Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuw GGMMI op 1 april, hoger dan verwacht

De sociale partners hebben zopas een nieuwe cao gesloten om het gewaarborgd minimummaandinkomen te verhogen.

16 maart 2022

De verhoging valt 100 euro hoger uit dan verwacht, als gevolg van diverse indexeringen. Het nieuwe minimumloon bedraagt 1.806,16 euro bruto. Bovendien worden de huidige leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden geschrapt.

Deze stijging wordt gecompenseerd door het feit dat meer werknemers zullen worden beschouwd als werknemers met een ‘zeer laag loon’ en dus recht zullen geven op een structurele vermindering van de sociale bijdragen.

Eerste stap van de verhoging beslist in het kader van het IPA

Verhoging van het GGMMI

De sociale partners hebben de eerste stap uitgevoerd van wat vorig jaar is beslist in het kader van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2021-2022, maar ze gaan nog een stukje verder.

Bij de vaststelling van het nieuwe GGMMI hebben ze ook rekening gehouden met de 3 overschrijdingen van de spilindex die zich tussen 1 juli 2021 en 31 maart 2022 hebben voorgedaan. Dit betekent dat het GGMMI niet met 76,28 euro zal stijgen zoals oorspronkelijk gepland, maar met 100 euro. Het wordt dus opgetrokken tot 1.806,16 euro.

Eén enkel GGMMI

Vanaf volgende maand zal er nog maar één bedrag zijn.

De huidige leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden worden geschrapt.

Volgende stappen binnen 2 en 4 jaar

De vorig jaar gesloten akkoorden voorzien ook in verhogingen op 1 april 2024 en 2026, van telkens 35 euro.

Verhoging van de loongrens voor de structurele vermindering

De loongrens voor de zeer lage lonen van de structurele vermindering wordt ook opgetrokken. De regering wil de werkgevers compenseren voor de extra kosten van de verhoging van het minimumloon.

Concreet wordt de grens waaronder een werknemer geacht wordt een zeer laag loon te hebben, verhoogd. Dit betekent dat meer werknemers recht zullen geven op een vermindering van de werkgeversbijdragen aan de RSZ in het kader van de structurele vermindering. U komt hiervoor in aanmerking voor lonen van minder dan 1.850 euro.

Een aanpassing van de regeling van de structurele vermindering voor de zeer lage lonen zal ook worden gepland in 2022 en 2024.

Ten slotte benadrukte de Nationale Arbeidsraad dat de vermindering zeer lage lonen de werkgevers van de categorieën 2 (sociale Maribel) en 3b (mindervalide werknemers tewerkgesteld in een beschutte werkplaats) van de structurele bijdragevermindering niet volledig compenseert. Hier worden oplossingen voorgesteld, die wij zullen toelichten zodra we er meer over weten.

Ter herinnering: de structurele vermindering van sociale lasten is een vermindering van de basiswerkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid.

Het bedrag van de vermindering varieert volgens de categorie waartoe de werknemer behoort, zijn kwartaalloon en het volume van zijn prestaties. Het wordt met behulp van nauwkeurige wiskundige formules berekend.

De structurele vermindering wordt zowel toegekend voor arbeiders als voor bedienden die volledig zijn onderworpen aan de sociale zekerheid.

Het Sociaal Secretariaat Securex berekent deze vermindering automatisch voor u.

Bronnen

Indexeringen en loonaanpassingen
Hoge inflatie