Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuwe maatregelen in verband met het coronavirus

Het Parlement heeft nieuwe arbeidsrechtelijke maatregelen goedgekeurd als reactie op de pandemie, die vergelijkbaar zijn met maatregelen die in het verleden al werden genomen. Wij geven een overzicht van deze maatregelen. Zij moeten wel nog officieel in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

13 mei 2022

Zorgsector en onderwijs

In de zorgsector en het onderwijs zijn enkele gekende arbeidsrechtelijke maatregelen gepland. Zij zullen met terugwerkende kracht in werking treden van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022. In principe kunnen zij alleen worden aangewend als er op geen enkele andere manier personeel te vinden is.

Dit belangt ook jou aan? Je dient de ondernemingsraad vooraf te raadplegen of, als die er niet is, het comité voor preventie en bescherming op het werk, of, bij gebrek daaraan, de vakbondsafvaardiging. Als je van deze maatregelen gebruik maakt, moet je deze organen daarvan informeren en dit punt elke maand op de agenda van jouw vergaderingen plaatsen.

Studenten: de uren van het tweede trimester tellen niet mee

De in het tweede kwartaal van dit jaar in de sectoren zorg en onderwijs gepresteerde uren als student, met inbegrip van de als uitzendkracht in deze sectoren gepresteerde uren, tellen niet mee voor het quotum van 475 uur voor 2022. Ook op fiscaal niveau is in deze neutralisering voorzien.

Wens je meer informatie over de limiet van 475 uren en de verminderde RSZ-bijdragen voor studenten? Bekijk onze uitleg over de studentenarbeid. Je bent op zoek naar een volledig model van een studentenovereenkomst? Download ons gratis model.

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met tijdelijk werklozen

In principe zijn opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (OBT) die niet aan een aantal voorwaarden voldoen, verboden. De overeenkomst wordt dan geacht voor onbepaalde tijd te zijn gesloten.

Er wordt opnieuw voorzien in een afwijking voor opeenvolgende OBT’s die worden gesloten met tijdelijk werklozen. De overeenkomsten moeten worden gesloten voor een duur van ten minste 7 kalenderdagen en met een andere werkgever dan die bij wie de werknemer tijdelijk werkloos is.

Let op! De werknemer kan deze overeenkomsten zonder opzegtermijn beëindigen.

Terbeschikkingstelling van werknemers

In afwijking van de normale regels mag je, buiten jouw normale activiteiten, jouw vaste werknemers ter beschikking stellen van een gebruiker in de bovengenoemde sectoren, om deze te helpen de gevolgen van het coronavirus op te vangen.

De betrokken vaste werknemers moeten vóór 1 oktober 2021 bij jouw bedrijf in dienst zijn getreden. Vóór de aanvang van de terbeschikkingstelling moeten de voorwaarden en de duur ervan schriftelijk worden vastgelegd.

Jouw werknemer mag bij de gebruiker geen lager loon krijgen dan de werknemers van de gebruiker die dezelfde taken uitvoeren. De gebruiker is verantwoordelijk voor de toepassing van de reglementering inzake welzijn op het werk voor de hem ter beschikking gestelde werknemers.

De overeenkomst tussen jouw vaste werknemer en jouw bedrijf blijft van toepassing. De gebruiker wordt echter hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van RSZ-bijdragen, lonen en andere voordelen die eruit voortvloeien.

Tijdelijk werk bij werkgevers in zorg en onderwijs

In de zorgsector en het onderwijs tewerkgestelde werknemers

Werknemers in de zorg en het onderwijs kunnen hun tijdskrediet of thematisch verlof op voltijdse of deeltijdse basis opschorten tot 30 juni 2022. Daarna kunnen zij bij hun werkgever weer voltijds aan het werk.

De opschorting van tijdskrediet of thematisch verlof is een keuze van de werknemer en gebeurt dus op vrijwillige basis. De RVA heeft op zijn website een formulier staan om dit verzoek in te dienen en moet in kennis worden gesteld van de opschorting.

Tijdens de opschorting van hun tijdskrediet of hun thematisch verlof behouden de betrokken werknemers 75% van hun uitkering. Na afloop van de opschorting kunnen de werknemers hun tijdskrediet of thematisch verlof voortzetten.

In een andere sector tewerkgestelde werknemers

In principe mag een werknemer met tijdskrediet of thematisch verlof niet voor een andere werkgever werken. Tot 30 juni 2022 kan er echter afgeweken worden van deze regel.

De werknemer moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst sluiten met een werkgever die actief is in de zorgsector of het onderwijs. De einddatum van deze overeenkomst mag niet later vallen dan 30 juni 2022. Ook in deze situatie moet de werknemer de RVA schriftelijk van zijn nieuwe job in kennis stellen door middel van het daartoe bestemde formulier.

De betrokken werknemers behouden 75% van hun onderbrekingsuitkering wanneer zij bij de andere werkgever werken. Stel dat de arbeidsovereenkomst van een werknemer in het kader van ouderschapsverlof gedurende een volledige maand wordt geschorst. Indien de werknemer beslist om gedurende twee weken bij een andere werkgever te gaan werken, ontvangt hij het loon waarop hij bij die andere werkgever gedurende die twee weken recht heeft, maar ook 75% van zijn uitkering. Voor de rest van de maand ouderschapsverlof ontvangt hij 100% van zijn onderbrekingsuitkering.

Tewerkstellen van een werknemer met SWT

Het is opnieuw mogelijk voor een persoon in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) te werken voor een werkgever in de zorgsector en het onderwijs, met behoud van 75% van de bedrijfstoeslag.

Tewerkstelling van een buitenlandse onderdaan

Het wordt ook opnieuw mogelijk om personen die internationale bescherming hebben aangevraagd, gedurende de eerste vier maanden van hun verblijf in dienst te nemen. Dit kan op voorwaarde dat:

  • Hun aanvraag uiterlijk op 31 maart 2022 wordt geregistreerd
  • Ze worden tewerkgesteld in de zorgsector en het onderwijs

Wat doet Securex voor jou?

Zodra deze tekst officieel is, vind je hem terug op Lex4You. Heb je nog vragen? Onze Securex Legal Advisors helpen je graag. Je kan contact met hen opnemen op het adres myHR@securex.be.

Bron

  • Wetsontwerp houdende verlenging van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, betreffende de opschorting van de opzeggingstermijn toegekend bij tijdelijke werkloosheid door overmacht die voortvloeit uit de oorlogssituatie in Oekraïne en betreffende het scholingsbeding, DOC 55 2610 op de website van de Kamer

 

 

Nieuws