niet om je Securex Legal Advisor te contacteren via het volgende e-mailadres: myHR@securex.be

Bron

Wet van 20 maart 2023 tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen voor wat de aanpassing van de wettelijke maximale opzeggingstermijnen in het geval van opzegging door de werknemer betreft (1), Belgisch Staatsblad van 28 april 2023

 

Ontslag & beëindiging