Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Een Sociaal Strafwetboek dat binnenkort veel strenger zal zijn

Het Sociaal Strafwetboek bevat alle inbreuken op de sociale wetgeving die bestraft worden in België. Een voorontwerp van wet wijzigt het inmiddels tien jaar oude Sociaal Strafwetboek op het vlak van de sancties. Doel is de sociale fraude op een doeltreffende manier te bestrijden en de tewerkstelling beter te beschermen.

28 maart 2024

Wat verandert er?

Het voorontwerp van wet is erop gericht de werknemers te beschermen tegen onrechtmatige arbeidspraktijken door sociale fraude en sociale dumping, die voortaan in de wet worden gedefinieerd, streng te bestraffen.

De boetes worden sterk verhoogd naargelang van de begane inbreuken.

Opzettelijke fraude is een begrip dat door rechters kan worden beschouwd als een verzwarende factor die strengere straffen rechtvaardigt, gekoppeld aan een beroepsverbod, een exploitatieverbod of een tijdelijke sluiting van de onderneming.

Daarnaast wordt een wetenschappelijk comité gecreëerd, dat zal optreden als adviseur bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, om advies te geven en aanbevelingen te doen in de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping.

Wat zijn de zware sancties?

Inbreuken van niveau 4, de zwaarste inbreuken, waarvoor de overtreder een gevangenisstraf kan krijgen, worden zwaarder bestraft.

Deze inbreuken zijn:

  • de tewerkstelling van werknemers zonder wettig verblijf
  • kinderarbeid
  • fraude met tijdelijke werkloosheid
  • de vervaardiging van valse identiteitsdocumenten

Andere nieuwigheden:

  • niet-betaling of laattijdige betaling van het loon
  • de schending van de regels voor kennisgeving en informatie in geval van collectief ontslag en bedreiging
  • het gebruik van geweld tegen de sociale inspecteurs

Voor deze inbreuken wordt het maximumbedrag van de strafrechtelijke boete verhoogd met 1.000 euro.

De boetes voor inbreuken van niveau 3 worden verdubbeld.

De werknemers zelf worden eveneens zwaarder bestraft voor bepaalde inbreuken (bijvoorbeeld, in het geval van niet-aangegeven werk stellen ze zich bloot aan een sanctie van niveau 3 in plaats van niveau 1).

Bij de tweede lezing werd het vijfde inbreukniveau echter geschrapt op advies van de sociale partners.

Welke sancties worden verlaagd?

Hoewel de algemene trend naar strengere sancties neigt, worden de sancties voor bepaalde courante administratieve inbreuken door werkgevers die te goeder trouw handelen, echter verlaagd Dit is bijvoorbeeld het geval voor het bijhouden van contracten voor deeltijdse arbeid of het personeelsregister.

Inwerkingtreding

Dit artikel is gebaseerd op een voorontwerp van wet waarvan de tekst werd herschreven nadat hij voor advies werd voorgelegd aan de sociale partners.

Wanneer deze wijzigingen van kracht worden, leest u op Lex4You welke sancties en inbreuken werden gewijzigd.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via het volgende e-mailadres: myHR@securex.be.

Bronnen

Verplichtingen als werkgever
Sociale inspectie en sancties
Verlonen