Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wat wijzigt er in 2023 voor de ondernemers?

2023 luidt een nieuwe periode in voor vennootschappen en verbintenissen tussen partijen. Ook de auteursrechten volg je best goed op. En, naar jaarlijkse gewoonte zijn er ook m.b.t. het sociaal statuut verschillende aanpassingen en nieuwigheden.

18 januari 2023

Aanpassing vennootschapsstatuten voor eind dit jaar!

Op 1 januari 2024 moeten de statuten van jouw vennootschap gewijzigd zijn. Je hebt dus nog exact een jaar de tijd om dit te doen.

Sinds 1 mei 2019 is het aantal vennootschapsvormen gewijzigd en drastisch ingeperkt.
Vennootschappen opgericht voor die datum hebben tijd tot 1 januari 2024 om hun statuten aan te passen aan deze nieuwe vormen.

Lees meer: ‘De hervorming van het vennootschapsrecht’

Auteursrechten worden minder voordelig

De inwerkingtreding van de nieuwe auteursrechtenregeling is gepland op 1 januari 2023. Er zullen minder mensen van de voordelige belastingregeling kunnen genieten en de inkomsten zullen ook sneller als beroepsinkomsten beschouwd worden.

De regering wil een overgangsregeling van een jaar invoeren, zodat de begunstigden en debiteuren van inkomsten uit auteursrechten de tijd hebben om zich voor te bereiden op de nieuwe regeling.

Lees meer: ‘Valt de auteursrechtenregeling binnenkort weg voor niet-artiesten?’

Het nieuwe verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht heeft een grondige herziening ondergaan. Deze nieuwe regels treden in werking op 1 januari 2023.

De nieuwe regels van het verbintenissenrecht zijn van toepassing op de contracten die vanaf 1 januari 2023 worden gesloten. Op overeenkomsten die voor deze datum zijn afgesloten blijft de vroeger wetgeving (van het burgerlijk wetboek) van toepassing, tenzij de partijen overeenkomen om de nieuwe regels toe te passen. Ook rechtbanken en hoven kunnen evenwel reeds met het nieuwe verbintenissenrecht rekening houden bij de beoordeling van geschillen van lopende contracten.

De belangrijkste wijziging is de invoering van de heronderhandeling van het contract wegens uitzonderlijke omstandigheden waardoor de schuldenaar van het contract aan zijn schuldeiser kan vragen om het contract aan de nieuwe omstandigheid aan te passen ofwel het contract te verbreken. Gezien de huidige economiecrisis is deze invoering een doeltreffend instrument om overeenkomsten bij te sturen.

Er zijn ook belangrijke vernieuwingen ingevoerd i.v.m. de werking van algemene voorwaarden in overeenkomsten, onder meer m.b.t. de schadebedingen,  bij vroegtijdige ontbinding van de overeenkomst en bij niet-uitvoering van de verbintenissen door de schuldenaar.

De wet van 28 april 2022 houdende invoeging van boek 5 'Verbintenissen' van het Burgerlijk Wetboek werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 1 juli 2022.

Uw sociaal statuut in 2023

Ook op het vlak van het sociaal statuut wijzigt er heel wat vanaf 1 januari 2023 :

  • Het vaderschapsverlof is opgetrokken van 15 naar 20 dagen. Meer info : Het vaderschap en mee-ouderschap | Securex
  • Meewerkende echtgenoten geboren tussen 1 januari 1956 en 31 mei 1968 hebben sneller recht op een minimumpensioen. Meer info op de website van Minister Clarinval.  
  • Weduwen en weduwnaars jonger dan 65 met enkel een overlevingspensioen en één of meer kinderen ten laste mogen meer bijverdienen. Klik hier voor de bedragen die men als gepensioneerde mag bijverdienen.  
  • Er geldt een nieuw type primostarters die na 2 kwartalen wegens ziekte weer aan het werk gaan : Primostarter | Securex
  • Het overbruggingsrecht wordt vereenvoudigd en versoepeld. Er is ook een “basispakket overbruggingsrecht” ingevoerd. Meer info : Overbruggingsrecht: hervorming vanaf 1 januari 2023 | Securex

Sinds 2023 worden de jaarlijkse vennootschapsbijdragen ieder jaar gekoppeld aan de index der consumptieprijzen. Bovendien moet vanaf 2023 de jaarlijkse vennootschapsbijdrage uiterlijk op 31 december van het bijdragejaar betaald zijn. Meer info : Zelfstandige binnen een vennootschap - jaarlijkse vennootschapsbijdrage | Securex

De nieuwe sociale bijdragen voor 2023 zijn inmiddels ook bekend. Meer info: klik hier.