Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Fiscale vrijstellingen: meer informatie vereist

Maakt u gebruik van één of meer vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing? Hou er dan rekening mee dat u sinds 1 april 2022 veel meer gegevens ter beschikking moet houden van de fiscus.

16 juni 2022

Bewijsstukken voor fiscale controle

Werkgevers die beroep doen op fiscale vrijstellingen, moeten bij de aangiften van hun bedrijfsvoorheffing het bewijs leveren dat de werknemers aan alle vereiste voorwaarden voldoen. Dit bewijs moet geleverd worden aan de hand van lijsten met de namen van betrokken werknemers (nominatieve lijsten). Tot nu toe was de informatie op deze nominatieve lijsten beperkt.

Het Koninklijk besluit van 19 mei 2022 breidde de informatie die op deze nominatieve lijsten moet staan gevoelig uit. Deze uitbreiding trad retro- actief in werking op 1 april 2022.

Nacht- en ploegenarbeid: meest ingrijpende wijzigingen

Tot nu toe moest de nominatieve lijst in het kader van nacht- en ploegenarbeid slechts de volledige identiteit van de betrokken werknemers bevatten en de maand waarin zij in ploegen of ’s nachts gewerkt hadden.

Sinds 1 april 2022 moet voor dit type van vrijstelling per specifieke vorm (ploegenarbeid, ploegenarbeid op werven en nachtarbeid) een behoorlijk uitgebreide nominatieve lijst worden bijgehouden. Dit vloeit voort uit de mini- taxshift waarbij de vrijstelling voor “ploegen- en nachtarbeid” werd opgesplitst in twee afzonderlijke vrijstellingen.

Inhoud van de uitgebreide nominatieve lijsten

Via het document in bijlage vindt u per specifieke vorm van ploegen- en nachtarbeid een gedetailleerd overzicht van de gegevens die u sinds 1 april 2022 ter beschikking moet houden van de fiscus.

Fiscaal voluntariaat en fiscale vrijstellingen

Voor volgende fiscale vrijstellingen moet sinds 1 april 2022 ook het bedrag van de bedrijfsvoorheffing ter beschikking worden gehouden dat aanvullend bovenop de wettelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden (het zgn. “fiscaal voluntariaat”)

  • wetenschappelijk onderzoek (R&D)

  • steunzones

  • start-ups

  • sportbeoefenaars

De vrijstellingsbasis voor deze maatregelen moet immers beperkt worden tot de bedrijfsvoorheffing die wettelijk verschuldigd is. Er mag dus geen rekening worden gehouden met het eventueel vrijwillig ingehouden deel. Ook dit is een gevolg van de mini- taxshift.

Een voorbeeld van fiscaal voluntariaat

Peter heeft een belastbaar inkomen van 2.670 euro. De wettelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing op zijn loon bedraagt 621,62 euro (schaal I: Peter en zijn vrouw zijn immers tweeverdieners).

Wanneer Peter vrijwillig wil dat er 700 euro aan bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden, dan spreken we van een fiscaal voluntariaat. De 78,38 euro 700 euro – 621,62 euro) is dan het aanvullend deel bovenop de wettelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing. Dit deel mag niet mee opgenomen worden in de berekeningsbasis van bovenstaande vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.  

Overuren

Tot slot moeten werkgevers voortaan het aantal uren overwerk bijhouden dat recht geeft op een wettelijke overwerktoeslag.

Dit is louter een precisering aan de definitie van overwerk dat enkel die uren die recht geven op een wettelijke overwerktoeslag in aanmerking komen voor de vrijstelling.

Deze precisering geldt vanaf 9 juni 2022, 10 dagen na publicatie van het Koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.

Wat doet Securex voor jou?

Securex beschikt over de meeste informatie die voortaan ter beschikking moet worden gehouden van de fiscus in het kader van de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Dit is wel op voorwaarde dat u ons alle informatie en gegevens correct doorgeeft in de prestatiekalenders.

Enkel voor ploegenarbeid op werven beschikken wij niet over (zie in het rood in bijlage):

  • de locatie/ locaties waar de werknemer in ploegverband werken in onroerende staat verricht
  • het bewijs per locatie dat ofwel de vereiste registratieverplichting bij de RSZ werd gedaan ofwel dat op basis van de wetgeving geen aanmelding vereist is

Deze informatie moet u dus zelf bijhouden.

Hoe dan ook zal u bij een eventuele fiscale controle moeten kunnen aantonen dat alle informatie (al dan niet aangeleverd via Securex) overeenstemt met de realiteit.  

Het spreekt voor zich dat een systeem van tijdsregistratie hier een belangrijke rol kan in spelen.

Bron

  • Koninklijk besluit van 19 mei 2022 tot wijziging van de bepalingen inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het KB/WIB 92, B.S. 30 mei 2022
  • Wet van 28 maart 2022 houdende de verlaging van lasten op arbeid (1), B.S. 31 maart 2022

 

Fiscaal nieuws
Fiscale verminderingen