Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Herwaarderingscoëfficiënt van het kadastraal inkomen: 5,37

De herwaarderingscoëfficiënt van de kadastrale inkomens voor de inkomsten 2023, aanslagjaar 2024 bedraagt 5,37.

18 januari 2023

Waartoe dient de coëfficiënt?

Deze coëfficiënt dient om na te gaan of bedrijfsleiders van de eerste categorie zichzelf geen buitensporige huurgelden toekennen in het kader van de verhuur van een gebouwd onroerend goed waarvan ze eigenaar of vruchtgebruiker zijn aan de vennootschap waarmee ze verbonden zijn. De bedrijfsleiders zijn enkel bestuurders, zaakvoerders, vereffenaars of personen die een analoge functie uitoefenen.

Wat gebeurt er bij overschrijding?

Als de ontvangen huurgelden hoger zijn dan het resultaat dat wordt verkregen door toepassing van de volgende formule: (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen x 5/3 x herwaarderingscoëfficiënt, worden de overtollige huurgelden geherkwalificeerd als bezoldiging.

Cijfervoorbeeld

Marc, een ongehuwde bedrijfsleider, ontvangt elk jaar een bedrag van 240.000 euro voor het gebouw waarvan hij eigenaar is en dat hij aan zijn vennootschap verhuurt. Het kadastraal inkomen van dat gebouw is gelijk aan 25.000 euro.

Het geherwaardeerd kadastraal inkomen voor het aanslagjaar bedraagt 223.750 euro (25.000 euro x 5,37 x 5/3).

De huur van 240.000 euro is hoger dan 5/3 van het geherwaardeerd kadastraal inkomen. Bijgevolg zal het verschil tussen die twee bedragen, met name 16.250 euro (240.000 – 223.750) voor Marc worden belast als beroepsinkomsten.

Hoe worden geherkwalificeerde huurgelden berekend?

De als bezoldiging geherkwalificeerde huurgelden moeten worden berekend naargelang van de frequentie van betaling of toekenning van de huurgelden. Er moet immers bedrijfsvoorheffing worden ingehouden op het geherkwalificeerd bedrag van elke huur op het tijdstip van inning ervan.

Voorbeeld 1: een bedrijfsleider verhuurt een gebouw aan zijn vennootschap en ontvangt daarvoor een maandelijkse huur. In dat geval is de bedrijfsvoorheffing maandelijks verschuldigd en moet de herkwalificering volgens dezelfde frequentie gebeuren.

Voorbeeld 2: dezelfde bedrijfsleider verhuurt zijn gebouw aan zijn vennootschap en ontvangt daarvoor een jaarlijkse huur (zoals in het voorbeeld over Marc). Ook de berekeningen van herkwalificatie van de huurgelden en van de inhouding van de bedrijfsvoorheffing moeten op jaarbasis gebeuren. Hetzelfde geldt voor de storting van de bedrijfsvoorheffing.

Nieuwe berekening van de coëfficiënt sinds 2022

Vroeger werd de revalorisatiecoëfficiënt van het kadastraal inkomen als volgt berekend: het gemiddelde van de handelshuuropbrengsten op 1 januari van het jaar vóór het aanslagjaar wordt gedeeld door dat cijfer op 1 januari 1975.

In 2022 wijzigde die formule: de coëfficiënt wordt vanaf dat ogenblik geïndexeerd en berekend op basis van de gezondheidsindex. 

Bronverwijzing

Fiscaal nieuws