Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

De betaalde sportbeoefenaar en de RSZ-bijdragen

Zoals we in ons artikel van 10 december 2021 aankondigden, worden de betaalde sportbeoefenaars vanaf 2022 volledig geïntegreerd in de sociale zekerheid voor werknemers. Dat betekent dat de RSZ-bijdragen voor de betaalde sportbeoefenaars vanaf 2022 op hun reële loon berekend worden.

3 februari 2022

Om de impact van die volledige onderwerping enigszins te verzachten, wordt er een specifieke RSZ-korting voor de betrokken werkgevers ingevoerd. De betaalde sportbeoefenaar zelf heeft recht op een sportbonus om de verhoogde RSZ-bijdragen (deels) te compenseren. Deze voordelen worden vanaf 1 januari 2022 toegekend.

Er moet nog een koninklijk besluit worden gepubliceerd om deze regeling definitief in werking te laten treden. Omdat dit koninklijk besluit nog op zich laat wachten, geven we u al een beknopt overzicht van de belangrijkste nieuwigheden.

Welke betaalde sportbeoefenaars zijn aan de RSZ onderworpen?

Als u uw sportbeoefenaars betaalt, zijn zij aan de RSZ onderworpen als ze aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Ofwel hebben ze een jaarlijks bruto inkomen van meer dan 10.824 euro (bedrag van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022)
 • Ofwel bereiken ze dit drempelbedrag niet, maar beoefenen zij hun sport toch met een arbeidsovereenkomst

Wat wijzigt er op 1 januari 2022?

Sinds 1 januari 2022 worden de RSZ-bijdragen van de betaalde sportbeoefenaars berekend op hun werkelijke bruto maandloon. Dat geldt zowel voor de patronale als de werknemersbijdragen. Vooral voor de maandelijkse brutolonen van meer dan 2.474,22 euro heeft dit een impact.

Tot eind 2021 werden de RSZ-bijdragen van betaalde sportbeoefenaars met een hoger bruto maandloon immers op een maandelijks forfait van 2.474,22 euro berekend.

Vanaf 2022 zullen betaalde sportbeoefenaars bovendien ook aan de volledige sociale zekerheid onderworpen worden. Daarom moeten er ook RSZ-bijdragen ingehouden worden voor de jaarlijkse vakantie en de loonmatiging.

Een RSZ-korting voor de werkgevers

Voor heel wat betaalde sportbeoefenaars moet u als werkgever dus hogere RSZ-bijdragen betalen. Om de impact te beperken, voorziet de regering in een RSZ-korting voor de werkgevers van betaalde sportbeoefenaars.

Welke werkgevers komen in aanmerking?

Om recht te hebben op een RSZ-korting “betaalde sportbeoefenaars”, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U valt onder PC 223 (PC voor de sport)
 • Uw onderneming is:
  • Ofwel een sportvereniging of sportclub. Uw onderneming is met andere woorden een organisatie die in het kader van permanente vorming de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven bevordert
  • Ofwel een sportcentrum. Dat betekent dat uw onderneming een geheel of een groep van gebouwen en infrastructuur ter beschikking stelt voor het beoefenen van binnen- en buitensporten
  • Ofwel een publiekrechtelijke rechtspersoon met het doel de sport en de lichamelijke opvoeding te bevorderen
 • U stelt betaalde sportbeoefenaars of beroepswielrenners te werk
Welke werknemers openen het recht op deze RSZ-korting?

Enkel voor de RSZ-bijdragen op de lonen van uw betaalde sportbeoefenaars of beroepswielrenners heeft u recht op de RSZ-korting.

Betaalde sportbeoefenaars zijn personen die de verplichting aangaan om zich onder gezag en tegen loon voor te bereiden en deel te nemen aan sportcompetities of -exhibities. Het gaat om:

 • Sportbeoefenaars met een arbeidsovereenkomst op basis van de wet van 24 februari 1978 betreffende de betaalde sportbeoefenaar
 • Of om sportbeoefenaars met een overeenkomst op basis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

De houders van een vergunning van “eliterenner met contract” uitgereikt door de BWB, worden als beroepswielrenners beschouwd.

Hoeveel bedraagt de RSZ-korting?

U heeft recht op een korting van 65% op het saldo van de patronale RSZ-basisbijdragen. Dat percentage moet nog bevestigd worden in een koninklijk besluit. Het saldo van de patronale RSZ-basisbijdragen wordt bekomen nadat uw structurele vermindering (en eventueel de sociale Maribel als u daarop recht heeft) van de RSZ-basisbijdragen afgetrokken is.

De vermindering is van toepassing voor de volledige duur van de tewerkstelling. Voor het overige zijn de regels voor de RSZ-doelgroepvermindering van toepassing.

De sportbonus voor de werknemers

Veel betaalde sportbeoefenaars en de beroepswielrenners zijn vanaf 2022 ook zelf meer persoonlijke RSZ-bijdragen verschuldigd. Om de impact voor hen enigszins in te perken, hebben zij recht op een sportbonus.

Welke werknemers hebben recht op de sportbonus?

De sportbonus wordt toegekend aan de betaalde sportbeoefenaars en de beroepswielrenners.

Hoeveel bedraagt de sportbonus?

De sportbonus bestaat uit twee delen:

 • Een maandelijkse forfaitaire vermindering
 • Een procentuele korting op het saldo van de persoonlijke RSZ-bijdragen

Het bedrag van de maandelijkse forfaitaire vermindering hangt af van de leeftijd van de sportbeoefenaars en de wielrenners.

Leeftijd betaalde sportbeoefenaar of beroepswielrenner

Forfaitaire maandelijkse vermindering

Percentage op het saldo van de persoonlijke RSZ-bijdragen

Jonger dan 19 jaar in de loop van het kalenderjaar

137,81 euro

60%

19 jaar of ouder in de loop van het kalenderjaar

281,73 euro

60%

Deze bedragen en het percentage moeten ook nog in een koninklijk besluit bevestigd worden. Het bedrag van de vermindering wordt hoe dan ook beperkt tot het bedrag van de persoonlijke RSZ-bijdragen.

Het bedrag van de forfaitaire maandelijkse vermindering wordt pro rata berekend voor de deeltijdse werknemers. Dat geldt eveneens voor voltijdse werknemers met onvolledige prestaties.

Een RSZ-afbetalingsplan

Ondanks de RSZ-korting voor de werkgevers, zal u als werkgever van betaalde sportbeoefenaars in 2022 meestal meer patronale RSZ-bijdragen betalen dan in 2021. Daarom voorziet de regering in een specifiek minnelijk RSZ-afbetalingsplan voor werkgevers van betaalde sportbeoefenaars of beroepswielrenners.

U kunt dat afbetalingsplan aanvragen voor de eerste drie kwartalen van 2022. Het bedrag aan patronale RSZ-bijdragen dat u in die kwartalen meer betaalt dan in dezelfde kwartalen in 2021, kunt u via dit afbetalingsplan aflossen. U moet de bijdragen dan ten laatste op 15 december 2022 aan de RSZ betalen.

De RSZ zal geen opslagen of verwijlintresten toepassen. De modaliteiten voor dit afbetalingsplan moeten ook nog in een koninklijk besluit worden vastgelegd.

Bronnen