Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuwe fiscale vrijstelling voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp

Een wet van 26 december 2022 heeft een nieuwe gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het leven geroepen voor werkgevers die het slachtoffer zijn van een natuurramp. Op die manier wil de overheid werkgevers helpen om het aantal arbeidsplaatsen in dergelijke situaties op peil te houden.

17 februari 2023

Welke werkgevers komen in aanmerking?

Deze maatregel vindt haar oorsprong bij werkgevers die het slachtoffer zijn van de overstromingen van 14 juli 2021.

Het toepassingsgebied van de vrijstelling is echter ruimer en strekt zich uit tot werkgevers die getroffen worden door natuurrampen (ook andere dan overstromingen) die vanaf 1 juli 2021 hebben plaatsgevonden.

Voor welke werknemers?

De steun kan enkel worden verstrekt voor bezoldigingen aan werknemers die effectief zijn tewerkgesteld in een inrichting die schade heeft geleden ten gevolge van de natuurramp.

Bedrijfsleiders zijn uitgesloten.

Het is van belang dat de werkgever bij de toepassing van de vrijstelling ten allen tijde de band tussen de inrichting en de door de werknemer uitgeoefende activiteiten kan aantonen.      

Hoeveel bedraagt het voordeel?

Het gaat om een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 30% op de bezoldigingen van de werknemers die tewerkgesteld zijn in een inrichting die schade heeft geleden. Dit bedrag moet dus niet aan de fiscus worden doorgestort.

De bezoldigingen moeten betaald zijn in de loop van de eerste 40 maanden die volgen op de maand waarin de natuurramp heeft plaatsgevonden.

Deze vrijstelling kan niet worden toegepast op het fiscaal voluntariaat.

Beperking

Het totale bedrag van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing wordt per werkgever en per natuurramp wel beperkt tot 25% van het verschil tussen enerzijds de kosten die voortvloeien uit de schade die is ontstaan als een direct gevolg van de natuurramp en anderzijds de steun en de vergoedingen die door het gewest, een andere overheid of verzekeraar ter compensatie van deze schade aan de werkgever werden betaald of toegekend.

Cumul met andere vrijstellingen?

Deze fiscale vrijstelling mag enkel gecumuleerd worden met de fiscale vrijstelling voor overuren en met de IPA-korting.

Geen automatische toepassing: uitvoerig besluitvormingsproces

 

Het is niet de bedoeling om het systeem automatisch in werking te laten treden bij elke natuurramp die zich voordoet. Daarom voorziet de wet in een besluitvormingsproces waarbij in grote lijnen volgende stappen moeten ondernomen worden:

  • Aanvraag door het getroffen gewest aan de minister van Financiën om deze steunmaatregel te mogen toepassen
  • Sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen het gewest en de minister van financiën in geval van een  positief antwoord
  • Het betrokken gewest levert een attest af aan de FOD Financiën met daarin de verschillende kosten en steunbedragen
  • De werkgever moet een aanvraag indienen bij de FOD Financiën ten laatste in de 30ste maand die volgt op de natuurramp
  • Beslissing van de FOD Financiën over de eventuele toepassing van de vrijstelling uiterlijk in de 41ste maand die volgt op de natuurramp

Voor de toepassing van deze fiscale vrijstelling moet dus een zware procedure gevolgd worden, waarbij het formulier dat de werkgever moet indienen nog niet voorhanden is.   

Wat doet Securex voor jou?

Heb je vragen over deze maatregel? Neem dan contact op met jouw Securex Legal Advisor via myHR@securex.be

Bron

Fiscale verminderingen