Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Herwaarderingscoëfficiënt van het kadastrale inkomen: 4,87

De herwaarderingscoëfficiënt van de kadastrale inkomens voor de inkomsten 2022, aanslagjaar 2023 bedraagt 4,87.

10 februari 2022

Waartoe dient de coëfficiënt?

Deze coëfficiënt dient om na te gaan of bedrijfsleiders van de eerste categorie zichzelf geen buitensporige huurgelden toekennen in het kader van de verhuur van een gebouwd onroerend goed waarvan ze eigenaar of vruchtgebruiker zijn aan de vennootschap waarmee ze verbonden zijn. De bedrijfsleiders zijn enkel bestuurders, zaakvoerders, vereffenaars of personen die een analoge functie uitoefenen.

Wat gebeurt er bij overschrijding?

Als de ontvangen huurgelden hoger zijn dan het resultaat dat wordt verkregen door toepassing van de volgende formule: (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen x 5/3 x herwaarderingscoëfficiënt, worden de overtollige huurgelden geherkwalificeerd als bezoldiging.

Cijfervoorbeeld

Marc, een ongehuwde bedrijfsleider, ontvangt elk jaar een bedrag van 220.000 euro voor het gebouw waarvan hij eigenaar is en dat hij aan zijn vennootschap verhuurt. Het kadastraal inkomen van dat gebouw is gelijk aan 25.000 euro.

Het geherwaardeerd kadastraal inkomen voor het aanslagjaar bedraagt 202.916,67 euro (25.000 euro x 4,87 x 5/3).

De huur van 220.000 euro is hoger dan 5/3 van het geherwaardeerd kadastraal inkomen. Bijgevolg zal het verschil tussen die twee bedragen, met name 17.083,33 euro (220.000 – 202.916,67) voor Marc worden belast als beroepsinkomsten.

Hoe worden geherkwalificeerde huurgelden berekend?

De als bezoldiging geherkwalificeerde huurgelden moeten worden berekend naargelang van de frequentie van betaling of toekenning van de huurgelden. Er moet immers bedrijfsvoorheffing worden ingehouden op het geherkwalificeerd bedrag van elke huur op het tijdstip van inning ervan.

Voorbeeld 1: een bedrijfsleider verhuurt een gebouw aan zijn vennootschap en ontvangt daarvoor een maandelijkse huur. In dat geval is de bedrijfsvoorheffing maandelijks verschuldigd en moet de herkwalificering volgens dezelfde frequentie gebeuren.

Voorbeeld 2: dezelfde bedrijfsleider verhuurt zijn gebouw aan zijn vennootschap en ontvangt daarvoor een jaarlijkse huur (zoals in het voorbeeld over Marc). Ook de berekeningen van herkwalificatie van de huurgelden en van de inhouding van de bedrijfsvoorheffing moeten op jaarbasis gebeuren. Hetzelfde geldt voor de storting van de bedrijfsvoorheffing.

Nieuwe berekening van de coëfficiënt vanaf 2022

Tot nu werd de revalorisatiecoëfficiënt van het kadastraal inkomen als volgt berekend: het gemiddelde van de handelshuuropbrengsten op 1 januari van het jaar vóór het aanslagjaar wordt gedeeld door dat cijfer op 1 januari 1975.

In 2022 wijzigt die formule: de coëfficiënt wordt vanaf nu geïndexeerd. De coëfficiënt wordt berekend op basis van de gezondheidsindex. We zullen de coëfficiënt nu dus zelf kunnen berekenen.

Bronverwijzing